CS/Překladatelský slovník

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Slovník pojmů používaných při překládání uživatelského rozhraní LibreOffice, vestavěné nápovědy a uživatelské příručky Getting Started with Libreoffice.

Tento slovník se nachází také Jako soubor .po ve webové aplikaci Pootle, v níž se termíny ze slovníku zobrazují během překládání v levé části.

Nové termíny a nejasnosti u stávajících se řeší v mailové konferenci lokalizace@cz.libreoffice.org.

Anglicky Česky Poznámka Diskutováno
select vybrat (označit)
choose zvolit
specify upřesnit, určit
press stisknout
hold down podržet
rest podržet ukazatel myši
drag (verb) přetáhnout
drag (noun) přetáhnutí (přetažení)
click kliknout, klepnout
double-click dvakrát kliknout, poklepat
right-click kliknout, klepnout pravým tlačítkem (myši)
context menu místní nabídka
list box seznam 2013
combo box pole se seznamem 2013
check box zaškrtávací pole 2013
checkbox zaškrtávací pole 2013
check zaškrtnout 2013
uncheck zrušit zaškrtnutí 2013
box pole
area oblast
toolbar nástrojová lišta
sidebar postranní lišta 2013
deck karta postranní lišta 2015
content panel panel postranní lišta 2015
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování)
edge okraj
current aktuální
bullet list odrážkový seznam
preferences předvolby pro Mac soukromě
graphics obrázky
spacing vzdálenost mezi odstavci, proklad, rozestupy
line spacing řádkování
line break zalomení řádku
placeholder zástupný znak, zástupce
wildcard zástupný znak (regulární výraz)
dock ukotvit
undock uvolnit
options možnosti
unit of measurement měrná jednotka 2013
unit of measure měrná jednotka 2013
measurement unit měrná jednotka 2013
tab stop tabulátor (krok tabulátoru) 2013
spreadsheet sešit
helplines vodítka
snap lines vodítka
non-breaking space nezlomitelná mezera 2014
non-breaking hyphen nezlomitelný spojovník 2014
soft hyphen volitelné rozdělení 2014
brochure příručka
master document hlavní dokument
subdocument příloha
spellcheck kontrola pravopisu
spelling kontrola pravopisu, pravopis 2015
spelling dictionary slovník kontroly pravopisu
hyphenation dictionary slovník pro dělení slov
hyphenation rules dělení slov
thesaurus slovník synonym
complex text layout komplexní rozvržení textu
border ohraničení
index rejstřík, index (databáze)
index mark značka rejstříku
user-defined indexes rejstříky vytvořené uživatelem
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo)
overview přehled
restart restartovat (program, číslování), obnovit
predefined předdefinovaný
customized vlastní
page stránka
page break zalomení stránky
General Standard formát čísel
bibliography seznam použité literatury
bibliographic database seznam použité literatury
session relace
hanging indent předsazení
title bar záhlaví okna/lišty 2015
task pane panel úloh (Impress) Impress 2013
handle úchyt
argument argument
hover přejet
control ovládací prvek
UNIX based platform unixová platforma
font písmo
small caps kapitálky 2013
title popis, nadpis, první písmena velká první písmena velká v efektech pro písmo 2013
special character speciální znak 2013
assign přiřadit
address book adresář 2013
address book source zdroj adresáře
address book data source zdroj dat adresáře
address data adresy
address data source zdroj adres
address list seznam adres hromadná korespondence
address block blok s adresou hromadná korespondence
tab karta prvek UI 2015
tab page karta prvek UI 2015
sheet tab karta listu
header záhlaví
footer zápatí
table header záhlaví tabulky Vložit tabulku, vlastnosti tabulky
table heading záhlaví tabulky Vložit tabulku, vlastnosti tabulky
table heading nadpis tabulky název stylu
digital signature elektronický podpis 2015
mail merge hromadná korespondence
form letter hromadný dopis
drawing kresba
drawing object objekt kresby 2014
scaling škálování
zoom přiblížení 2014
zoom in přiblížit 2014
zoom out oddálit 2014
zoom factor míra přiblížení 2014
rotating otáčení
accessibility zpřístupnění 2013
database file window okno s databázovým souborem
divider oddělovač
related term asociovaný termín slovník synonym
tip tip
callout bublina
whitespace bílé znaky, prázdné místo (mezi stránkami)
range oblast (rozsah)
cell range oblast buněk 2013
data range oblast dat 2013
reference odkaz Calc
goal seek hledat řešení 2013
validity platnost Calc 2013
adressing adresování
time format formát času
date format formát data
number format formát čísla 2014
array matice
population základní soubor statistické funkce 2014
sample výběr statistické funkce 2014
distribution rozdělení statistické funkce 2014
confidence interval interval spolehlivosti statistické funkce
probability mass function pravděpodobnostní funkce statistické funkce 2014
density function hustota pravděpodobnosti statistické funkce 2014
cumulative distribution function distribuční funkce statistické funkce 2014
