Faq/Calc/015/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 1% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Hvad betyder fejlkoderne (Fejl:NNN) i et LibreOffice-regneark?

  Fejlkoder
  Fejlkode Tekst Forklaring
  #### vilkårlig Cellen er ikke stor nok til at vise indholdet.
  501 Ugyldigt tegn Tegnet er ikke gyldigt i denne kontekst. Fx: =1¤2 i stedet for =1E2
  502 Ugyldigt argument Argumentet i en funktion har en ukorrekt værdi. Fx: en negativ værdi af en rodfunktion
  503
  #NUM !
  Ukorrekt operation med flydende komma Fx: beregningens resultat er uden for det definerede værdiområde
  504 Fejl i parameter-listen Parameteret til en funktion er ikke af en gyldig type. Fx: tekst i stedet for et tal eller henvisning til et celleområde i stedet for en celle
  505 Intern syntaksfejl Ikke konfigureret
  506 Ukorrekt decimaltegn Ikke konfigureret
  507 Error: manglende par Ikke konfigureret
  508 Error: manglende par Fx: slut-parentes uden en start-parentes eller en manglende slut-parentes midt i en formel (manglende parentes i slutningen af en formel tilføjes automatisk)
  509 Manglende operator Fx: =2(3+4) manglende operator mellem 2 og (
  510 Manglende variabel To operatorer, hvor den anden ikke er en unitær operator, følger efter hinanden. Fx: =1+*2
  511 Manglende variabel Funktionen kræver flere variable, end der er givet, fx AND() og OR() uden parametre
  512 Formel for lang Compiler: Det henviser til det interne antal bits (maksimum 512), som ikke hr noget med længden af karakterstrengen i den omtalte formel, men afhænger af antallet af operatorer, variabler, parenteser osv. Fortolker: formler, ser genererer for mange matricer på en gang (maksimum 150) og Basic-funktioner, der som parametre modtager en matrice, som er for stor (maksimum OxFFE er 65534 okteter)
  513 Karakterstreng for lang Compiler: et datanavn i formlen indeholder mere end 255 tegn. Fortolker: resultatet af en operation på en karakterstreng indeholder mere end 255 tegn
  514 Intern kapacitet overskredet Sorteringsoperationer med for mange numeriske data (maksimum 100.000) eller som overskrider kalkulationsstakken
  515 Intern syntaksfejl Ikke konfigureret
  516 Intern syntaksfejl Kalkulationsstakken skuller indeholde en matrice, men den er der ikke
  517 Intern syntaksfejl Operationskode ukendt, for eksempel åbnes et dokument med en ny funktion i en ældre version af softwaren, som ikke indeholder denne funktion
  518 Intern syntaksfejl En variabel skulle komme fra kalkulationsstakken, men den er der ikke
  519 #VALUE ! Intet resultat En funktion kan ikke levere en værdi svarende til definitionen, eller en af cellerne, der er henvist til i formlen, indeholder tekst i stedet for det ønskede tal
  520 Intern syntaksfejl Compileren har genereret en koden, som den ikke kan fortolke
  521 Intern syntaksfejl Intet resultat i kalkulationsstakken
  522 Cirkulær reference En formel laver en direkte eller indirekte henvisning til sig selv og gentagelser er ikke aktiveret i menuen FunktionerIndstillinger ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn
  523 Beregningen konvergerer ikke Statistiske (financielle) funktioner tenderer mod en given værdi, men når den ikke, eller gentagelse af referencer i en sløjfe når ikke den minimale ændring inden for det definerede af maksimum af trin
  524
  #REF !
  Ukorrekt reference Compiler: en række- eller kolonne-overskrift kunne ikke findes. Fortolker: formlen peger på en celle, hvis kolonne, række eller tabel er slettet eller som er uden for tabellen.
  525
  #NAME ?
  Ukorrekt navn Compiler: systemet kunne ikke aktivere datanavnet (ingen reference, intet sektionsnavn, ingen række- eller kolonne-overskrift, ingen makro osv.). Fortolker: det samme i kørselstiden, fx blev en Basic-funktion eller tilføjelse ikke fundet
  526 Intern syntaksfejl Bruges ikke længere, men kan forekomme i ældre dokumenter, hvis resultatet af en formel var et område
  527 Intern kapacitet overskredet Fortolker: Overdreven parentesstruktur i referencer (cellen referer til en celle, som refererer til en celle osv.)
  532
  #DIV/0 !
  Division med nul En divisionsoperator / hvor nævneren er 0
  Andre funktioner kan også returnere denne fejl, fx:
  VARIANS.P med mindre end 1 argument
  STDAFVP med mindre end 1 argument
  VAR med mindre end 2 argumenter
  STDAFV med mindre end 2 argumenter
  ZTEST med STDAFV=0
  NORMFORDELING med STDAFV=0
  Error codes
  FEJLTYPE Cell display

