FI/Calc-funktiot

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Calc-funktiot englanniksi ja suomeksi

LibreOfficen versioissa 3.3 ja 3.4 taulukkolaskennan funktioiden nimet ovat saatavilla vain englanniksi. Versiosta 3.5 lähtien suomenkielistä käyttöliittymää käyttävät voivat valita, näkyvätkö funktiot suomeksi vai englanniksi. Oletusarvoisesti käytetään suomenkielisiä nimiä, mutta englanninkieliset nimet saa käyttöön valitsemalla asetuksen Työkalut ▸ Asetukset ▸ LibreOffice Calc ▸ Kaava ▸ Käytä englanninkielisiä funktionimiä.

Aikaisempina vuosina saadun palautteen perusteella suomenkielistä versiota käyttävät ovat mieluummin käyttäneet englanninkielisiä taulukkolaskennan funktioita. Tästä syystä tarkoitus on edelleen jättää englanninkieliset nimet mm. ohjetiedostojen esimerkkeihin. Ohjeita kuitenkin täydennetään niin, että ne ovat käyttökelpoisia myös suomenkielisiä nimiä käyttäville.

Alla olevassa taulukossa on listattu kaikki funktiot englanniksi ja suomeksi.

Englanniksi Suomeksi Kommentteja
#DIV/0! #JAKO/0!
#N/A #N/A
#NAME! #NIMI!
#NAME? #NIMI?
#NULL! #NULL!
#NUM! #NUM!
#REF! #VIITTAUS!
#VALUE! #ARVO!
#All #Kaikki
#Data #Tiedot
#Headers #Otsikot
#This row #Tämä rivi
#Totals #Summat
ABS ITSEISARVO
ACCRINT KERTYNYT.KORKO
ACCRINTM KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
ADDRESS OSOITE
AGGREGATE KOOSTE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND JA
ARABIC ARABIC
AREAS ALUEET
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
AVEDEV KESKIPOIKKEAMA
AVERAGE KESKIARVO
AVERAGEA KESKIARVOA
AVERAGEIF KESKIARVO.JOS
AVERAGEIFS KESKIARVO.JOS.JOUKKO
B B
BAHTTEXT BAHTTEKSTI
BASE KANTA
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETADIST BEETAJAKAUMA
BETA.DIST BEETA.JAKAUMA
BETAINV BEETAJAKAUMA.KÄÄNT
BETA.INV BEETA.KÄÄNT
BIN2DEC BINDES
BIN2HEX BINHEKSA
BIN2OCT BINOKT
BINOMDIST BINOMIJAKAUMA
BINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA
BINOM.INV BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT
BITAND BITTI.JA
BITLSHIFT BITTI.SIIRTO.VASEN
BITOR BITTI.TAI
BITRSHIFT BITTI.SIIRTO.OIKEA
BITXOR BITTI.XTAI Excelissä BITTI.EHDOTON.TAI
CEILING PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Muunnos Excelin CEILING-funktioon LibreOffice <= 4.4 ja Excelin CEILING.MATH-funktioon LibreOffice >= 5.0
CEILING.MATH PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN
CEILING.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA
CEILING.XCL PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.XCL Muunnos Excelin CEILING-funktioon LibreOffice >= 5.0
CELL SOLU
CHAR MERKKI
CHIDIST CHIJAKAUMA
CHIINV CHIJAKAUMA.KÄÄNT
CHISQDIST CHINELIÖ.JAKAUMA
