Dokumentace/Výpočetní funkce/MONTHS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MONTHS and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  MONTHS

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Určí počet měsíců mezi dvěma daty.

  Syntaxe:

  MONTHS(Počáteční datum; Koncové datum; Typ)

  Vrátí:

  Vrátí celočíselnou hodnotu, která v měsících určí rozdíl mezi dvěma daty v závislosti na výpočetním režimu skrz argument Typ.

  Argumenty:

  PočátečníDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď počátečním, nebo koncovým datem období, pro které se má výpočet provést.

  KoncovéDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď koncovým datem, nebo počátečním datem období, pro které se má výpočet provést.

  Typ je celočíselná hodnota, 0 nebo 1. Pokud je Typ 0, MONTHS vrátí počet celých měsíců mezi PočátečnímDatem a KoncovýmDatem (od dne v měsíci po den v měsíci). Pokud je Typ 1, MONTHS identifikuje měsíc, ve kterém leží PočátečníDatum i KoncovéDatum a vrátí rozdíl mezi těmito měsíci. Pro více detailů viz #Další detaily: níže.

  • Pokud PočátečníDatum nebo KoncovéDatum neobsahuje platný zápis data, MONTHS nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je PočátečníDatum dřívější než KoncovéDatum, výsledek je záporné číslo.
  • MONTHS ignoruje veškeré časové složky PočátečníhoData a KoncovéhoData.
  • Pokud není Typ číslo, MONTHS nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud Typ není celočíselná hodnota, MONTHS jej zkrátí na celé číslo.
  • Pokud se Typ (po zkrácení) nerovná 0 nebo 1, MONTHS nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci MONTHS

  Pokud je Typ nastaven jako 1, rovnice pro MONTHS je: MONTHS = MONTH(KoncovéDatum) - MONTH(PočátečníDatum) + 12 * (YEAR(KoncovéDatum) - YEAR(PočátečníDatum)).

  Pokud je Typ nastaven jako 0, hodnota vypočítaná výše je přizpůsobena následovně:

  • Pokud ( jePočátečníDatum dřívější než KoncovéDatum) a (DAY(PočátečníDatum) > DAY (KoncoveDatum)), odečtěte 1.
  • Pokud ( jePočátečníDatum pozdější než KoncovéDatum) a (DAY(PočátečníDatum) < DAY (KoncoveDatum)), přičtěte 1.

  MONTHS není součástí mezinárodního standardu ODF 1.2 a nemělo by být považováno za přenositelné.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =MONTHS("2020-04-01"; "2021-06-15"; 0) Zde funkce vrátí hodnotu 14, což je počet měsíců mezi dvěma daty 14
  =MONTHS("2020-04-01"; "2021-06-15"; 1) Zde funkce opět vrátí 14, což je počet měsíců mezi dvěma daty. V tomto případě hodnota argumentu Typ nezmění výsledek. 14
  =MONTHS("2020-10-31"; "2020-11-30"; 0) Zde funkce vrátí 0, když je Typ nastaven jako 0. V tomto případě se období nepovažuje za celý měsíc, i když jsou tato dvě data posledním dnem v každém z měsíců. 0
  =MONTHS("2020-10-31"; "2020-11-30"; 1) Zde funkce vrátí 1, když je Type nastavený jako 1. 1
  =MONTHS(F1; 44166; F2) kde buňka F1 obsahuje datum 2020-11-30 a buňka F2 obsahuje hodnotu 0. 44166 je pořadové číslo data a času pro datum 2020-12-01. Zde funkce vrátí 0, když je Typ nastavený jako 0. 0
  =MONTHS(F1; 44166; F3) kde buňka F1 obsahuje datum 2020-11-30 a buňka F3 obsahuje hodnotu 1. 44166 je pořadové číslo data a času pro datum 2020-12-01. Zde funkce vykáže 1, když je Typ nastavený jako 1. I když jsou tato data po sobě jdoucí dny, každý je v jiném měsíci. 1
  =MONTHS("2020-05-08"; "2010-01-01"; 0) Zde funkce vrátí -124. PočátečníDatum je pozdější než KoncovéDatum. −124

  Související funkce LibreOffice:

  DAYS

  YEARS

  ODF standard:

  Žádné.

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  Žádné.