DA/Calcfunktioner

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search


Dansk Engelsk Version
Database funktioner Database functions
DHENT DGET
DMAKS DMAX
DMIDDEL DAVERAGE
DMIN DMIN
DPRODUKT DPRODUCT
DSTDAFV DSTDEV
DSTDAFV
DSTDAFVP DSTDEVP
DSUM DSUM
DTÆL DCOUNT
DTÆLV DCOUNTA
DVARIANS DVAR
DVARIANSP DVARP
Dato og KLOKKESLÆT funktioner Date and Time functions
ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS
ANTAL.ARBEJDSDAGE_EXCEL NETWORKDAYS.EXCEL
ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL NETWORKDAYS.INTL
ARBEJDSDAG WORKDAY
ARBEJDSDAGE.INTL WORKDAYS.INTL
DAG DAY
DAGE DAYS
DAGE360 DAYS360
DAGEIMÅNED DAYSINMONTH
DAGEIÅR DAYSINYEAR
DATO DATE
DATODIF DATEDIF 3.6
DATOVÆRDI DATEVALUE
EDATO EDATE
ER.sKUDÅR ISLEAPYEAR
IDAG TODAY
ISOUGE.NR ISOWEEKNUM 5.4
KALENDERUGE
KALENDERUGE_EXCEL2003
MINUT MINUTE
MÅNED MONTH
MÅNEDER MONTHS
NU NOW
PÅSKESØNDAG EASTERSUNDAY
SEKUND SECOND
SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH
TID TIME
TIDSVÆRDI TIMEVALUE
TIME HOUR
UGER WEEKS
UGEIåR WEEKSINyEAR
UGE.NR WEEKNUM
UGE.NR_EXCEL2003 WEEKNUM_EXCEL2003
UGE.NR_OOO WEEKNUM_OOO
UGEDAG WEEKDAY
ÅR.BRØK YEARFRAC
ÅR YEAR
Finansielle funktioner Financial functions
AFKAST YIELD
AFKAST.DISKONTO YIELDDISC
AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT
AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC
AKKUM.HOVEDSTOL_ADD CUMPRINC_ADD
AKKUM.RENTE CUMIPMT
AKKUM.RENTE_ADD CUMIPMT_ADD
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
DB DB
DISKONTO DISC
DSA DDB
EFFEKTIV EFFECTIVE
EFFEKTIV.RENTE EFFECT
EFFEKTIV.RENTE_ADD EFFECT_ADD
FV FV
FVTABEL FVSCHEDULE
H.YDELSE PPMT
IA IRR
INTERN.RENTE XIRR
ISPMT ISPMT
KR.BRØK DOLLARFR
KR.DECIMAL DOLLARDE
KUPONBETALINGER COUPNUM
KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD
KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD
KUPONDAGE.A COUPDAYS
KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC
KUPONDAGE.SA COUPDAYBS
KURS PRICE
KURS.DISKONTO PRICEDISC
KURS.UDLØB PRICEMAT
LA SLN
MIRR MIRR
MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED
MVARIGHED MDURATION
NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV
NOMINEL_ADD NOMINAL_ADD
NOMINEL NOMINAL
NPER NPER
NUTIDSVÆRDI NPV
NV PV
PÅLØBRENTE ACCRINT
PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM
R.YDELSE IPMT
RENTE RATE
RENTEFOD INTRATE
RRI RRI
STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD
STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE
TTBILLEQ TBILLEQ
ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD
ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE
ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE
ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD
VARIGHED DURATION
VARIGHED_ADD DURATION_ADD
VSA VDB
YDELSE PMT
ÅRSAFSKRIVNING SYD