CHISQ.DIST CHINELIÖ_JAKAUMA Excel 2013 -yhteensopivuusfunktio; sama kuin CHINELIÖ.JAKAUMA
CHISQ.DIST.RT CHINELIÖ.JAKAUMA.OH
CHISQ.INV.RT CHINELIÖ.KÄÄNT.OH
CHISQ.TEST CHINELIÖ.TESTI
CHISQINV CHINELIÖ.KÄÄNT
CHISQ.INV CHINELIÖ_KÄÄNT Excel 2013 -yhteensopivuusfunktio; sama kuin CHINELIÖ.KÄÄNT
CHITEST CHITESTI
CHOOSE VALITSE.INDEKSI
CLEAN SIIVOA
CODE KOODI
COLOR VÄRI
COLUMN SARAKE
COLUMNS SARAKKEET
COMBIN KOMBINAATIO
COMBINA KOMBINAATIOA
COMPLEX KOMPLEKSI
CONCAT YHDISTÄ
CONCATENATE KETJUTA
CONFIDENCE LUOTTAMUSVÄLI
CONFIDENCE.NORM LUOTTAMUSVÄLI.NORM
CONFIDENCE.T LUOTTAMUSVÄLI.T
CONVERT MUUNNA Oli CONVERT_ADD LibreOfficen versioon 5.2 saakka
CONVERT_OOO CONVERT_OOO Oli CONVERT LibreOfficen versioon 5.2 saakka
CORREL KORRELAATIO
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT LASKE
COUNTA LASKE.A
COUNTBLANK LASKE.TYHJÄT
COUNTIF LASKE.JOS
COUNTIFS LASKE.JOS.JOUKKO
COUPDAYBS KORKOPÄIVÄT.ALUSTA
COUPDAYS KORKOPÄIVÄT
COUPDAYSNC KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA
COUPNCD KORKOMAKSU.SEURAAVA
COUPNUM KORKOPÄIVÄ.JAKSOT
COUPPCD KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN
COVAR KOVARIANSSI
COVARIANCE.P KOVARIANSSI.P
COVARIANCE.S KOVARIANSSI.S
CRITBINOM BINOMIJAKAUMA.KRIT
CSC CSC
CSCH CSCH
CUMIPMT MAKSETTU.KORKO
CUMPRINC MAKSETTU.LYHENNYS
CURRENT CURRENT
DATE PÄIVÄYS
DATEDIF PVMERO
DATEVALUE PÄIVÄYSARVO
DAVERAGE TKESKIARVO
DAY PÄIVÄ
DAYS PÄIVÄT
DAYS360 PÄIVÄT360
DAYSINMONTH PÄIVIÄ.KUUKAUDESSA
DAYSINYEAR PÄIVIÄ.VUODESSA
DB DB
DCOUNT TLASKE
DCOUNTA TLASKEA
DDB DDB
DDE DDE
DEC2BIN DESBIN
DEC2HEX DESHEKSA
DEC2OCT DESOKT
DECIMAL DESIMAALI
DEGREES ASTEET
DELTA SAMA.ARVO
DEVSQ OIKAISTU.NELIÖSUMMA
DGET TNOUDA
DISC DISKONTTOKORKO
DMAX TMAKS
DMIN TMIN
DOLLAR VALUUTTA
DOLLARDE VALUUTTA.DES
DOLLARFR VALUUTTA.MURTO
DPRODUCT TTULO
DSTDEV TKESKIHAJONTA
DSTDEVP TKESKIHAJONTAP
DSUM TSUMMA
DURATION KESTO
DVAR TVARIANSSI
DVARP TVARIANSSIP
EASTERSUNDAY PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
EDATE PÄIVÄ.KUUKAUSI
EFFECT KORKO.EFEKT
EFFECTIVE EFFECTIVE Ei suomennettu, koska tämän funktion sijasta suositellaan käytettäväksi funktiota EFFECT (suom. KORKO.EFEKT).
ENCODEURL URLKOODAUS
EOMONTH KUUKAUSI.LOPPU
ERF VIRHEFUNKTIO
ERF.PRECISE VIRHEFUNKTIO.TARKKA
ERFC VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI
ERFC.PRECISE VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA
ERRORTYPE VIRHELAJI VIRHEEN.LAJI LibreOfficen versioissa <= 4.4
ERROR.TYPE VIRHEEN.LAJI
EUROCONVERT EUROCONVERT
EVEN PARILLINEN
EXACT VERTAA
EXP EKSPONENTTI
EXPONDIST EKSPONENTIAALIJAKAUMA
EXPON.DIST EKSPONENTIAALI.JAKAUMA
FACT KERTOMA
FACTDOUBLE KERTOMA.OSA
FALSE EPÄTOSI
