Translations:Faq/General/General Installation Issues (Windows)/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Warning 1909 Could not create shortcut (Internal error 2902 ixoShortcutPropertyCreate)
Varování 1909 Nelze vytvořit zástupce (Interní chyba 2902 ixoShortcutPropertyCreate)
  • Error 1335 The cabinet file 'libreoffice1.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used
Chyba 1335 Soubor 'libreoffice1.cab' potřebný pro tuto instalaci je poškozený a nelze jej použít
  • Error 1336 There was an error creating a temporary file
Chyba 1336 Při vytváření dočasného souboru došlo k chybě
  • Error 1303. The installer has insufficient privileges to access this directory: C:\Program Files\LibreOffice\program
Chyba 1303. Instalační program nemá dostatečná oprávnění pro přístup k tomuto adresáři: C:\Program Files\LibreOffice\program
  • Installer asking for a path to an older version installer MSI ("A feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable")
Instalační program žádající o cestu k starší verzi instalačního programu MSI („Funkce, kterou se pokoušíte použít, je na síťovém prostředku, který není k dispozici“)
  • Failure while uninstalling an older version prevents from installing a new version
Selhání při odinstalování starší verze zabraňuje instalaci nové verze