Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 1% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Co znamenají chybové kódy (Err : NNN ) v tabulce LibreOffice?

  Chybové kódy
  Chybový kód Text Vysvětlení
  #### cokoliv Buňka není dostatečně velká pro zobrazení obsahu.
  501 Neplatný znak Znak není v tomto kontextu platný. Příklad:=1¤2 namísto =1E2
  502 Neplatný argument Argument funkce má nesprávnou hodnotu. Příklad: záporná hodnota pro funkci root
  503
  #NUM !
  Nesprávná operace s pohyblivou řádovou čárkou Příklad: výsledek výpočtu mimo definovaný rozsah hodnot
  504 Chyba v seznamu parametrů Parametr funkce není platný typ. Příklad: text namísto čísla nebo odkaz na oblast buněk namísto odkazu na jednu buňku
  505 Vnitřní syntaktická chyba Není nakonfigurováno
  506 Nesprávná desetinná čárka Není nakonfigurováno
  507 Chyba: chybějící pár Není nakonfigurováno
  508 Chyba: chybějící pár Příklad: uzavírací závorky bez úvodní závorky nebo chybějící uzavírací závorky uprostřed vzorce (chybějící závorky na konci vzorce jsou dosazeny automaticky)
  509 Chybějící operátor Příklad: =2(3+4) chybějící operátor mezi 2 a (
  510 Chybějící proměnná Dva operátory, kde druhý není unitární operátor, následují za sebou. Příklad: =1+*2
  511 Chybějící proměnná Funkce vyžaduje více proměnných, než je uvedeno, například AND () a OR () bez parametrů
  512 Příliš dlouhý vzorec Kompilátor: Jedná se o interní počet bitů (maximálně 512), který nemá nic společného s délkou řetězce znaků v daném vzorci, ale záleží na počtu operátorů, proměnných, závorkách atd. Interpret: které generují příliš mnoho matic najednou (maximálně 150) a základní funkce, které přijímají jako parametry pole, které je příliš velké (maximum OxFFE je 65534 oktetů)
  513 Řetězec znaků je příliš dlouhý Kompilátor: identifikátor ve vzorci obsahuje více než 255 znaků. Interpret: výsledek operace na řetězci znaků obsahuje více než 255 znaků.
  514 Interní kapacita byla překročena Seřaďte operace s příliš velkým počtem numerických dat (maximálně 100 000) nebo které přesahují výpočetní zásobník.
  515 Vnitřní syntaktická chyba Není nakonfigurováno
  516 Vnitřní syntaktická chyba Zásobník výpočtu by měl obsahovat matici, ale ona tam není.
  517 Vnitřní syntaktická chyba Operační kód neznámý, například dokument obsahující novou funkci otevřený ve staré verzi softwaru, který tuto funkci neobsahuje.
  518 Vnitřní syntaktická chyba Proměnná by se měla načíst z výpočtového zásobníku, ale není tam.
  519 #VALUE ! Žádný výsledek Funkce nemůže poskytnout hodnotu odpovídající definici, nebo jedna z buněk uvedených ve vzorci obsahuje text místo požadovaného čísla.
  520 Vnitřní syntaktická chyba Kompilátor vygeneroval kód, který nedokáže interpretovat.
  521 Vnitřní syntaktická chyba Ve výpočtovém zásobníku nebyl nalezen žádný výsledek.
  522 Cyklický odkaz Vzorec přímo nebo nepřímo odkazuje sám na sebe a iterace nebyly v nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Výpočty aktivovány.
  523 Výpočet nekonverguje Statistické (finanční) funkce mají tendenci směřovat k dané hodnotě, ale nedosahují ji, nebo iterace odkazů ve smyčce nedosahují minimální modifikace v rámci definovaných maximálních přírůstků.
  524
  #REF !
  Nesprávný odkaz Kompilátor: záhlaví řádku nebo sloupce nebylo možné zjistit. Interpret: vzorec odkazuje na buňku, jejíž sloupec, řádek nebo tabulka byly odstraněny nebo která se nachází mimo tabulku.
  525
  #NAME ?
  Nesprávný název Kompilátor: systém nemohl aktivovat identifikátor (žádný odkaz, žádný název sekce, žádné záhlaví řádku nebo sloupce, žádné makro atd.) Interpret: totéž po dobu provádění, například nebyla nalezena základní funkce nebo AddIn.
  526 Vnitřní syntaktická chyba Toto se již nepoužívá, ale může nastat ve starých dokumentech, pokud byl výsledek vzorce rozsah.
  527 Interní kapacita byla překročena Interpret: Nadměrné vnoření referencí (buňka odkazuje na buňku, která odkazuje na buňku, která odkazuje na buňku atd.)
  532
  #DIV/0 !
  Dělení nulou Operátor divize / kde jmenovatel je 0
  Tuto chybu mohou vyvolat jiné funkce, např.:
  VAR.P s méně než 1 argumentem
  ECARTYPEP s méně než 1 argumentem
  VAR s méně než 2 argumenty
  ECARTYPE s méně než 2 argumenty
  CENTREE.REDUITE s ECARTYPE=0
  LOI.NORMALE s ECARTYPE=0
  Error codes
  ERRORTYPE Cell display

