Translations:ReleaseNotes/6.3/81/vi

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice đã nhập các biểu mẫu Microsoft Word một cách hợp lý - nhiều thứ đã được cải thiện qua nhiều năm - và từ LibreOffice 6.3 trên đó cũng có thể thêm các điều khiển biểu mẫu Word. Sau khi thiết lập các tùy chọn Tools ▸ Options ▸ Writer ▸ Compatibility ▸ Reorganize Forms menu to have it MS compatible, menu Forms trong Writer thay đổi.

Menu biểu mẫu tương thích của Microsoft trong Writer
  • Bố cục menu biểu mẫu tùy chọn, tương tự như Microsoft Office (Tamás Zolnai, Collabora)
  • Implement GUI cho các điều khiển biểu mẫu cũ (Tamás Zolnai, Collabora)

Có nhiều điều thú vị hơn để biết về sự cải thiện này với các hình thức; xem thêm trang này: Form controls in LibreOffice