inverse inverzní distribuční funkce statistické funkce 2014
event náhodný jev statistické funkce 2014
standard normal distribution normované normální rozdělení statistické funkce 2014
standard error standardní chyba statistické funkce 2014
deviation odchylka statistické funkce 2014
data set množina dat statistické funkce 2014
returns vrátí
optional nepovinné u argumentů funkcí nepovinné
add-in doplněk
option button tlačítko volby ve formulářích
option field pole volby
user data uživatelské údaje
pane panel
panel panel
locale národní prostředí 2014
locale settings národní prostředí
progress bar ukazatel průběhu soukromě
progress indicator ukazatel průběhu soukromě
sum součet, suma suma jen symbol v Mathu soukromě
count počet, počet čísel ve stavovém řádku, kontingenční tabulce
countA počet hodnot ve stavovém řádku, kontingenční tabulce
slide master předloha snímku
data source zdroj dat soukromě
source data zdrojová data
source data range zdrojová oblast dat
data source view zobrazení zdroje dat příp. zdrojů dat
data source browser prohlížeč zdroje dat příp. zdrojů dat
function funkce; v rejstříku jen jako název soukromě
statement výraz, příkaz: v rejstříku jen jako název
label popisek, štítek popisky databázových polí při vytváření formuláře; popisky řádků/sloupců v Calcu 2014 řádků/sloupců
above nad např. umístění popisků tabulky 2013
below pod např. umístění popisků tabulky 2013
query design návrh dotazu 2013
view design návrh pohledu
design view režim návrhu
design mode režim návrhu
SQL view režim SQL
slide design návrh snímku
table design návrh tabulky 2013
print range oblast tisku, rozsah tisku oblast v Calcu, rozsah obecně a v Impressu
print area oblast tisku
flip překlopit 2013
rotate otočit 2013
rotation otočení 2013
rotation point střed otočení
rotation object rotační objekt
titles popisy formátování grafu 2013
main title hlavní nadpis formátování grafu 2013
subtitle podnadpis formátování grafu 2013
axis title popis osy formátování grafu 2013
all titles všechny popisy formátování grafu 2013
table design návrh tabulky Impress 2013
focus zaměření 2013
is focused je zaměřený
has focus má zaměření 2013
set focus nastavit zaměření
receive focus získat zaměření
folder složka rozlišení složka/adresář podle originálu 2013
directory adresář rozlišení složka/adresář podle originálu 2013
dimension value text kóty
position umístění, pozice pozice: v uživatelských údajích, ve významu souřadnic, u proměnné $position$; v textových funkcích Calcu 2013
menu position pozice nabídky
position X pozice X
normal position běžné umístění
font position umístění písma
tab position umístění tabulátoru
tab stop position umístění tabulátoru
exit position umístění výstupu u textových bublin
document position umístění v dokumentu
underlying asset podkladové aktivum finanční funkce
interest rate úroková sazba sazba je konkrétní pojem, míra abstraktní
maturity splatnost
outline osnova, obrys obrys v efektech pro písmo
cell buňka
document dokument
hatching šrafování
enable povolit
force vynutit
template šablona
slide snímek
sort řadit, seřadit
sort order pořadí řazení
sort by seřadit podle
sort criteria seřadit podle (podmínky řazení)
horizontal vodorovný
vertical svislý
line width šířka čáry
layout rozvržení 2015
web layout vzhled webu 2015
view layout režim zobrazení 2015
single edit podle buňky nad Calc 2014
trend line spojnice trendu Calc 2014
error bar chybová úsečka
bitmap rastr rastrový obrázek jako formát obrázku 2014
cursor kurzor v textu 2014
mouse pointer ukazatel myši šipka 2014
country země
state stát zeměpisně
region region zeměpisně
authentication autentizace 2014
pixel pixel 2014
e-mail e-mail, e-mailový 2014
e-mail address e-mailová adresa 2014
e-mail message e-mailová zpráva 2014
e-mail program poštovní klient 2014
e-mail application poštovní klient 2014
web page webová stránka 2014
webpage webová stránka 2014
web site webové stránky 2014
website webové stránky 2014
accept přijmout změny
reject odmítnout změny
previous předchozí
next následující (další)
details podrobnosti
text orientation orientace textu
text direction směr textu
relation relace databáze
OLE object objekt OLE
series řada, posloupnost
data series datová řada
audio zvuk
video video
freeform od ruky 2014
manage spravovat 2014
do you want přejete si 2014
blacklist seznam zakázaných 2014
whitelist seznam povolených 2014
black-list seznam zakázaných 2014
white-list seznam povolených 2014
recent poslední, naposledy 2014
dialog dialogové okno 2014
warning upozornění 2015
hangul hangul
hanja handža
extension rozšíření
thumbnail náhled
leading zero úvodní nula 2015
cache mezipaměť 2013
menu bar hlavní nabídka 2015
menubar hlavní nabídka 2015
legacy dřívější 2016
user agent identifikace programu 2016
formula group skupina vzorců