Documentatie/Calc-functies/AMORLINC

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/AMORLINC and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  AMORLINC

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Berekent de afschrijving (of amortisatie) van een bezit gedurende een specifieke periode met behulp van een lineair afschrijvingsmodel. Bij deze methode wordt het bezit elke volledige boekhoudperiode met een constante waarde afgeschreven. Als het bezit halverwege een boekhoudperiode wordt verworven, wordt de afschrijving voor die periode pro rata berekend.

  AMORLINC is bedoeld voor gebruikers van het Franse boekhoudsysteem.

  Syntaxis:

  AMORLINC(Kosten; Aanschaffingsdatum; Eerste periode; Restwaarde; Periode; Termijn[; Basis])

  Retourneert:

  Retourneert een niet-negatief reëel getal dat de afschrijving is van het bezitgedurende de opgegeven periode, uitgedrukt in dezelfde valuta-eenheden als de kosten- en restwaarde van het bezit.

  Argumenten:

  Kosten is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de kostprijs of waarde is van het bezit vóór afschrijving.

  Aankoopdatum is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de startdatum van de afschrijving is. Voor een materieel vast bezit is dit meestal de datum van verkrijging.

  Eerste periode is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de einddatum is van de eerste boekhoudperiode waarin de afschrijving wordt berekend.

  Restwaarde is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de restwaarde is van het bezit aan het einde van zijn afgeschreven levensduur. Restwaarde moet in dezelfde valuta-eenheden zijn als Kosten.

  Periode is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat, dat de boekhoudperiode specificeert waarvoor de afschrijvingswaarde wordt geretourneerd. De waarde 0 geeft de periode aan die eindigt op de datum gegeven door Eerste periode. Daaropvolgende boekhoudperioden zijn genummerd 1, 2, 3, enzovoort.

  Termijn is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat het jaarlijkse percentage is waarmee de waarde van het bezit wordt afgeschreven.


  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


  • Als Aanschaffingsdatum of Eerste periode geen geldige datum is, dan retourneert AMORLINC een foutcode #WAARDE!.
  • Als Kosten, Restwaarde, Periode of Termijn niet-numeriek is, dan retourneert AMORLINC een foutcode #WAARDE!.
  • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Aanschaffingsdatum later is dan Eerste periode, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Kosten of Termijn kleiner is dan of gelijk is aan 0, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Restwaarde kleiner is dan 0 of groter is dan Kosten, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Periode of Basis een niet-gehele waarde is, dan kapt AMORLINC deze af tot een gehele waarde.
  • Als Periode kleiner is dan 0, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert AMORLINC als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • Met behulp van AMORLINC omvat de afgeschreven levensduur van het bezit een initiële fractionele periode tot het einde van de eerste boekhoudperiode, vervolgens een aantal volledige boekhoudperioden en vervolgens een laatste fractionele periode .
  • Als Periode = 0, wordt de afschrijving pro rata berekend. Voor deze periode is de formule voor AMORLINC:
  [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORLINC_{0}}~=~f*Kosten~*~Rente~*~\operatorname{JAAR.DEEL}(~Aanschaffingsdatum; Eerste~periode; Basis) }[/math]
  Als Aanschaffingsdatum gelijk is aan Eerste periode, dan [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORLINC_{0}}~=~0 }[/math]
  • Over het algemeen wordt de afschrijving berekend voor N volledige boekjaren (perioden 1, 2, 3, …, N), waarbij N wordt gegeven door:
  [math]\displaystyle{ N~=~\operatorname{INTEGER}\left ( \frac{(Kosten~-~Restwaarde~-~\operatorname{AMORLINC_{0}})}{Kosten~\times ~Termijn} \right ) }[/math]
  Voor deze volledige perioden (1 ≤ PeriodeN), is de afschrijving [math]\displaystyle{ Kosten~\times~Termijn }[/math].
  • In de meeste gevallen vindt verdere afschrijving plaats in een laatste boekhoudperiode (Periode is gelijk aan N+1). Dit is waarschijnlijk een gedeeltelijke periode, aangezien de totale afschrijving over alle perioden niet groter kan zijn dan het verschil tussen de kostprijs en de restwaarde. De afschrijving in deze periode wordt gegeven door:
  [math]\displaystyle{ \operatorname{AMORLINC_{N+1}}~=~Kosten~-~Restwaarde~-~\operatorname{AMORLINC_{0}}~-~N~ \times ~Kosten~ \times ~Termijn }[/math]
  • Voor perioden na de afgeschreven levensduur van het bezit(Periode > N+1), retourneert AMORLINC de waarde 0,0.
  • Er zijn twee belangrijke verschillen tussen het gedrag van AMORLINC in Calc en Microsoft Excel.
  1. Excel ondersteunt optie 2 niet voor het argument Basis (werkelijk aantal dagen in maand, 360 dagen in jaar).
  2. Calc en Excel gedragen zich anders wanneer de aankoopdatum samenvalt met het einde van een boekhoudperiode. Calc beschouwt de beginperiode 0 als een lengte van nul en retourneert dus een afschrijving van nul. Excel beschouwt de beginperiode 0 als de eerste volledige periode.
  Deze verschillen kunnen de interoperabiliteit beperken wanneer u een Calc-werkblad hebt met AMORLINC-aanroepen die later in Excel wordt geopend.