Informationsfunktioner Information functions
AKTUEL CURRENT
CELLE CELL
ER.FEJL ISERROR
ER.FJL ISERR
ER.FORMEL ISFORMULA
ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT
ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA
ER.LIGE ISEVEN
ER.LIGE_ADD ISEVEN_ADD
ER.LOGISK ISLOGICAL
ER.REFERENCE ISREF
ER.TAL ISNUMBER
ER.TEKST ISTEXT
ER.TOM ISBLANK
ER.ULIGE ISODD
ER.ULIGE_ADD ISODD_ADD
FORMEL FORMULA
HVIS.FEJL IFERROR
HVIS.IKKE.TILGÆNGELIG IFNA
IKKE.TILGÆNGELIG NA
INFO INFO
N N
VÆRDITYPE TYPE
Logiske funktioner Logical functions
ELLER OR
FALSK FALSE
HVIS IF
IKKE NOT
OG AND
SAND TRUE
SKIFT SWITCH
XELLER XOR 4.0
Matematiske funktioner Mathematical functions
ABS ABS
AFKORT TRUNC
AFRUND ROUND
AFRUND.GULV FLOOR
AFRUND.LOFT CEILING
AGGREGER AGGREGATE
ARCCOS ACOS
ARCCOSH ACOSH
ARCCOT ACOT
ARCCOTH ACOTH
ARCSIN ASIN
ARCSINH ASINH
ARCTAN ATAN
ARCTAN2 ATAN2
ARCTANH ATANH
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
CSK CSC 3.5
CSKH CSCH 3.5
EKSP EXP
EUROKONVERTER EUROCONVERT
FAKULTET FACT
FARVE COLOR
FORTEGN SIGN
GRADER DEGREES
GULV.PRÆCIS FLOOR.PRECISE
HELTAL INT
ISO.LOFT ISO.CEILING
KOMBIN COMBIN
KOMBINA COMBINA
KONVERTER CONVERT
KVOTIENT QUOTIENT
KVROD SQRT
KVRODPI SQRTPI
LIGE EVEN
LN LN
LOFT.PRÆCIS CEILING.PRECISE
LOG LOG
LOG10 LOG10
MAFRUND MROUND
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM_EXCEL2003 LCM_EXCEL2003
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
PI PI
POTENS POWER
PRODUKT PRODUCT
RADIANER RADIANS
REST MOD
ROUNDSIG ROUNDSIG 5.4
RUND.NED ROUNDDOWN
RUND.OP ROUNDUP
RÅSUBTRAHER RAWSUBTRACT
SEK SEC 3.5
SEKH SECH 3.5
SERIESUM SERIESSUM
SIN SIN
SINH SINH
SLUMP RAND
SLUMPMELLEM RANDBETWEEN
SUM SUM
SUM.HVIS SUMIF
SUM.FLERE.HVIS SUMIFS 4.0
STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD
STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR_EXCEL2003 GCD_EXCEL2003
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUMKV SUMSQ
TAN TAN
TANH TANH
ULIGE ODD
Array funktioner Array functions
FORØGELSE GROWTH
FREKVENS FREQUENCY
LINREGR LINEST
LOGREGR LOGEST
MDETERM MDETERM
MENHED MUNIT
MINVERT MINVERSE
MPRODUKT MMULT
SUMPRODUKT SUMPRODUCT
SUMX2MY2 SUMX2MY2
SUMX2PY2 SUMX2PY2
SUMXMY2 SUMXMY2
TENDENS TREND
TRANSPONER TRANSPOSE
Regneark funktioner Spreadsheet functions
ADRESSE ADDRESS
ANTAL.ARK SHEETS
ARK SHEET
DDE DDE
FEJLTYPE ERRORTYPE
FEJL.TYPE ERROR.TYPE
FORSKYDNING OFFSET
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA
HYPERLINK HYPERLINK
INDEKS INDEX
INDIREKTE INDIRECT
KOLONNE COLUMN
KOLONNER COLUMNS
LOPSLAG VLOOKUP
OMRÅDER AREAS
RÆKKE ROW
RÆKKER ROWS
SAMMENLIGN MATCH
SLÅ.OP LOOKUP
TYPOGRAFI STYLE
VÆLG CHOOSE
VOPSLAG HLOOKUP
Tekst funktioner Text functions
ARABERTAL ARABIC
ASC ASC
BAHTTEKST BAHTTEXT
BASIS BASE
DECIMAL DECIMAL
EKSAKT EXACT
ERSTAT REPLACE
ERSTATB REPLACEB 6.0
FAST FIXED
