CS/Překladatelský slovník

  From The Document Foundation Wiki

  Slovník pojmů používaných při překládání uživatelského rozhraní LibreOffice, vestavěné nápovědy a uživatelské příručky Getting Started with Libreoffice.

  Tento slovník se nachází také Jako soubor .po ve webové aplikaci Pootle, v níž se termíny ze slovníku zobrazují během překládání v levé části.

  Nové termíny a nejasnosti u stávajících se řeší v mailové konferenci lokalizace@cz.libreoffice.org.

  Anglicky Česky Poznámka Diskutováno
  select vybrat (označit)
  choose zvolit
  specify upřesnit, určit
  press stisknout
  hold down podržet
  rest podržet ukazatel myši
  drag (verb) přetáhnout
  drag (noun) přetáhnutí (přetažení)
  click kliknout, klepnout
  double-click dvakrát kliknout, poklepat
  right-click kliknout, klepnout pravým tlačítkem (myši)
  context menu místní nabídka
  list box seznam 2013
  combo box pole se seznamem 2013
  check box zaškrtávací pole 2013
  checkbox zaškrtávací pole 2013
  check zaškrtnout 2013
  uncheck zrušit zaškrtnutí 2013
  box pole
  area oblast
  toolbar nástrojová lišta
  sidebar postranní lišta 2013
  deck karta postranní lišta 2015
  content panel panel postranní lišta 2015
  bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování)
  edge okraj
  current aktuální
  bullet list odrážkový seznam
  preferences předvolby pro Mac soukromě
  graphics obrázky
  spacing vzdálenost mezi odstavci, proklad, rozestupy
  line spacing řádkování
  line break zalomení řádku
  placeholder zástupný znak, zástupce
  wildcard zástupný znak (regulární výraz)
  dock ukotvit
  undock uvolnit
  options možnosti
  unit of measurement měrná jednotka 2013
  unit of measure měrná jednotka 2013
  measurement unit měrná jednotka 2013
  tab stop tabulátor (krok tabulátoru) 2013
  spreadsheet sešit
  helplines vodítka
  snap lines vodítka
  non-breaking space nezlomitelná mezera 2014
  non-breaking hyphen nezlomitelný spojovník 2014
  soft hyphen volitelné rozdělení 2014
  brochure příručka
  master document hlavní dokument
  subdocument příloha
  spellcheck kontrola pravopisu
  spelling kontrola pravopisu, pravopis 2015
  spelling dictionary slovník kontroly pravopisu
  hyphenation dictionary slovník pro dělení slov
  hyphenation rules dělení slov
  thesaurus slovník synonym
  complex text layout komplexní rozvržení textu
  border ohraničení
  index rejstřík, index (databáze)
  index mark značka rejstříku
  user-defined indexes rejstříky vytvořené uživatelem
  arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo)
  overview přehled
  restart restartovat (program, číslování), obnovit
  predefined předdefinovaný
  customized vlastní
  page stránka
  page break zalomení stránky
  General Standard formát čísel
  bibliography seznam použité literatury
  bibliographic database seznam použité literatury
  session relace
  hanging indent předsazení
  title bar záhlaví okna/lišty 2015
  task pane panel úloh (Impress) Impress 2013
  handle úchyt
  argument argument
  hover přejet
  control ovládací prvek
  UNIX based platform unixová platforma
  font písmo
  small caps kapitálky 2013
  title popis, nadpis, první písmena velká první písmena velká v efektech pro písmo 2013
  special character speciální znak 2013
  assign přiřadit
  address book adresář 2013
  address book source zdroj adresáře
  address book data source zdroj dat adresáře
  address data adresy
  address data source zdroj adres
  address list seznam adres hromadná korespondence
  address block blok s adresou hromadná korespondence
  tab karta prvek UI 2015
  tab page karta prvek UI 2015
  sheet tab karta listu
  header záhlaví
  footer zápatí
  table header záhlaví tabulky Vložit tabulku, vlastnosti tabulky
  table heading záhlaví tabulky Vložit tabulku, vlastnosti tabulky
  table heading nadpis tabulky název stylu
  digital signature elektronický podpis 2015
  mail merge hromadná korespondence
  form letter hromadný dopis
  drawing kresba
  drawing object objekt kresby 2014
  scaling škálování
  zoom přiblížení 2014
  zoom in přiblížit 2014
  zoom out oddálit 2014
  zoom factor míra přiblížení 2014
  rotating otáčení
  accessibility zpřístupnění 2013
  database file window okno s databázovým souborem
  divider oddělovač
  related term asociovaný termín slovník synonym
  tip tip
  callout bublina
  whitespace bílé znaky, prázdné místo (mezi stránkami)
  range oblast (rozsah)
  cell range oblast buněk 2013
  data range oblast dat 2013
  reference odkaz Calc
  goal seek hledat řešení 2013
  validity platnost Calc 2013
  adressing adresování
  time format formát času
  date format formát data
  number format formát čísla 2014
  array matice
  population základní soubor statistické funkce 2014
  sample výběr statistické funkce 2014
  distribution rozdělení statistické funkce 2014
  confidence interval interval spolehlivosti statistické funkce
  probability mass function pravděpodobnostní funkce statistické funkce 2014
  density function hustota pravděpodobnosti statistické funkce 2014
  cumulative distribution function distribuční funkce statistické funkce 2014
