Translations:ReleaseNotes/6.3/82/vi

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Cải thiện hiệu suất của dấu trang. Thời gian xuất nhanh hơn 1,5 lần tdf#117066 (Noel Grandin, Collabora)
  • Cải thiện hiệu suất của các bảng lớn. tdf#84635 (Noel Grandin, Collabora)
  • Cải thiện hiệu suất của các phông chữ nhúng. tdf#69060 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Cải thiện hiệu suất cho một số file ODT tdf#63640 (Noel Grandin, Collabora)
Hiệu suất tốt hơn của việc mở các file khác nhau trong Writer
  • Xem danh sách đầy đủ các lỗi Writer được sửa trong phiên bản này ở đây