FDIST FJAKAUMA
F.DIST F.JAKAUMA
F.DIST.RT F.JAKAUMA.OH
FILTERXML SUODATA.XML
FIND ETSI
FINDB ETSIB
FINV FJAKAUMA.KÄÄNT
F.INV F.KÄÄNT
F.INV.RT F.KÄÄNT.OH
FISHER FISHER
FISHERINV FISHER.KÄÄNT
FIXED KIINTEÄ
FLOOR PYÖRISTÄ.KERR.ALAS Muunnos Excelin FLOOR-funktioon LibreOffice <= 4.4 ja Excelin FLOOR.MATH-funktioon LibreOffice >= 5.0
FLOOR.MATH PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN
FLOOR.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA
FLOOR.XCL PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.XCL Muunnos Excelin FLOOR-funktioon LibreOffice >= 5.0
FORECAST ENNUSTE
FORECAST.ETS.ADD ENNUSTE.ETS.PLUS Sama kuin Excelin FORECAST.ETS / ENNUSTE.ETS
FORECAST.ETS.MULT ENNUSTE.ETS.KERTO
FORECAST.ETS.PI.ADD ENNUSTE.ETS.PI.PLUS
FORECAST.ETS.PI.MULT ENNUSTE.ETS.PI.KERTO
FORECAST.ETS.SEASONALITY ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU
FORECAST.ETS.STAT.ADD ENNUSTE.ETS.STAT.PLUS Sama kuin Excelin FORECAST.ETS.STAT / ENNUSTE.ETS.STAT
FORECAST.ETS.STAT.MULT ENNUSTE.ETS.STAT.KERTO
FORECAST.LINEAR ENNUSTE.LINEAARINEN
FORMULA KAAVA
FOURIER FOURIER Uusi funktio LibreOffice 6.3:ssa
FREQUENCY TAAJUUS
FTEST FTESTI
F.TEST F.TESTI
FV TULEVA.ARVO
FVSCHEDULE TULEVA.ARVO.ERIKORKO
GAMMA GAMMA
GAMMADIST GAMMAJAKAUMA
GAMMAINV GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.TARKKA
GAMMA.DIST GAMMA.JAKAUMA
GAMMA.INV GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT
GAUSS GAUSS
GCD SUURIN.YHT.TEKIJÄ
GEOMEAN KESKIARVO.GEOM
GESTEP RAJA
GETPIVOTDATA NOUDA.PIVOT.TIEDOT
GOALSEEK GOALSEEK
GROWTH KASVU
HARMEAN KESKIARVO.HARM
HEX2BIN HEKSABIN
HEX2DEC HEKSADES
HEX2OCT HEKSAOKT
HLOOKUP VHAKU
HOUR TUNNIT
HYPERLINK HYPERLINKKI
HYPGEOMDIST HYPERGEOM.JAKAUMA
HYPGEOM.DIST HYPERGEOM_JAKAUMA
IF JOS
IFS JOSS
IFERROR JOSVIRHE
IFNA JOSPUUTTUU
IMABS KOMPLEKSI.ABS
IMAGINARY KOMPLEKSI.IMAG
IMARGUMENT KOMPLEKSI.ARG
IMCONJUGATE KOMPLEKSI.KONJ
IMCOS KOMPLEKSI.COS
IMCOSH KOMPLEKSI.COSH
IMCOT KOMPLEKSI.COT
IMCSC KOMPLEKSI.CSC
IMCSCH KOMPLEKSI.CSCH
IMDIV KOMPLEKSI.OSAM
IMEXP KOMPLEKSI.EKSP
IMLN KOMPLEKSI.LN
IMLOG10 KOMPLEKSI.LOG10
IMLOG2 KOMPLEKSI.LOG2
IMPOWER KOMPLEKSI.POT
IMPRODUCT KOMPLEKSI.TULO
IMREAL KOMPLEKSI.REAALI
IMSEC KOMPLEKSI.SEC
IMSECH KOMPLEKSI.SECH
IMSIN KOMPLEKSI.SIN
IMSINH KOMPLEKSI.SINH
IMSQRT KOMPLEKSI.NELIÖJ
IMSUB KOMPLEKSI.EROTUS
IMSUM KOMPLEKSI.SUM
IMTAN KOMPLEKSI.TAN
INDEX INDEKSI
INDIRECT EPÄSUORA
INFO KUVAUS
INT KOKONAISLUKU
INTERCEPT LEIKKAUSPISTE
INTRATE KORKO.ARVOPAPERI
IPMT IPMT
IRR SISÄINEN.KORKO
ISBLANK ONTYHJÄ
ISERR ONVIRH
ISERROR ONVIRHE
ISEVEN ONPARILLINEN
ISFORMULA ONKAAVA
ISLEAPYEAR ONKARKAUSVUOSI
ISLOGICAL ONTOTUUS
ISNA ONPUUTTUU
ISNONTEXT ONEI_TEKSTI