FILTERXML FILTERXML
FIND FIND
FINDB FINDB 6.0
GENTAG REPT
HØJRE RIGHT
HØJREB RIGHTB 4.2
INDKODURL
JIS JIS
KODE CODE
KR DOLLAR
LÆNGDE LEN
LÆNGDEB LENB 4.2
MIDT MID
MIDTB MIDB 4.2
REGEX REGEX 6.2
RENS CLEAN
RENS
ROMERTAL ROMAN
ROTI3
SAMMENKÆD CONCAT
SAMMENKÆDNING CONCATENATE
SMÅ.BOGSTAVER LOWER
STORE.BOGSTAVER UPPER
STORT.FORBOGSTAV PROPER
SØG SEARCH
SØGB SEARCHB 6.0
T T
TALVÆRDI NUMBERVALUE 4.1
TEGN CHAR
TEKST TEXT
TEKST.KOMBINER TEXTJOIN
TRIM TRIM
UDSKIFT SUBSTITUTE
UNICHAR UNICHAR
UNICODE UNICODE
VENSTRE LEFT
VENSTREB LEFTB 4.2
VÆRDI VALUE
WEBSERVICE WEBSERVICE
Tilføjelses-funktioner Add-in functions
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN.TIL.DEC BIN2DEC
BIN.TIL.HEX BIN2HEX
BIN.TIL.OKT BIN2OCT
DAGEIMÅNED DAYSINMONTH
DAGEIÅR DAYSINYEAR
DEC.TIL.BIN DEC2BIN
DEC.TIL.HEX DEC2HEX
DEC.TIL.OKT DEC2OCT
DELTA DELTA
DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE
ER.SKUDÅR ISLEAPYEAR
ERF.PRECISE ERF.PRÆCIS
ERFC.PRECISE ERFC.PRÆCIS
FEJLFUNK ERF
FEJLFUNK.KOMP ERFC
GETRIN GESTEP
HEX.TIL.BIN HEX2BIN
HEX.TIL.DEC HEX2DEC
HEX.TIL.OKT HEX2OCT
IMAGABS IMABS
IMAGARGUMENT IMARGUMENT
IMAGCOS IMCOS
IMAGCOSH IMCOSH 3.6
IMAGCOT IMCOT 3.6
IMAGCSK IMCSC 3.6
IMAGCSKH IMCSCH 3.6
IMAGSEK IMSEC 3.6
IMAGSEKH IMSECH 3.6
IMAGDIV IMDIV
IMAGEKSP IMEXP
IMAGINÆRDEL IMAGINARY
IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE
IMAGKVROD IMSQRT
IMAGLN IMLN
IMAGLOG10 IMLOG10
IMAGLOG2 IMLOG2
IMAGPOTENS IMPOWER
IMAGPRODUKT IMPRODUCT
IMAGREELT IMREAL
IMAGSIN IMSIN
IMAGSINH IMSINH 3.6
IMAGSUB IMSUB
IMAGSUM IMSUM
IMAGTAN IMTAN 3.6
KOMPLEKS COMPLEX
KONVERTER_ADD CONVERT_ADD
MÅNEDER MONTHS
OKT.TIL.BIN OCT2BIN
OKT.TIL.DEC OCT2DEC
OKT.TIL.HEX OCT2HEX
ROT13 ROT13
UGER WEEKS
UGERIÅR WEEKSINYEAR
ÅR.INTERVAL YEARS
Bit funktioner Bit operation functions
BITAND BITAND 3.5
BITOR BITOR 3.5
BITHFORSKYD BITRSHIFT 3.5
BITVFORSKYD BITLSHIFT 3.5
BITXOR BITXOR 3.5
Webservice funktioner Webservice functions
FILTERXML FILTERXML 4.2
WEBSERVICE WEBSERVICE 4.2
Statistiske funktioner Statistical functions
ANTAL.BLANKE COUNTBLANK
B B
BETA.FORDELING BETA.DIST
BETAFORDELING BETADIST
BETA.INV BETA.INV
BETAINV BETAINV
BINOMIAL.FORDELING BINOM.DIST 4.2
BINOM.INV BINOM.INV 4.2
BINOMIALFORDELING BINOMDIST
CHIFORDELING CHIDIST
CHIINV CHIINV
CHISQDIST CHISQDIST 4.2
CHISQINV CHISQINV 4.2
CHITEST CHITEST
CHI2.DIST CHISQ.DIST 4.2
CHI2.FORD.RT CHISQ.DIST.RT 4.2
CHI2.INV CHISQ.INV 4.2
CHI2.INV.RT CHISQ.INV.RT 4.2
CHI2.TEST CHISQ.TEST 4.2
EKSPFORDELING EXPONDIST
EKSP.FORDELING EXPON.DIST
F.FORDELING F.DIST
FFORDELING FDIST
F.FORD.RT F.DIST.RT
F.INV F.INV
FINV FINV
F.INV.RT F.INV.RT
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FORKLARINGSGRAD RSQ
FRAKTIL PERCENTILE
FRAKTIL.MEDTAG PERCENTILE.INC 4.4
FRAKTIL.UDELAD PERCENTILE.EXC 4.4
FTEST FTEST
F.TEST F.TEST
