DA/Sprog

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Oversættelse

Om oversættelse generelt

Store og små bogstaver

Oversættelsen skal naturligvis følge danske retskrivningsregler - også hvad angår brug af store og små bogstaver i ord og sætninger. Henvises der i en tekst til et mere alment koncept, så skriv det som vanligt med småt. F.eks. Når du har gennemført stavekontrol, kan du.... Henvises der i en tekst til en specifik funktion eller et menupunkt, der kan bære et egennavn, så skriv med stort selvom det er midt i en sætning. F.eks. Klik dernæst på Stavekontrol for at....

Accent aigu

På anbefaling fra Dansk Sprognævn og anbefaling fra Dansk Center for Tilgængelighed] bruger vi ikke normalt accent aigu over imperativer (bydemåde), der ender med trykstærkt -er. Vi kan dog undtagelsesvis afvige fra hovedreglen, i tilfælde hvor teksten ellers kan misfortolkes. Eksempelvis kan forståelsen af bydeformen af "at markere", som er "marker" ved at understrege trykket med "markér".

Der kan forekomme andre tilfælde, ud over bydeform.

Vi bruger accent aigu til at skelne talangivelsen fra ubestemt ental, da det sjældent fremgår af konteksten. F.eks. Select one object oversættes til Marker ét objekt.

Engelsk -ing

Udsagnsord, der på engelsk ender med -ing (f.eks. editing), kan oversættes forskelligt på dansk; til navneformen at redigere, nutid redigerer samt redigering af. I brugergrænsefladen optræder denne form oftest som redigerer, da det så beskriver status for en igangværende proces (f.eks. loading document). I hjælpefilerne derimod bruges det oftest som overskrift for et afsnit som f.eks. Editing hyperlinks, og her skal det oversættes til Redigering af hyperlinks. I hjælpefilernes indeks bruges det også, men her skal det oversættes til navneformen redigere.

Sammensatte navneord

 • På dansk skrives sammensatte navneord i ét ord, mens de på engelsk skrives i flere ord. Det kan på dansk give lange ord og svært forståelige konstruktioner. Dette kan afhjælpes ved at skrive det sammensatte navneord i bestemt form omvendt.

Eksempler:

...klik så på fanebladet Side... i stedet for ...klik så på Side-fanebladet...

...guide til kombinationsfelt... i stedet for ...kombinationsfeltguide...

 • Består et sammensat navneord af et egennavn samt et navneord, sættes der bindestreg mellem de to dele (f.eks. OpenDocument-regneark).

Kommasætning

Kommasætning skal altid følge det grammatiske komma, men kan også suppleres af pausekomma i opremsninger. F.eks. i forbindelse med beskrivelse For at gemme dokumentet, klik på Filer, klik på Gem etc.

Diverse andre regler og påmindelser

 • En mus har knapper, og et tastatur har taster.
 • Klik efterfølges altid af et , hvis klik-handlingen er rettet mod et objekt.
 • Engelske eksempler som f.eks. Las Vegas og $100 skal så vidt muligt oversættes til eksempler, der er vedkommende for danskere. F.eks. kan Las Vegas oversættes til Løkken og $100 til 100 kr. Men vær opmærksom på, om der er tilknyttet grafik, der også indeholder tekst fra eksemplet og dermed besværliggør et dansk tilpasset eksempel.
 • Linje staver vi med j, hvilket også forbedrer læsevenligheden.

