Dokumentace/Výpočetní funkce/DATE

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DATE and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  DATE

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Vypočítá datum (jako pořadové číslo data a času) pro zadané hodnoty roku, měsíce a dne v měsíci.

  Syntaxe:

  DATE(Rok; Měsíc; Den)

  Vrátí:

  Vrací celkovou hodnotu, která je pořadovým číslem data a času vypočteným pomocí zadaných argumentů. Vrácená hodnota je ve výchozím nastavení formátována jako datum, ale podle potřeby můžete použít i jiné formáty.

  Argumenty:

  Rok je nezáporná celková hodnota nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je rok, který se má použít. Hodnoty v rozsahu 0 až 99 se převedou na čtyřmístné roky podle nastavení Rok (dvoumístný) v dialogovém okně Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné. Aby však nedocházelo ke zmatkům, je lepší vždy používat čtyřmístné roky.

  Měsíc je celková hodnota nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je měsíc, který se má použít. Akceptovány jsou kladné i záporné hodnoty; hodnoty mimo běžný rozsah 1 až 12 vedou k přenosu do vypočtené hodnoty roku.

  Den' je celková hodnota nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je den, který se má použít. Jsou akceptovány kladné i záporné hodnoty; hodnoty mimo normální rozsah (1 až 31, v závislosti na měsíci) mají za následek přenos do vypočtené hodnoty měsíce.

  • Pokud některý z Rok, Měsíc nebo Den není číselný, pak DATE hlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je některá z hodnot Rok, Měsíc nebo Den částečná hodnota, pak DATE ji zkrátí na celé číslo.
  • Pokud není zadána žádná hodnota pro argument Rok (například =DATE(; 1; 1)), pak DATE hlásí chybu chybějící proměnné (Chyba:511). Pokud není zadána žádná hodnota pro argument Měsíc nebo Den (například =DATE(2021; ; )), pak DATE použije výchozí hodnotu hodnota 0.
  • Pokud je hodnota argumentu Rok záporná, pak DATE hlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud DATE vypočítá pořadové číslo datum-čas, které odpovídá datu před 1582-10-15 (před zavedením gregoriánského kalendáře), DATE hlásí chybu #VALUE!.
  • ODF 1.2 vyžaduje, aby DATE akceptovalo hodnoty roku až do 9956 včetně. Implementace Calc zpracuje hodnoty roku větší než tento limit.

  Další detaily:

  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =DATE(21; 1; 31) s buňkou naformátovanou tak, aby zobrazovala datum podle normy ISO 8601 a dvoumístné roky interpretované jako rozmezí 1930 - 2029. Zde funkce vrací datum jako pořadové číslo data a času a zobrazuje je v použitém formátu data. 2021-01-31
  =DATE(2020; 13; 41) s buňkou naformátovanou tak, aby zobrazovala datum ISO 8601. Zde funkce vrací datum jako pořadové číslo data a zobrazuje ho v použitém formátu data. Zadaný měsíc je mimo svůj přirozený rozsah, což má za následek přenesení do hodnoty roku. Podobně je zadaný den mimo svůj přirozený rozsah, což vede k přenosu na hodnotu měsíce. 2021-02-10
  =DATE(YEAR(A1)+5; MONTH(A1)-2; DAY(A1)/3) s buňkou vzorce naformátovanou tak, aby zobrazovala datum ISO 8601, a buňkou A1 obsahující datum 2021-01-31. Zde funkce získá hodnoty roku, měsíce a dne z buňky A1 a provede matematické operace. Vrátí nové datum jako pořadové číslo data a času a zobrazí je v použitém formátu data. 2025-11-10
  =DATE(1582; 10; 15-1) Zde funkce vrátí chybu, protože vypočtené datum je před zavedením gregoriánského kalendáře. #VALUE!

  Související funkce LibreOffice:

  TIME

  DATEVALUE

  ODF standard:

  Section 6.10.2, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  DATE