GAMMA GAMMA
GAMMAFORDELING GAMMADIST
GAMMA.FORDELING GAMMA.DIST
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRÆCIS GAMMALN.PRECISE
GAUSS GAUSS
GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN
HARMIDDELVÆRDI HARMEAN
HYPGEO.FORDELING HYPGEOM.DIST 5.1
HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST 5.1
HYPPIGST MODE
HYPPIGST.ENKELT MODE.SNGL
HYPPIGST.FLERE MODE.MULT
KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE
KONFIDENSNORM CONFIDENCE.NORM 4.2
KONFIDENST CONFIDENCE.T 4.2
KORRELATION CORREL
KOVARIANS COVAR
KOVARIANSP COVARIANCE.P 4.2
KOVARIANSS COVARIANCE.S 4.2
KRITBINOM CRITBINOM
KVARTIL QUARTILE
KVARTIL.MEDTAG QUARTILE.INC 4.4
KVARTIL.UDELAD QUARTILE.EXC 4.4
LOGINV LOGINV
LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST
LOGNORM.FORDELING LOGNORM.DIST
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
MAD AVEDEV
MAKS MAX
MAKSV MAXA
MEDIAN MEDIAN
MIDDEL AVERAGE 4.0
MIDDEL.HVIS AVERAGEIF 4.0
MIDDEL.FLERE.HVIS AVERAGEIFS 4.0
MIDDELV AVERAGEA
MIN MIN
MINDSTE SMALL
MINV MINA
NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST
NEGBINOM.FORDELING NEGBINOM.DIST
NORMALFORDELING NORMDIST 4.4
NORMAL.FORDELING NORM.DIST 4.4
NORM.INV NORM.INV 4.4
NORMINV NORMINV 4.4
PEARSON PEARSON
PERMUT PERMUT
PERMUTA PERMUTATIONA
PHI PHI
PLADS RANK
PLADS.GNSN RANK.AVG
PLADS.LIGE RANK.EQ
POISSONFORDELING POISSON
POISSON.FORDELING POISSON.DIST
PROCENTPLADS PERCENTRANK
PROCENTPLADS.MEDTAG PERCENTRANK.INC 4.4
PROCENTPLADS.UDELAD PERCENTRANK.EXC 4.4
PROGNOSE FORECAST
PROGNOSE.ETS.ADD FORECAST.ETS.ADD 5.2
PROGNOSE.ETS.MULT FORECAST.ETS.MULT 5.2
PROGNOSE.ETS.SÆSON FORECAST.ETS.SEASONALITY 5.2
PROGNOSE.ETS.PI.ADD FORECAST.ETS.PI.ADD 5.2
PROGNOSE.ETS.PI.MULT FORECAST.ETS.PI.MULT 5.2
PROGNOSE.ETS.STAT.ADD FORECAST.ETS.STAT.ADD 5.2
PROGNOSE.ETS.STAT.MULT FORECAST.ETS.STAT.MULT 5.2
PROGNOSE.LINEÆR FORECAST.LINEAR 5.2
SAK DEVSQ
SANDSYNLIGHED PROB
SKÆRING INTERCEPT
SKÆVHED SKEW
SKÆVHED.P SKEWP 4.1
STANDARDISER STANDARDIZE
STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST
STANDARDNORMFORDELING NORM.S.DIST
STANDARD.NORM.INV NORM.S.INV 4.4
STANDARDNORMINV NORMSINV
STDAFV STDEV
STDAFV.P STDEV.P 4.2
STDAFVS STDEV.S 4.2
STDAFVP STDEVP
STDAFVPV STDEVPA
STDAFVV STDEVA
STFYX STEYX
STIGNING SLOPE
STØRSTE LARGE
TFORDELING TDIST
T.FORDELING T.DIST
T.FORDELING.RT T.DIST.RT
T.FORDELING.2T T.DIST.2T
TINV TINV
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
TOPSTEJL KURT
TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN
TTEST TTEST
T.TEST T.TEST
TÆL COUNT
TÆL.HVIS COUNTIF
TÆL.FLERE.HVIS COUNTIFS 4.0
TÆLV COUNTA
VARIANSPV VARPA
VARIANSP VARP
VARIANS.S VAR.S 4.2
VARIANS.P VAR.P 4.2
VARIANSV VARA 4.2
VARIANS VAR 4.2
WEIBULLFORDELING WEIBULL 4.2
WEIBULL.FORDELING WEIBULL.DIST 4.2
ZTEST ZTEST 5.1
Z.TEST Z.TEST 5.1