Dokumentace/Výpočetní funkce/NETWORKDAYS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/NETWORKDAYS and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  NETWORKDAYS

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Vypočítá konečný počet pracovních dnů mezi dvěma daty. Svátky (nebo ostatní nepracovní dny) lze specifikovat a standardní pracovní týden může být předefinován.

  Syntaxe:

  NETWORKDAYS(PočátečníDatum; KoncovéDatum[; [Svátky][; PracovníDny]])

  Vrátí:

  Vrátí celočíselnou hodnotu, která reprezentuje počet pracovních dnů v daném období, vyjímaje definované svátky a víkendy. Počítají se také počáteční a koncová data, pokud nejsou definovaná jako svátky nebo víkendy.

  Argumenty:

  PočátečníDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď počátečním, nebo koncovým datem období, pro které se má výpočet provést.

  KoncovéDatum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď koncovým datem, nebo počátečním datem období, pro které se má výpočet provést.

  Svátky je seznam dat, který odpovídá svátkům (nebo libovolným dnům), které se nezapočítávají jako pracovní dny. Tento seznam lze předat jako oblast buněk obsahující pořadová čísla data a času (pokud možno ve formátu data). Seznam lze také předat jako vnořené matice obsahující oba řetězce data (v uvozovkách) nebo pořadová čísla data a času. Pokud se seznam vynechá, nepředpokládají se žádné svátky.

  PracovníDny je seznam čísel, která definují standardní pracovní týden. Tento seznam obsahuje sedm vstupů, kdy je první vstup nastaven jako neděla a sedmý jako sobota. Každé číslo je buď nula, které označuje pracovní den, nebo jiné než nula (obvykle 1), které označuje nepracovní den. Tento seznam lze předat jako oblast buněk obsahující čísla nebo jako vnořenou matici. Pokud je seznam vynechaný, výchozí nepracovní dny jsou pouze sobota a neděle ({1; 0; 0; 0; 0; 0; 1} u vnořené matice).

  • Pokud PočátečníDatum nebo KoncovéDatum není platný zápis data, NETWORKDAYS poté nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je PočátečníDatum dřívější než KoncovéDatum, výsledkem je kladné celé číslo; pokud je PočátečníDatum pozdější než KoncovéDatum, výsledek je záporné celé číslo.
  • NETWORKDAYS ignoruje kterékoliv časové složky PočátečníhoData a KoncovéhoData.
  • Pokud jsou Svátky předány jako pole, dojde k chybě #VALUE!, pokud některý záznam v tomto poli není ani datum, ani pořadové číslo data a času.
  • Pokud jsou Svátky předány jako oblast buněk, jsou buňky, které neobsahují datum nebo pořadové číslo data a času v relevantním časovém období, ignorovány. Pokud ale buňka obsahuje chybný kód (jako např. #NAME?), chybový stav bude nahlášen jako výsledek NETWORKDAYS.
  • Pokud PracovníDny neurčují přesně sedm dní, NETWORKDAYS nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud jsou PracovníDny předány jako oblast buněk a buňka obsahuje chybný kód (jako např. #NAME?), chybový stav nahlášen jako výsledek NETWORKDAYS.

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci NETWORKDAYS

  NETWORKDAYS je inkluzivní, započítává první a poslední den daného období (viz #Příklady: níže).

  Calc funkce NETWORKDAYS splňuje požadavky ODF 1.2. Pokud z Calc do Microsoft Excel vyexportujete tabulku obsahující volání funkce na NETWORKDAYS, která uplatňuje všechny čtyři argumenty, tabulka v Excelu vygeneruje chyby. Funkce NETWORKDAYS nepodporuje parametr PracovníDny specifikované v ODF 1.2. Pro interoperabilitu s Excelem můžete použít funkci NETWORKDAYS.INTL.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Údaje pro příklady
  A B C D E F G H
  1 Datum zahájení/ukončení Svátky Pracovní dny
  2 2020-01-01 1
  3 2020-12-31 2020-01-01 0
  4 2020-04-10 0
  5 2020-04-13 0
  6 2020-05-08 0
  7 2020-05-25 0
  8 2020-08-31 1
  9 2020-12-25
  10 2020-12-28
  Vzorec Popis Vrátí
  =NETWORKDAYS("2021-02-18"; "2021-02-19") Vrátí 2 pracovní dny na základě zadaných počátečních a koncových dat, žádných svátků a výchozího pětidenního pracovního týdne. Tento jednoduchý příklad znázorňuje inkluzivní charakter sčítání. 2
  =NETWORKDAYS("2020-12-31"; "2020-01-01") Pracovní dny v roce 2020. Záporná hodnota značí, že PočátečníDatum je pozdější než KoncovéDatum. −262
  =NETWORKDAYS("2020-01-01"; "2020-12-31"; {"2020-01-01", "2020-04-10", "2020-04-13", "2020-05-08", "2020-05-25", "2020-08-31", "2020-12-25", "2020-12-28"}) 8 daných svátků a výchozí pětidenní pracovní týden. 254
  =NETWORKDAYS(B2; B3; E3:E10; H2:H8) Ekvivalentní k předchozímu příkladu s použitím výše uvedené datové tabulky. 254
  =NETWORKDAYS("2020-01-01"; "2020-12-31";; {1;0;0;0;0;1;1}) Čtyřdenní pracovní týden (od pondělí do čtvrtka). Oddělovač navíc, protože je vynechán argument Svátky. 210
  =NETWORKDAYS(43831; 43861; {43845; 43852}; {1;{1;0;0;0;1;1}) 43831, 43861, 43845, a 43852 jsou pořadová čísla data a času pro data 2020-01-01, 2020-01-31, 2020-01-15, a 2020-01-22. Dva svátky v období a třídenní pracovní týden (úterý, středa a čtvrtek). 12

  Související funkce LibreOffice:

  NETWORKDAYS.INTL

  NETWORKDAYS_EXCEL2003

  ODF standard:

  Section 6.10.14, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  Žádné.