  FEJL.TYPE

  Code Status Bar Message Explanation of the error
  (Example)
  (None)

  ###

  The column is too narrow to display the complete formatted contents of the cell. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. The solutions to this problem are to increase the width of the column, or select Format ▸ Cells ▸ Alignment and check either "Wrap text automatically" or "Shrink to fit cell size" in the "Properties" area so as to make the text match the current column width. Other factors are font size, font type and zoom percentage.

  (None)
  #FMT

  This value is outside of the valid limits for this number format. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. String for output error. Example: Introduce -1E+16 and then format the cell as Date.

  32767
  #N/A

  7

  NotAvailable Value not available

  A result for the formula expression is not available. The formula cannot find what it has been asked to look for. This is not really an error value, so there is no corresponding numerical error code. ER.IKKE.TILGÆNGELIG() applied to this value will return SAND. This value is returned by SLÅ.OP (and similar) functions which failed, and by IKKE.TILGÆNGELIG().

  501

  IllegalChar Invalid character

  Invalid character in formula. Same as the Invalid Name error (525) except that it occurs within a formula. Example: =1¤0 instead of =100; or =1Eq instead of =1E2 (scientific notation).

  502

  IllegalArgument Invalid argument

  An argument of a function has an invalid value. Example: =KVROD(-3). Also occurs if more than one matching cell is found by DHENT().

  503
  #NUM!

  6

  IllegalFPOperation Invalid numeric value

  Invalid floating point operation. Calculation result outside of the defined value range. A calculation that results in an overflow of the defined value range – a value too big or too small. Example: =1000^500.

  504

  IllegalParameter Error in parameter list

  The type of a parameter of a function is invalid. For instance, a parameter of a function is text instead of a number. Example: =LOPSLAG(1;0;1) where the second argument is not expected to be a plain number.

  505

  Internal syntax error

  Not configured.

  506

  Invalid decimal separator

  Not configured.

  507

  Pair Pair missing

  Missing bracket or parenthesis.

  508

  PairExpected In bracketing

  Missing bracket or parenthesis. For instance, closing parenthesis without an opening parenthesis, or a missing closing parenthesis in the middle of a formula (missing parentheses at the end of a formula are added automatically). Example: =1).

  509

  OperatorExpected Operator missing

  Example: =2(3+4)*.

  510

  VariableExpected Variable missing

  Two operators, where the second is not a unitary operator, follow each other. Example: =1+*2.

  511

  1 (LO > 7.6)

  ParameterExpected Variable missing

  The function requires more variables than those provided. Example: ELLER() without parameters.

  512

  CodeOverflow Formula overflow

  Formula too long. Compiler: This refers to the internal number of bits (512 maximum), which has nothing to do with the length of the character string in the formula in question, but depends on the number of operators, variables, parentheses, etc. The total number of internal tokens (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192, or the total number of matrices the formula creates exceeds 150. Interpreter: Formulas which generate too many matrices at once (150 maximum) and Basic functions which receive as parameters an array that is too large (OxFFE maximum is 65534 octets). This includes Basic functions that receive too large an array as a parameter (OxFFE maximum is 65534 octets).

  513

  StringOverflow String overflow

  Character string too long. Compiler: An identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: The result of an operation on a string of characters would exceed (2^28)-1 ((228)-1) characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size. Example: =GENTAG("1234567890";10^8).

  514

  StackOverflow Internal overflow

  Internal capacity exceeded. An internal calculation stack overflow occurred.