ISNUMBER ONLUKU
ISODD ONPARITON
ISO.CEILING ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS
ISOWEEKNUM VIIKKO.ISO.NRO
ISPMT ISPMT
ISREF ONVIITT
ISTEXT ONTEKSTI
JIS JIS
KURT KURT
LARGE SUURI
LCM PIENIN.YHT.JAETTAVA
LEFT VASEN
LEFTB VASENB
LEN PITUUS
LENB PITUUSB
LINEST LINREGR
LN LUONNLOG
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST LOGREGR
LOGINV LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT
LOGNORMDIST LOGNORM.JAKAUMA
LOGNORM.DIST LOGNORM_JAKAUMA
LOGNORM.INV LOGNORM.KÄÄNT
LOOKUP HAKU
LOWER PIENET
MATCH VASTINE
MAX MAKS
MAXIFS MAKS.JOS
MAXA MAKSA
MDETERM MDETERM
MDURATION KESTO.MUUNN
MEDIAN MEDIAANI
MID POIMI.TEKSTI
MIDB POIMI.TEKSTIB
MIN MIN
MINIFS MIN.JOS
MINA MINA
MINUTE MINUUTIT
MINVERSE MKÄÄNTEINEN
MIRR MSISÄINEN
MMULT MKERRO
MOD JAKOJ
MODE MOODI
MODE.MULT MOODI.USEA
MODE.SNGL MOODI.YKSI
MONTH KUUKAUSI
MONTHS KUUKAUDET
MROUND PYÖRISTÄ.KERR
MULTINOMIAL MULTINOMI
MULTIPLE.OPERATIONS MULTIPLE.OPERATIONS
MULTIRANGE MULTIRANGE
MUNIT YKSIKKÖMATRIISI
MVALUE MVALUE
N N
NA PUUTTUU
NEG NEG
NEGBINOMDIST BINOMIJAKAUMA.NEG
NEGBINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA.NEG
NETWORKDAYS TYÖPÄIVÄT
NETWORKDAYS.INTL TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL
NOMINAL KORKO.VUOSI
NORMDIST NORM.JAKAUMA
NORMINV NORM.JAKAUMA.KÄÄNT
NORMSDIST NORM.JAKAUMA.NORMIT
NORMSINV NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT
NORM.INV NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT
NORM.DIST NORMAALI.JAKAUMA
NORM.S.DIST NORM_JAKAUMA.NORMIT
NORM.S.INV NORM_JAKAUMA.KÄÄNT
NOT EI
NOW NYT
NPER NJAKSO
NPV NNA
NUMBERVALUE NUMEROARVO
OCT2BIN OKTBIN
OCT2DEC OKTDES
OCT2HEX OKTHEKSA
ODD PARITON
ODDFPRICE PARITON.ENS.NIMELLISARVO
ODDFYIELD PARITON.ENS.TUOTTO
ODDLPRICE PARITON.VIIM.NIMELLISARVO
ODDLYIELD PARITON.VIIM.TUOTTO
OFFSET SIIRTYMÄ
OPT_BARRIER OPT_RAJAHINTA
OPT_PROB_HIT OPT_TNÄK_SAAVUTTAA
OPT_PROB_INMONEY OPT_TNÄK_PLUS
OPT_TOUCH OPT_TOUCH
OR TAI
PDURATION KESTO.JAKSO
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PROSENTTIPISTE
PERCENTILE.EXC PROSENTTIPISTE.ULK
PERCENTILE.INC PROSENTTIPISTE.SIS
PERCENTRANK PROSENTTIJÄRJESTYS
PERCENTRANK.EXC PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK
PERCENTRANK.INC PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS
PERMUT PERMUTAATIO
PERMUTATIONA PERMUTAATIOA
PHI PHI
PI PII
PMT PMT
POISSON POISSON
POISSON.DIST POISSON.JAKAUMA
POWER POTENSSI
PPMT PPMT
PRICE HINTA
PRICEDISC HINTA.DISK
PRICEMAT HINTA.LUNASTUS
PROB TODENNÄKÖISYYS
PRODUCT TULO
PROPER ERISNIMI
PV NYKYARVO Excelissä suomennettu NA, mutta tämä olisi voinut aiheuttaa sekaannuksia englanninkielisen NA-funktion kanssa.