Vedtagne konventioner for oversættelse

 • OK oversætter vi til OK, hvilket også er en af de tilladte stavemåder ifølge Retskrivningsordbogen.[1]
Begrundelse: OK er et så kort og distinkt ord, at ordets form instinktivt kan genkendes på tværs af engelsk og dansk, når vi møder det som knaptekst i Mac/PC-programmer, på fjernbetjeningen, på mobiltelefonen og på andre software/hardware-baserede brugergrænseflader. OK er blevet et ikon - ikke en tekst, hvor vi først skal læse bogstaverne hver for sig og dernæst danne et meningsfyldt ord. I skriftsprogets hele sætninger egner o.k. sig godt. Men som ikon på en brugergrænseflade vil O.k. bryde genkendeligheden fra andre OK-knapper i vores dagligdag og dermed distancere brugeren unødigt fra programmet.
 • You oversætter vi til du/dig fremfor man for at gøre oversættelsen nærværende for brugeren.
 • Start/End of ... oversættes til hhv. begyndelsen af og slutningen af fremfor starten af og enden af.
 • Dobbeltklik, venstreklik, langklik og højreklik etc. skrives i ét ord uden bindestreg. Vi har baseret beslutningen på at dobbeltklik skrives i ét ord.
 • Ordet internet og alle afledninger deraf skal skrives med småt ifølge Retskrivningsordbogen, og det gør vi også.[2]
 • Vi bruger i tekststrenge altid og fremfor specialtegnet &.
 • I ord som kan være både ental og flertal, kan flertalsendelsen skrives i parentes: f.eks. Vælg celle(r). Når der kan være tale om både ental og flertal, samtidig med at kendeordet skifter, alt efter om det er flertal eller ental (f.eks. den/de valgte tabel(ler)), skrives af hensyn til læsevenligheden de valgte tabeller, da det oftest er underforstået, at man også kan bruge funktionen på kun ét objekt.
 • Generelt undgår vi brug af forkortelser, da ikke alle har lige let ved at læse og forstå forkortelser intuitivt, og da sproget også bliver mere flydende af at skrive ordene fuldt ud.
 • Latest oversættes til seneste.

Tekniske begreber

Tekniske engelske forklaringer (f.eks. Comma Separated Values) på forkortelser (f.eks. CSV) kan oversættes, men i så fald skal den engelske forklaring inkluderes, for at forkortelsen giver mening (f.eks. kommaseparerede værdier (Comma Separated Values - CSV)).

Begreber som JOIN, INNER, OUTER (databaser) og NULL oversættes ikke. De er oftest skrevet udelukkende med store bogstaver.

Tastenavne

Tastenavne bevares på engelsk, hvis navnet også er det, der oftest står på tasten. Hvis der oftest ikke står noget på tasten, oversættes det til dansk.

 • Pil op
 • Pil ned
 • Venstrepil
 • Højrepil
 • PgDn/Page Down → Page Down
 • PgUp/Page Up → Page Up
 • Home → Home
 • End → End
 • Ins/Insert → Insert
 • Del/Delete → Delete
 • BkSp/Back Space → Tilbage
 • Space → Mellemrum
 • Esc → Esc
 • Enter → Enter
 • Ctrl/Control → Ctrl
 • Shift → Skift
 • Alt → Alt
 • Alt Gr → Alt Gr
 • Tab → Tabulator
 • Command → Kommando (Mac)

