Dokumentace/Výpočetní funkce/TIME

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/TIME and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  TIME

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Vypočítá čas (jako desetinnou část pořadového čísla data a času) pro dané hodnoty hodin, minut a sekund.

  Syntaxe:

  TIME(Hodina; Minuta; Sekunda)

  Vrátí:

  Vrátí reálné číslo (0 ≤ x < 1), které je v desetinné části pořadového čísla data a času a vypočítá se pomocí dvou argumentů. Vrácená hodnota je formátována jako čas, ale podle potřeby můžete použít i jiné formáty.

  Argumenty:

  Hodina je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je použitá hodinová hodnota. Akceptovány jsou kladné a záporné hodnoty spolu s hodnotami mimo běžný rozsah 0 až 23.

  Minuta je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je minuta, který se má použít. Akceptovány jsou kladné i záporné hodnoty; hodnoty mimo běžný rozsah 0 až 59 vedou k přenosu do vypočtené hodnoty hodin.

  Sekunda je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je sekunda, která se má použít. Jsou akceptovány kladné i záporné hodnoty; hodnoty mimo normální rozsah 0 až 59 vedou k přenosu do vypočtené hodnoty minut.

  • Pokud Hodina, Minuta, nebo Sekunda není číslo, TIME nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud pro žádný argument (např. =TIME( ; 1; 1)) není poskytnuta hodnota, TIME pro tento argument aplikuje výchozí hodnotu 0.
  • Pokud je vypočítaná hodnota záporná, TIME vrátí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci TIME

  Rovnice pro TIME:

  TIME = MOD(((HOUR*60*60) + (MINUTE*60) + SECOND), (24*60*60)) / (24*60*60)

  TIME před výpočtem nepřevádí hodnoty argumentu na celá čísla. Tento přístup může mít původ v několika drobných rozdílech ve výsledcích funkcí TIME z programu Calc a Microsoft Excel. Oba přístupy jsou ale v souladu s ODF 1.2.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =TIME(5; 45; 30) Funkce vrátí hodnotu 0,239930555555556, což je pořadové číslo data a času pro čas 05:45:30. 05:45:30
  =TIME(25; 45; 30) Funkce vrátí hodnotu 0,0732638888888889, což je pořadové číslo data a času pro čas 01:45:30. Povšimněte si, že se vrací pouze desetinná část, která odpovídá denní době. 01:45:30
  =TIME(1; 30.5; 0) Funkce vrátí hodnotu 0,062847222222222, což je pořadové číslo data a času pro čas 01:30:30. Povšimněte si, že je desetinná část minutového argumentu zobrazuje jako 30 sekund ve vypočítaném času. 01:30:30
  =TIME(D6; E6; F6) kde buňky D6, E6 a F6 obsahují hodnoty 9, -31 a 20 v tomto pořadí. Funkce vrátí hodnotu 0,353703703703704, což je pořadové číslo data a času pro čas 08:29:20. Povšimněte si, že záporný počet minut byl zpracován podle očekávání, tudíž se zredukovala hodnota vypočítaných hodin vzhledem k argumentu Hodina. 08:29:20

  Související funkce LibreOffice:

  DATE

  ODF standard:

  Section 6.10.17, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  TIME