Translations:ReleaseNotes/7.0/169/zh-cn

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • 从 7.0.2 版本起新增:
    • 改进了在导入时表格公式的兼容性,参看 tdf#133647tdf#123386tdf#123389 (Michael Warner)
    • 现在可以将表格公式导出为 DOCX 格式了,参看 tdf#133647tdf#123386tdf#123389 (László Németh)
    • 现在可以将公式字段导出为 DOCX 格式了,参看 tdf#118682 (László Németh)
    • 现在可以将公式单元格导出为 DOCX 格式了,参看 tdf#133163 (László Németh)