Dokumentace/Výpočetní funkce/WEEKS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/WEEKS and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  WEEKS

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Určí počet týdnů mezi dvěma daty.

  Syntaxe:

  WEEKS(Počáteční datum; Koncové datum; Typ)

  Vrátí:

  Vrátí celočíselnou hodnotu, která v týdnech určí rozdíl mezi dvěma daty v závislosti na výpočetním režimu skrz argument Typ.

  Argumenty:

  PočátečníDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď počátečním, nebo koncovým datem období, pro které se má výpočet provést.

  KoncovéDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď koncovým datem, nebo počátečním datem období, pro které se má výpočet provést.

  Typ je celočíselná hodnota, 0 nebo 1. Pokud je Typ 0, WEEKS vrátí počet celých sedmidenních období mezi PočátečnímDatem a KoncovýmDatem. Pokud je Typ 1, WEEKS vypočítá týdny od pondělí do neděle, ve kterých leží PočátečníDatum a KoncovéDatum a vrátí rozdíl mezi těmito týdny.

  • Pokud PočátečníDatum nebo KoncovéDatum neobsahuje platný zápis data, WEEKS nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je PočátečníDatum dřívější než KoncovéDatum, výsledek je záporné číslo.
  • WEEKS ignoruje veškeré časové složky PočátečníhoData a KoncovéhoData.
  • Pokud není Typ číslo, WEEKS nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud Typ není celočíselná hodnota, WEEKS jej zkrátí na celé číslo.
  • Pokud se Typ (po zkrácení) nerovná 0 nebo 1, WEEKS nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci WEEKS

  WEEKS není součástí mezinárodního standardu ODF 1.2 a nemělo by být považováno za přenositelné.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =WEEKS("2020-10-31"; "2020-11-30"; 0) Funkce vrátí hodnotu 4. Typ je nastaven jako 0, WEEKS proto vypočítá 30 dnů mezi dvěma daty a toto číslo vydělí 7 a vrátí celočíselný výsledek. 4
  =WEEKS("2020-10-31"; "2020-11-30"; 1) Funkce vrátí hodnotu 5. Typ je nastaven jako 1, WEEKS vrátí rozdíl v počtech týdnů od pondělí do neděle mezi daty 2020-11-30 (pátek) a 2020-11-31 (pondělí). 5
  =WEEKS("2020-04-01"; "2021-06-15"; 0) Funkce vrátí hodnotu 62. Povšimněte si, že tato dvě data jsou v různých letech. 62
  =WEEKS("2021-02-20"; "2021-02-21"; 1) Funkce vrátí hodnotu 0. Dvě data odpovídají sobotě a následujícímu dni, čili neděli. Tato dvě data leží ve stejném týdnu (od pondělí do neděle), WEEKS proto vrátí 0. 0
  =WEEKS("2021-02-21"; "2021-02-22"; 1) Funkce vrátí hodnotu 1. Tato dvě data odpovídají neděli a pondělí, což je následující den. Počet týdnů se určuje na základě týdnů od pondělí do neděle, proto je každé z těchto daných dat v jiném týdnu. 1
  =WEEKS(F1; 44104; F2) kde buňky F1 a F2 obsahují datum 2020-10-31 a hodnotu 0 v tomto pořadí. Funkce vrátí hodnotu -4. 44104 je pořadové číslo data a času pro 2020-09-30 a PočátečníDatum je pozdější než KoncovéDatum, proto je vrácená hodnota záporná. −4

  Související funkce LibreOffice:

  DAYS

  MONTHS

  YEARS

  ODF standard:

  Žádné.

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  Žádné.