Translations:ReleaseNotes/6.3/12/vi

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Các trường đầu vào giới hạn “Sample size” và “Period” theo quy mô dân số cho tất cả các phương pháp WOR
    • khi giới hạn, tăng “Sample size” và “Period” lên đến giá trị được biết đến cuối cùng của chúng khi mở rộng quy mô dân số