  ERROR.TYPE

  Code Status Bar Message Explanation of the error
  (Example)
  (None)

  ###

  The column is too narrow to display the complete formatted contents of the cell. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. The solutions to this problem are to increase the width of the column, or select Format ▸ Cells ▸ Alignment and check either "Wrap text automatically" or "Shrink to fit cell size" in the "Properties" area so as to make the text match the current column width. Other factors are font size, font type and zoom percentage.

  (None)
  #FMT

  This value is outside of the valid limits for this number format. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. String for output error. Example: Introduce -1E+16 and then format the cell as Date.

  32767
  #N/A

  7

  NotAvailable Value not available

  A result for the formula expression is not available. The formula cannot find what it has been asked to look for. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. ISNA() applied to this value will return TRUE. This value is returned by LOOKUP (and similar) functions which failed, and by NA().

  501

  IllegalChar Invalid character

  Invalid character in formula. Same as the Invalid Name error (525) except that it occurs within a formula. Example: =1¤0 instead of =100; or =1Eq instead of =1E2 (scientific notation).

  502

  IllegalArgument Invalid argument

  An argument of a function has an invalid value. Example: =SQRT(-3). Also occurs if more than one matching cell is found by DGET().

  503
  #NUM!

  6

  IllegalFPOperation Invalid numeric value

  Invalid floating point operation. Calculation result outside of the defined value range. A calculation that results in an overflow of the defined value range – a value too big or too small. Example: =1000^500.

  504

  IllegalParameter Error in parameter list

  The type of a parameter of a function is invalid. For instance, a parameter of a function is text instead of a number. Example: =VLOOKUP(1;0;1) where the second argument is not expected to be a plain number.

  505

  Internal syntax error

  Not configured.

  506

  Invalid decimal separator

  Not configured.

  507

  Pair Pair missing

  Missing bracket or parenthesis.

  508

  PairExpected In bracketing

  Missing bracket or parenthesis. For instance, closing parenthesis without an opening parenthesis, or a missing closing parenthesis in the middle of a formula (missing parentheses at the end of a formula are added automatically). Example: =1).

  509

  OperatorExpected Operator missing

  Example: =2(3+4)*.

  510

  VariableExpected Variable missing

  Two operators, where the second is not a unitary operator, follow each other. Example: =1+*2.

  511

  1 (LO > 7.6)

  ParameterExpected Variable missing

  The function requires more variables than those provided. Example: OR() without parameters.

  512

  CodeOverflow Formula overflow

  Formula too long. Compiler: This refers to the internal number of bits (512 maximum), which has nothing to do with the length of the character string in the formula in question, but depends on the number of operators, variables, parentheses, etc. The total number of internal tokens (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192, or the total number of matrices the formula creates exceeds 150. Interpreter: Formulas which generate too many matrices at once (150 maximum) and Basic functions which receive as parameters an array that is too large (OxFFE maximum is 65534 octets). This includes Basic functions that receive too large an array as a parameter (OxFFE maximum is 65534 octets).

  513

  StringOverflow String overflow

  Character string too long. Compiler: An identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: The result of an operation on a string of characters would exceed (2^28)-1 ((228)-1) characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size. Example: =REPT("1234567890";10^8).