QUARTILE NELJÄNNES
QUARTILE.EXC NELJÄNNES.ULK
QUARTILE.INC NELJÄNNES.SIS
QUOTIENT OSAMÄÄRÄ
RADIANS RADIAANIT
RAND SATUNNAISLUKU
RAND.NV SATUNNAISLUKU.PYSYVÄ Uusi funktio LibreOffice 7.0:ssa
RANDBETWEEN SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ
RANDBETWEEN.NV SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ.PYSYVÄ Uusi funktio LibreOffice 7.0:ssa
RANK ARVON.MUKAAN
RANK.AVG ARVON.MUKAAN.KESKIARVO
RANK.EQ ARVON.MUKAAN.TASAN
RATE KORKO
RAWSUBTRACT VÄHENNÄ.PYÖRISTÄMÄTTÄ
RECEIVED SAATU.HINTA
REGEX REGEX Uusi funktio LibreOffice 6.2:ssa
REPLACE KORVAA
REPLACEB KORVAAB
REPT TOISTA
RIGHT OIKEA
RIGHTB OIKEAB
ROMAN ROMAN
ROT13 ROT13
ROUND PYÖRISTÄ
ROUNDDOWN PYÖRISTÄ.DES.ALAS
ROUNDSIG PYÖRISTÄ.MERKITSEVÄ
ROUNDUP PYÖRISTÄ.DES.YLÖS
ROW RIVI
ROWS RIVIT
RRI RRI
RSQ PEARSON.NELIÖ
SEARCH KÄY.LÄPI
SEARCHB KÄY.LÄPIB
SEC SEC
SECH SECH
SECOND SEKUNNIT
SERIESSUM SARJA.SUMMA
SHEET TAULUKKO.NUMERO
SHEETS TAULUKKO.MÄÄRÄ
SIGN ETUMERKKI
SIN SIN
SINH SINH
SKEW JAKAUMAN.VINOUS
SKEWP JAKAUMAN.VINOUS.POP
SLN STP
SLOPE KULMAKERROIN
SMALL PIENI
SQRT NELIÖJUURI
SQRTPI NELIÖJUURI.PII
STANDARDIZE NORMITA
STDEV KESKIHAJONTA
STDEV.P KESKIHAJONTA.P
STDEV.S KESKIHAJONTA.S
STDEVA KESKIHAJONTAA
STDEVP KESKIHAJONTAP
STDEVPA KESKIHAJONTAPA
STEYX KESKIVIRHE
STYLE TYYLI
SUBSTITUTE VAIHDA
SUBTOTAL VÄLISUMMA
SUM SUMMA
SUMIF SUMMA.JOS
SUMIFS SUMMA.JOS.JOUKKO
SUMPRODUCT TULOJEN.SUMMA
SUMSQ NELIÖSUMMA
SUMX2MY2 NELIÖSUMMIEN.EROTUS
SUMX2PY2 NELIÖSUMMIEN.SUMMA
SUMXMY2 EROTUSTEN.NELIÖSUMMA
SWITCH KORVAA.TOISELLA Excelissä (2016) VAIHDA
SYD VUOSIPOISTO
T T
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ OBLIG.TUOTTOPROS
TBILLPRICE OBLIG.HINTA
TBILLYIELD OBLIG.TUOTTO
TDIST TJAKAUMA
T.DIST T.JAKAUMA
T.DIST.2T T.JAKAUMA.2S
T.DIST.RT T.JAKAUMA.OH
TEXT TEKSTI
TEXTJOIN TEKSTI.YHDISTÄ
TIME AIKA
TIMEVALUE AIKA_ARVO
TINV TJAKAUMA.KÄÄNT
T.INV T.KÄÄNT
T.INV.2T T.KÄÄNT.2S
TODAY TÄMÄ.PÄIVÄ
TRANSPOSE TRANSPONOI
TREND SUUNTAUS
TRIM POISTA.VÄLIT
TRIMMEAN KESKIARVO.TASATTU
TRUE TOSI
TRUNC KATKAISE
TTEST TTESTI
T.TEST T.TESTI
TYPE TYYPPI
UNICHAR UNICHAR
UNICODE UNICODE
UPPER ISOT
VALUE ARVO
VAR VAR
VARA VARA
VAR.P VAR.P
VAR.S VAR.S
VARP VARP
VARPA VARPA
VDB VDB
VLOOKUP PHAKU
WEBSERVICE VERKKOPALVELU
WEEKDAY VIIKONPÄIVÄ
WEEKNUM VIIKKO.NRO
WEEKNUM_EXCEL2003 WEEKNUM_EXCEL2003 Yhteentoimivuusfunktio (versiossa 5.0 ja aiemmissa nimellä WEEKNUM_ADD)
WEEKNUM_OOO WEEKNUM_OOO Yhteentoimivuusfunktio, älä käytä
WEEKS VIIKOT
WEEKSINYEAR VIIKKOJA.VUODESSA
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.DIST WEIBULL.JAKAUMA
WORKDAY TYÖPÄIVÄ
WORKDAY.INTL TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL
XIRR SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON
XNPV NNA.JAKSOTON
XOR XTAI Excelissä EHDOTON.TAI
YEAR VUOSI
YEARFRAC VUOSI.OSA
YEARS VUODET
YIELD TUOTTO
YIELDDISC TUOTTO.DISK
YIELDMAT TUOTTO.ERÄP
ZTEST ZTESTI
Z.TEST Z.TESTI