Navneord

Engelsk begreb Dansk oversættelse Bemærkning
3D object 3D-objekt 28/3 2005
add-in tilføjelsesfunktion 8/5 2005
add-on tilføjelsesprogram 8/5 2005
array matrix 28/3 2005
arrow key piletast 29/3 2005
AutoCorrect Autokorrektur 21/8 2005: bemærk lille k. AutoWhatever oversættes til Autohvadsomhelst, da vi på dansk er vant til sammensatte navneord i modsætning til på engelsk.
available hard disk space ledig plads på harddisken 31/8 2003
border kant 31/3 2005
boundary grænse 5/5 2005
box felt (oftest), boks (sjældent) 5/5 2005
caption billedtekst (oftest), etiket (sjældent) 28/3 2005
community fællesskab 31/8 2003: der findes ikke et rigtigt godt ord for "community" på dansk - "fællesskab" er det tætteste, men det har i Danmark en politisk konnation i retning af venstrefløjsretorik, som "community" ikke har på engelsk. Uanset politisk observans skal ordet fællesskab, derfor anvendes varsomt. Overvej om "community" kan erstattes med "os", eller om sætningen kan omskrives lidt. /STP
column kolonne (regneark og tabeller), spalte (tekstbehandling) og søjle (diagrammer) 29/8 2003
combo box kombinationsfelt 21/8 2005
control kontrolelement 29/8 2003
DataPilot Datapilot 21/8 2005: bemærk lille p.
Error Report Tool fejlrapporteringsværktøj
envelope konvolut 28/3 2005
frame ramme 31/3 2005
group box gruppefelt 31/8 2003
guide hjælpelinje 21/5 2005
handle håndtag 21/5 2005
icon ikon (et ikon) 28/3 2005
JOIN, AND, OR, INNER, NULL JOIN, AND, OR, INNER, NULL 28/8 2003: Der er tale om databaseudtryk. Ord der kun er skrevet med store bogstaver er oftest tekniske betegnelser, der ikke skal oversættes.
known limitations kendte begrænsninger 31/8 2003
label etiket 28/3 2005: Bemærk ikke etikette
layout layout 28/3 2005: Layout bruges også i flertalsformen flere layout.
line linje, streg, kurve 10/8 2007: I regneark og diagrammer oversættes line oftest til kurve
link kæde (oftest), hyperlink (sjældent) 28/3 2005: Er det et hyperlink, skal det oversættes til det fulde ord hyperlink. I praksis kan det være svært at skelne, så vær opmærksom.
Linux Users Groups Linux-brugergrupper 31/8 2003
list box rulleliste 22/8 2005
more information yderligere information 31/8 2003: For yderligere information... etc.
note note (oftest), kommentar (sjældent) 28/3 2003: For at undgå forveksling med fodnoter og slutnoter oversættes menupunktet i Writer og Calc til Indsæt - Kommentar.
number tal (oftest), nummer (sjældent) 28/3 2005: Indgår det i et sammensat navneord kan number oversættes til nummer (f.eks. kapitelnummer). Vær opmærksom på, at number også kan stå alene med underforstået betydning af side-/linje-/kapitelnummer etc.
numbering/bullets punktopstilling 28/8 2005: Punktopstilling dækker både lister, der er nummereret (numbering), eller med punkttegn (bullets).
option button alternativknap 13/6 2004
options indstillinger 31/8 2003: menupunkt
patch programrettelse 31/8 2003
pixel billedpunkt 30/3 2005
program crash programnedbrud 31/8 2003
Quickstarter Hurtig start 31/8 2003
radio button alternativknap 13/6 2004
ReadMe Readme En Readme med dansk indhold genereres under buildprocessen
reference reference (oftest), henvisning (tekstbehandling) 28/3 2005
section sektion 29/8 2003
shape figur (oftest), form (sjældent og kun hvis figur ikke kan bruges) 28/8 2005
slider skydeknap 29/8 2005
style typografi 10/4 2005: Der er dog meget få ikke nævneværdige undtagelser
tag mærke (tag) 28/3 2005: F.eks. HTML-mærke (tag).
the OpenOffice.org Community Fællesskabet bag OpenOffice.org 31/8 2003
tools funktioner 31/8 2003: menupunkt
variable variabel (flere variable) 28/3 2005: Bruges i matematisk (formler) og programmeringsøjemed (makroer), og inden for disse fagområder foretrækkes flere variable frem for flere variabler.
wizard guide 28/3 2005

Udsagnsord

 • Afkrydsningsfelter (dvs. checkboxes) henholdsvis markeres (engelsk check) og ryddes (engelsk clear).
 • Matematiske, programmerings- og statistiske funktioner returnerer noget. Fx Calc-funktionen returnerer x.
Engelsk begreb Dansk oversættelse Bemærkning
add tilføje, addere (matematisk) 28/3 2005
apply anvende (oftest), tildele (sjældent) 28/3 2005
change ændre, skifte 28/3 2005: Brug ikke bydeformen ændr, da det "skærer i øjnene".
define definere, angive 28/3 2005: Definere kan bruges mere hårdt og teknisk og angive mere blødt.
determine bestemme 28/3 2005
dock fastgøre 28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".
find søg (oftest), find (sjældent) 21/8 2005
getting involved deltag 31/8 2003
hide skjule 21/5 2005
link sammenkæde, referere 10/4 2005
modify ændre, modificere 28/3 2005: Ændre bruges medmindre det står som bydeform jf. ovenstående. I bydeform bruges Modificer.
move flytte 28/3 2005
redaction maskere 17/2 2019: Funktionen som overstreger tekst eller billede for at fjerne private eller hemmelige oplysninger før ofentliggørelse.
run/execute udføre 30/3 2005: Er synonymer. Programmer kører, men i bydefom for makroer og SQL-forespørgsler bruges udelukkende Udfør.
select vælge, markere 28/3 2005: Select oversættes oftest til vælg men kan også oversættes til marker, hvis der er tale om at markere tekst, tabeller og lign. , markering af et synligt objekt på en tegning eller markeringen af et afkrydsningsfelt.
set sætte, indstille 28/3 2005
shift rykke 28/3 2005
type skrive 28/3 2005
undock frigøre 28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".

Referencer