  514

  StackOverflow Internal overflow

  Internal capacity exceeded. An internal calculation stack overflow occurred.

  515

  UnknownState Internal syntax error

  Unknown error.

  516

  UnknownVariable Internal syntax error

  Matrix is expected on the calculation stack, but it is not available. The calculation stack should contain a matrix but it is not there.

  517

  UnknownOpCode Internal syntax error

  Unknown operation code. A document containing a newer feature is loaded in an older version of Calc that did not support that feature.

  518

  UnknownStackVariable Internal syntax error

  Variable not available. A variable was supposed to be popped from the calculation stack but it is not available / not there.

  519
  #VALUE!

  3

  NoValue No value

  No valid result is possible. A function cannot supply a value corresponding to its definition; or a cell referenced in the formula contains text instead of an expected number. Example: ="string"+0.

  520

  UnknownToken Internal syntactical error

  The compiler has generated a code which it cannot interpret. Example: =2*(3+4)*.

  521
  #NULL!

  1 (LO > 7.6)

  NoCode No code or (no) intersection

  No code or no intersection (since LibreOffice 7.6; it was set as "Internal syntax error" up until version 7.5 included). The intersection of ranges produced zero cells. Example: =SUM(A1:A2!B1:B2).

  522

  CircularReference Circular reference

  A formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not activated under Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ Calculate. Example: =A1 introduced in the same cell.

  523

  NoConvergence Calculation does not converge

  The calculation procedure does not converge. A function missed a targeted value (tends towards a given value but does not reach it), or iterative references do not reach the minimum change within the defined maximum steps (increments) that are set.

  524
  #REF!

  4

  NoRef Not a valid reference

  Compiler: a row or column heading could not be detected. Interpreter: the formula refers to a cell whose column, row, or table/worksheet has been deleted or which is outside the table/worksheet. The formula within the cell uses a reference that does not exist. Either a column or a row description name could not be resolved, or the column, row, or worksheet that contains a referenced cell is missing or it is outside the worksheet. Example: See ERROR.TYPE.

  525
  #NAME?

  5

  NoName Invalid name

  An identifier could not be evaluated: no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found. Example: =bob*5 when there is no cell named "bob".

  526

  Internal syntax error

  Obsolete, no longer used; it may occur in (old) documents loaded in old versions of Calc.

  527

  Internal overflow

  Internal capacity exceeded. Interpreter: Excessive nesting of references (the cell references a cell which references a cell which references a cell which...). References (such as when a cell references another cell...) are too encapsulated or deeply/excessively nested. This is an internal error and should not be displayed in LibreOffice.

  528

  Not used.

  529

  CellNoValue

  Interpreter, internal: no numeric value but numeric queried.

  530
  #ADDIN?

  NoAddin Add-in not found

  Add-In not found.

  ‍531
  #MACRO?

  NoMacro Macro not found

  Macro not available / not found.

  532
  #DIV/0!

  2

  DivisionByZero Division by zero

  The denominator of a division operation ("/") is 0 (zero). Other functions can also return this error; for example:

  • VARP with less than 1 argument
  • STDEVP with less than 1 argument
  • VAR with less than 2 arguments
  • STDEV with less than 2 arguments
  • STANDARDIZE with stdev=0
  • NORMDIST with stdev=0
  533

  NestedArray Nested arrays are not supported.

  Example: ={1;{2}}.

  534

  NotNumericString

  Interpreter, internal: no numeric value but numeric queried.

  535

  JumpMatHasResult

  Interpreter, internal: jump matrix already has a result at this position.

  536

  ElementNaN

  Interpreter, internal: (matrix) element is not a numeric value.

  537

  RetryCircular

  Internal: keep dirty, retry interpreting next round.

  538

  MatrixSize Array or matrix size

  Invalid size of Array. The maximum limit for sorting has been exceeded. The limit is twice the maximum number of rows, so for 1 048 576 rows the limit is 2 097 152 entries. Also obtained whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

  539

  BadArrayContent Unsupported inline array content

  Bad inline array content, non-value/non-string. Example: ={1+2}.

  540

  LinkFormulaNeedingCheck External content disabled

  A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.

  ERRORTYPE Cell display

  ERROR.TYPE

  Code Status Bar Message Explanation of the error
  (Example)