  Voorbeelden:

  Eenvoudig voorbeeld met meerdere aanroepen naar AMORLINC

  De volgende tabel illustreert het gedrag van de functie AMORLINC.

  A B C D E
  1 Kosten 1200 Periode Afschrijving
  2 Aanschaffingsdatum 2022-07-01 0 90
  3 Eerste periode 2022-12-31 1 180
  4 Restwaarde 200 2 180
  5 Periode 3 180
  6 Termijn 15% 4 180
  7 Basis 0 5 180
  8 6 10
  9 7 0
  10 8 0
  11
  12 Totaal 1000

  De gegevens in cellen B1:B4 en B6:B7 bevatten de waarden voor de meeste argumenten die worden doorgegeven in AMORLINC functieaanroepen. De functie wordt negen keer aangeroepen, één keer voor elke waarde van het argument Periode in cellen D2 tot D10. Cel E2 bevat de formule =AMORLINC($B$1; $B$2; $B$3; $B$4; $D2; $B$6; $B$7) ; cel E3 bevat de formule =AMORLINC($B$1; $B$2; $B$3; $B$4; $D3; $B$6; $B$7) ; enzovoort.

  De waarden die worden geretourneerd door de AMORLINC-aanroepen worden weergegeven in cellen E2:E10 en cel E12 bevat de som van alle waarden in cellen E2:E10. In deze resultaten zijn de volgende kenmerken te zien:

  • Periode 0. Aangezien het bezit halverwege de berekeningsperiode is verworven, zal de afschrijving voor periode 0 naar verwachting ongeveer de helft bedragen van de waarde ervan in de daaropvolgende volle jaren. Dit komt tot uiting in de voorbeeldgegevens (90 tegenover 180).
  • Voor deze voorbeeldgegevens wordt de afschrijving berekend over vijf volledige boekhoudperioden (perioden 1 tot 5). Gedurende deze perioden wordt de afschrijving berekend als [math]\displaystyle{ 1200 \times 0,15~=~180 }[/math].
  • De totale afschrijving tot het einde van periode 5 is 990. Aangezien activa niet onder de restwaarde kunnen worden afgeschreven, is de afschrijving in periode 6 beperkt tot <math>1200~-~200~-~990~=~10</ math> en de afschrijving in een eventuele volgende periode is nul.

  Extra voorbeelden

  Formule Beschrijving Retourneert
  =AMORLINC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 0; 0,19; 2) Hier berekent de functie de pro rata afschrijving voor periode 0, wat een korte periode is van ongeveer 2,5 maand. 59,375
  =AMORLINC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 0; 0,19) Hier berekent de functie opnieuw de pro rata afschrijving voor periode 0, wat een korte periode is van ongeveer 2,5 maand. In dit geval wordt de waarde van het argument Basis echter niet opgegeven en wordt een standaardwaarde van 0 toegepast, wat een iets ander resultaat oplevert dan in het vorige voorbeeld. 58,5833333333333
  =AMORLINC(1500; "2001-04-01"; "2001-06-15"; 454; 1; 0,19; 2) Hier berekent de functie het afschrijvingsbedrag voor een volledige boekhoudperiode (periode 1). 285
  =AMORLINC(2000; DATUM(2020; 2; 1); DATUM(2020; 12; 31); 10; 4; 10%; 0) Hier berekent de functie het afschrijvingsbedrag voor een volledige boekhoudperiode (periode 4). Merk op dat het vaak een goede gewoonte is om de functie DATUM te gebruiken in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen. 200

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  AMORDEGRC

  DB

  DDB

  LIN.AFSCHR

  SYD

  VDB

  JAAR.DEEL

  ODF standaard:

  Sectie 6.12.4, deel 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  AMORLINC