Documentatie/Calc-functies/AMORDEGRC

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/AMORDEGRC and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  AMORDEGRC

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Berekent de afschrijving (of amortisatie) van een bezit gedurende een specifieke periode met behulp van een degressief afschrijvingsmodel. Deze methode schrijft in het begin tegen een hoger tarief af en het tarief neemt af gedurende de gebruiksduur van het actief. Als het bezit halverwege een boekhoudperiode wordt verworven, wordt de afschrijving voor die periode pro rata berekend.

  AMORDEGRC is bedoeld voor gebruikers van het Franse boekhoudsysteem.

  Syntaxis:

  AMORDEGRC(Kosten; Aanschaffingsdatum; Eerste periode; Restwaarde; Periode; Rente[; Basis])

  Retourneert:

  Retourneert een niet-negatief reëel getal dat de afschrijving is van het bezitgedurende de opgegeven periode, uitgedrukt in dezelfde valuta-eenheden als de kosten- en restwaarde van het bezit.

  Argumenten:

  Kosten is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de kostprijs of waarde is van het bezit vóór afschrijving.

  Aankoopdatum is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de startdatum van de afschrijving is. Voor een materieel vast bezit is dit meestal de datum van verkrijging.

  Eerste periode is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de einddatum is van de eerste boekhoudperiode waarin de afschrijving wordt berekend.

  Restwaarde is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de restwaarde is van het bezit aan het einde van zijn afgeschreven levensduur. Restwaarde moet in dezelfde valuta-eenheden zijn als Kosten.

  Periode is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat, dat de boekhoudperiode specificeert waarvoor de afschrijvingswaarde wordt geretourneerd. De waarde 0 geeft de periode aan die eindigt op de datum gegeven door Eerste periode. Daaropvolgende boekhoudperioden zijn genummerd 1, 2, 3, enzovoort.

  Rente is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat het jaarlijkse percentage is waarmee de waarde van het bezit wordt afgeschreven.


  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


  • Als Aanschaffingsdatum of Eerste periode geen geldige datum is, dan retourneert AMORDEGRC een foutcode #WAARDE!.
  • Als Kosten, Restwaarde, Periode of Rente niet-numeriek is, dan retourneert AMORDEGRC een foutcode #WAARDE!.
  • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Aanschaffingsdatum later is dan Eerste periode, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Kosten of Rente kleiner is dan of gelijk is aan 0, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Restwaarde kleiner is dan 0 of groter is dan Kosten, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Periode of Basis een niet-gehele waarde is, dan kapt AMORDEGRC deze af tot een gehele waarde.
  • Als Periode kleiner is dan 0, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert AMORDEGRC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • AMORDEGRC gebruikt een afschrijvingsfactor (f) die afhangt van de levensduur ([math]\displaystyle{ t~=~\frac{1}{Rente} }[/math]) van het bezit. Het doel van deze factor is om het afschrijvingspercentage te verhogen voor activa met een langere levensduur en wordt als volgt gedefinieerd:
  Afschrijvingsfactoren gebruikt in AMORDEGRC
  Levensduur van het bezit(t) Afschrijvingsfactor (f)
  t < 3 1
  3 <= t < 5 1,5
  5 <= t <=6 2
  t > 6 2,5
  • Als Periode = 0, wordt de afschrijving pro rata berekend. Voor deze periode is de formule voor AMORDEGRC:
  [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORDEGRC_{0}}~=~f*Kosten~*~Rente~*~\operatorname{JAAR.DEEL}(~Aanschaffingsdatum; Eerste~periode; Basis) }[/math]
  Als Aanschaffingsdatum gelijk is aan Eerste periode, dan [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORDEGRC_{0}}~=~0 }[/math]
  • Voor volgende perioden berekent AMORDEGRC de afschrijving op basis van de kosten of waarde van het bezit vóór afschrijving min de totale afschrijving in voorgaande perioden.
  • Indien Periode = 1, wordt de afschrijving als volgt berekend.
  [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORDEGRC_{1}}~=~f*(Kosten-AMORDEGRC_{0})~*~Rente }[/math]
  • Indien Periode = 2, wordt de afschrijving als volgt berekend.
  [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORDEGRC_{2}}~=~f*(Kosten-AMORDEGRC_{0}-AMORDEGRC_{1})~*~Rente }[/math]
  • Deze verwerking gaat door voor volgende perioden tot het einde van de afgeschreven levensduur. De totale afschrijving over alle perioden zal niet groter zijn dan de waarde van het bezit vóór enige afschrijving, opgegeven in het argument Kosten.
  • Er zijn enkele verschillen tussen het gedrag van AMORDEGRC in Calc en Microsoft Excel.
  1. Excel ondersteunt optie 2 niet voor het argument Basis (werkelijk aantal dagen in maand, 360 dagen in jaar).
  2. Calc en Excel gedragen zich anders wanneer de aankoopdatum samenvalt met het einde van een boekhoudperiode. Calc beschouwt de beginperiode 0 als een lengte van nul en retourneert dus een afschrijving van nul. Excel beschouwt de beginperiode 0 als de eerste volledige periode.
  3. Naarmate het argument Periode wordt verhoogd, kan de laatste periode die een afschrijvingswaarde retourneert die niet gelijk is aan nul verschillende waarden opleveren voor Calc en Excel.
  4. Er kunnen kleine afrondingsverschillen zijn tussen de waarden die door Excel en Calc worden geretourneerd.
  Deze verschillen kunnen de interoperabiliteit beperken wanneer u een Calc-werkblad hebt met AMORDEGRC-aanroepen die later in Excel wordt geopend.