  inverse inverzní distribuční funkce statistické funkce 2014
  event náhodný jev statistické funkce 2014
  standard normal distribution normované normální rozdělení statistické funkce 2014
  standard error standardní chyba statistické funkce 2014
  deviation odchylka statistické funkce 2014
  data set množina dat statistické funkce 2014
  returns vrátí
  optional nepovinné u argumentů funkcí nepovinné
  add-in doplněk
  option button tlačítko volby ve formulářích
  option field pole volby
  user data uživatelské údaje
  pane panel
  panel panel
  locale národní prostředí 2014
  locale settings národní prostředí
  progress bar ukazatel průběhu soukromě
  progress indicator ukazatel průběhu soukromě
  sum součet, suma suma jen symbol v Mathu soukromě
  count počet, počet čísel ve stavovém řádku, kontingenční tabulce
  countA počet hodnot ve stavovém řádku, kontingenční tabulce
  slide master předloha snímku
  data source zdroj dat soukromě
  source data zdrojová data
  source data range zdrojová oblast dat
  data source view zobrazení zdroje dat příp. zdrojů dat
  data source browser prohlížeč zdroje dat příp. zdrojů dat
  function funkce; v rejstříku jen jako název soukromě
  statement výraz, příkaz: v rejstříku jen jako název
  label popisek, štítek popisky databázových polí při vytváření formuláře; popisky řádků/sloupců v Calcu 2014 řádků/sloupců
  above nad např. umístění popisků tabulky 2013
  below pod např. umístění popisků tabulky 2013
  query design návrh dotazu 2013
  view design návrh pohledu
  design view režim návrhu
  design mode režim návrhu
  SQL view režim SQL
  slide design návrh snímku
  table design návrh tabulky 2013
  print range oblast tisku, rozsah tisku oblast v Calcu, rozsah obecně a v Impressu
  print area oblast tisku
  flip překlopit 2013
  rotate otočit 2013
  rotation otočení 2013
  rotation point střed otočení
  rotation object rotační objekt
  titles popisy formátování grafu 2013
  main title hlavní nadpis formátování grafu 2013
  subtitle podnadpis formátování grafu 2013
  axis title popis osy formátování grafu 2013
  all titles všechny popisy formátování grafu 2013
  table design návrh tabulky Impress 2013
  focus zaměření 2013
  is focused je zaměřený
  has focus má zaměření 2013
  set focus nastavit zaměření
  receive focus získat zaměření
  folder složka rozlišení složka/adresář podle originálu 2013
  directory adresář rozlišení složka/adresář podle originálu 2013
  dimension value text kóty
  position umístění, pozice pozice: v uživatelských údajích, ve významu souřadnic, u proměnné $position$; v textových funkcích Calcu 2013
  menu position pozice nabídky
  position X pozice X
  normal position běžné umístění
  font position umístění písma
  tab position umístění tabulátoru
  tab stop position umístění tabulátoru
  exit position umístění výstupu u textových bublin
  document position umístění v dokumentu
  underlying asset podkladové aktivum finanční funkce
  interest rate úroková sazba sazba je konkrétní pojem, míra abstraktní
  maturity splatnost
  outline osnova, obrys obrys v efektech pro písmo
  cell buňka
  document dokument
  hatching šrafování
  enable povolit
  force vynutit
  template šablona
  slide snímek
  sort řadit, seřadit
  sort order pořadí řazení
  sort by seřadit podle
  sort criteria seřadit podle (podmínky řazení)
  horizontal vodorovný
  vertical svislý
  line width šířka čáry
  layout rozvržení 2015
  web layout vzhled webu 2015
  view layout režim zobrazení 2015
  single edit podle buňky nad Calc 2014
  trend line spojnice trendu Calc 2014
  error bar chybová úsečka
  bitmap rastr rastrový obrázek jako formát obrázku 2014
  cursor kurzor v textu 2014
  mouse pointer ukazatel myši šipka 2014
  country země
  state stát zeměpisně
  region region zeměpisně
  authentication autentizace 2014
  pixel pixel 2014
  e-mail e-mail, e-mailový 2014
  e-mail address e-mailová adresa 2014
  e-mail message e-mailová zpráva 2014
  e-mail program poštovní klient 2014
  e-mail application poštovní klient 2014
  web page webová stránka 2014
  webpage webová stránka 2014
  web site webové stránky 2014
  website webové stránky 2014
  accept přijmout změny
  reject odmítnout změny
  previous předchozí
  next následující (další)
  details podrobnosti
  text orientation orientace textu
  text direction směr textu
  relation relace databáze
  OLE object objekt OLE
  series řada, posloupnost
  data series datová řada
  audio zvuk
  video video
  freeform od ruky 2014
  manage spravovat 2014
  do you want přejete si 2014
  blacklist seznam zakázaných 2014
  whitelist seznam povolených 2014
  black-list seznam zakázaných 2014
  white-list seznam povolených 2014
  recent poslední, naposledy 2014
  dialog dialogové okno 2014
  warning upozornění 2015
  hangul hangul
  hanja handža
  extension rozšíření
  thumbnail náhled
  leading zero úvodní nula 2015
  cache mezipaměť 2013
  menu bar hlavní nabídka 2015
  menubar hlavní nabídka 2015
  legacy dřívější 2016
  user agent identifikace programu 2016
  formula group skupina vzorců