  515

  UnknownState Internal syntax error

  Unknown error.

  516

  UnknownVariable Internal syntax error

  Matrix is expected on the calculation stack, but it is not available. The calculation stack should contain a matrix but it is not there.

  517

  UnknownOpCode Internal syntax error

  Unknown operation code. A document containing a newer feature is loaded in an older version of Calc that did not support that feature.

  518

  UnknownStackVariable Internal syntax error

  Variable not available. A variable was supposed to be popped from the calculation stack but it is not available / not there.

  519
  #VÆRDI!

  3

  NoValue No value

  No valid result is possible. A function cannot supply a value corresponding to its definition; or a cell referenced in the formula contains text instead of an expected number. Example: ="string"+0.

  520

  UnknownToken Internal syntactical error

  The compiler has generated a code which it cannot interpret. Example: =2*(3+4)*.

  521
  #NULL!

  1 (LO > 7.6)

  NoCode No code or (no) intersection

  No code or no intersection (since LibreOffice 7.6; it was set as "Internal syntax error" up until version 7.5 included). The intersection of ranges produced zero cells. Example: =SUM(A1:A2!B1:B2).

  522

  CircularReference Circular reference

  A formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not activated under Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ Calculate. Example: =A1 introduced in the same cell.

  523

  NoConvergence Calculation does not converge

  The calculation procedure does not converge. A function missed a targeted value (tends towards a given value but does not reach it), or iterative references do not reach the minimum change within the defined maximum steps (increments) that are set.

  524
  #REF!

  4

  NoRef Not a valid reference

  Compiler: a row or column heading could not be detected. Interpreter: the formula refers to a cell whose column, row, or table/worksheet has been deleted or which is outside the table/worksheet. The formula within the cell uses a reference that does not exist. Either a column or a row description name could not be resolved, or the column, row, or worksheet that contains a referenced cell is missing or it is outside the worksheet. Example: See FEJL.TYPE.

  525
  #NAVN?

  5

  NoName Invalid name

  An identifier could not be evaluated: no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found. Example: =bob*5 when there is no cell named "bob".

  526

  Internal syntax error

  Obsolete, no longer used; it may occur in (old) documents loaded in old versions of Calc.

  527

  Internal overflow

  Internal capacity exceeded. Interpreter: Excessive nesting of references (the cell references a cell which references a cell which references a cell which...). References (such as when a cell references another cell...) are too encapsulated or deeply/excessively nested. This is an internal error and should not be displayed in LibreOffice.

  528

  Not used.

  529

  CellNoValue

  Interpreter, internal: no numeric value but numeric queried.

  530
  #ADDIN?

  NoAddin Add-in not found

  Add-In not found.

  ‍531
  #MACRO?

  NoMacro Macro not found

  Macro not available / not found.

  532
  #DIV/0!

  2

  DivisionByZero Division by zero

  The denominator of a division operation ("/") is 0 (zero). Other functions can also return this error; for example:

  • VARIANSP with less than 1 argument
  • STDAFVP with less than 1 argument
  • VARIANS with less than 2 arguments
  • STDAFV with less than 2 arguments
  • STANDARDISER with stdev=0
  • NORMFORDELING with stdev=0
  533

  NestedArray Nested arrays are not supported.

  Example: ={1;{2}}.

  534

  NotNumericString

  Interpreter, internal: no numeric value but numeric queried.

  535

  JumpMatHasResult

  Interpreter, internal: jump matrix already has a result at this position.

  536

  ElementNaN

  Interpreter, internal: (matrix) element is not a numeric value.

  537

  RetryCircular

  Internal: keep dirty, retry interpreting next round.

  538

  MatrixSize Array or matrix size

  Invalid size of Array. The maximum limit for sorting has been exceeded. The limit is twice the maximum number of rows, so for 1.048.576 rows the limit is 2.097.152 entries. Also obtained whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

  539

  BadArrayContent Unsupported inline array content

  Bad inline array content, non-value/non-string. Example: ={1+2}.

  540

  LinkFormulaNeedingCheck External content disabled

  A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.

  FEJLTYPE Cell display

  FEJL.TYPE

  Code Status Bar Message Explanation of the error
  (Example)