  Voorbeelden:

  Eenvoudig voorbeeld met meerdere aanroepen naar AMORDEGRC

  De volgende tabel illustreert het gedrag van de functie AMORDEGRC.

  A B C D E
  1 Kosten 1200 Periode Afschrijving
  2 Aanschaffingsdatum 2022-07-01 0 225
  3 Eerste periode 2022-12-31 1 366
  4 Restwaarde 200 2 228
  5 Periode - 3 143
  6 Rente 15% 4 119
  7 Basis 0 5 0
  8 6 0
  9 7 0
  10 8 0
  11
  12 Totaal 1081

  De gegevens in cellen B1:B4 en B6:B7 bevatten de waarden voor de meeste argumenten die worden doorgegeven in AMORDEGRC functieaanroepen. De functie wordt negen keer aangeroepen, één keer voor elke waarde van het argument Periode in cellen D2 tot D10. Cel E2 bevat de formule =AMORDEGRC($B$1; $B$2; $B$3; $B$4; $D2; $B$6; $B$7) ; cel E3 bevat de formule =AMORDEGRC($B$1; $B$2; $B$3; $B$4; $D3; $B$6; $B$7) ; enzovoort. De waarden die worden geretourneerd door de AMORDEGRC-aanroepen worden weergegeven in cellen E2:E10 en cel E12 bevat de som van alle waarden in cellen E2:E10. In deze resultaten zijn de volgende kenmerken te zien:

  • Voor deze voorbeeldgegevens wordt de afschrijving berekend gedurende één gedeeltelijke periode (periode 0) en vier volledige boekhoudperiodes (periode 1 tot 4).
  • Periode 0. Aangezien het bezit halverwege de boekhoudperiode is verworven, wordt de afschrijving voor periode 0 pro rata berekend als [math]\displaystyle{ 1200 \times 0,5 \times 2,5 \times 0,15~=~225 }[/math].
  • Periode 1. Voor deze volledige boekhoudperiode wordt de afschrijving berekend als [math]\displaystyle{ (1200-225) \times 2,5 \times 0,15~=~365,625 }[/math] en AMORDEGRC rondt deze waarde af op 366.
  • De afschrijvingswaarden voor periode 2 en 3 worden op dezelfde manier berekend als periode 1.
  • Tijdens periodes 0 tot en met 3 is de totale afschrijving 962. Aangezien Kosten - Restwaarde - 962 groter is dan 0, bepaalt AMORDEGRC dat er definitieve afschrijvingskosten moeten zijn in periode 4. In plaats van hetzelfde algoritme te gebruiken als stappen 1 tot 3, is het getal dat wordt geretourneerd voor periode 4 de helft van het verschil tussen de oorspronkelijke waarde van het argument Kosten (in dit geval 1200) minus de totale afschrijving in de voorgaande perioden (in dit geval 962), dat is [math]\displaystyle{ 0,5 \times 238 }[/math] of [math]\displaystyle{ 119 }[/math].
  • Voor periode 5 of later retourneert AMORDEGRC 0.

  Extra voorbeelden

  Formule Beschrijving Retourneert
  =AMORDEGRC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 0; 0,19; 2) Hier berekent de functie de pro rata afschrijving voor periode 0, wat een korte periode is van ongeveer 2,5 maand. 119
  =AMORDEGRC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 0; 0,19) Hier berekent de functie opnieuw de pro rata afschrijving voor periode 0, wat een korte periode is van ongeveer 2,5 maand. In dit geval wordt de waarde van het argument Basis echter niet opgegeven en wordt een standaardwaarde van 0 toegepast, wat een iets ander resultaat oplevert dan in het vorige voorbeeld. 117
  =AMORDEGRC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 1; 0,19; 2) Hier berekent de functie het afschrijvingsbedrag voor een volledige boekhoudperiode (periode 1). 525
  =AMORDEGRC(2000; DATUM(2020; 2; 1); DATUM(2020; 12; 31); 10; 4; 10%; 0) Hier berekent de functie het afschrijvingsbedrag voor een volledige boekhoudperiode (periode 4). Merk op dat het vaak een goede gewoonte is om de functie DATUM te gebruiken in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen. 163

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  AMORLINC

  DB

  DDB

  LIN.AFSCHR

  SYD

  VDB

  JAAR.DEEL

  ODF standaard:

  Geen

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  AMORDEGRC