इम्प्रेस सम्बन्धित सामान्य प्रश्नहरू (FAQ)

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq
  This page is a translated version of the page Faq/Impress and the translation is 100% complete.

  सम्पादन

  खोल्न / आयात / बचत

  मुद्रण

  ढाँचा

  चार्ट

  उदाहरण: इम्प्रेसमा मास्टर स्लाइड र प्रस्तुति

  इम्प्रेसमा मेरो मास्टर स्लाइड - लिब्रेअफिस ६-४

  इम्प्रेसमा मेरो प्रस्तुति - लिब्रेअफिस ६-४


  के सामान्य प्रश्नहरू (FAQ) ले तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्यो?

  यदि गरेको छैन भने, ask.libreoffice.org मा जानुहोस् र

  त्यहाँ आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्।