Typografi-skabeloner i Writer - V6

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Videos/Styles in Writer and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk

Videoen "Typografi-skabeloner i Writer - V6" er knyttet til denne side, som giver yderligere information og detaljer. Denne beskrivelse henviser til version LibreOffice 6.
Originalerne "Aufgabe_Formatvorlagen" and "Protokoll_Übungsdatei" på tysk kommer fra forfatteren (License CC-BY-SA): Ellen Pape, E-mail: ellenpape@libreoffice.org
Se venligst: Writer-Übungen Teil 1, Arbeiten mit Formatvorlagen

En allerede skrevet "Protocol model school" protokol bruges til denne opgave. Protokollen skal formateres med typografi-skabeloner. Den vil se bedre ud efter formateringen.

This description refers to the version LibreOffice 6.

The Originals ″Aufgabe_Formatvorlagen″ and ″Protokoll_Übungsdatei″ in German language come from the Author (License CC-BY-SA): Ellen Pape, E-Mail: ellenpape@libreoffice.org

Please refer: Writer-Übungen Teil 1, Arbeiten mit Formatvorlagen

An already written "Protocol model school" protocol is used for this task.

The protocol will be formatted with styles.

It should look better after formatting.

forkortelser:

 • P = protokol
 • TC = lærermøde
 • IA = dagsordenspunkt
 • P = protocol
 • TC = teachers' conference
 • IA = item of the agenda

Typografi-navne:

 • P_Header (protokol-sidehoved)
 • P_iA (protokol-dagsordenspunkt)
 • P_Text (protokol-tekst)
 • P_Header (Protocol Header)
 • P_IA (Protocol item of the agenda)
 • P_Text (Protocol text)

Link til videoen

Ordenen i videoen er lidt anderledes.
Linkt til videoen - LO 6.4: Style templates in Writer - LibreOffice 6.4

Link to the Video:

Styles in Writer - LibreOffice 6.4

Hvorfor Typografi-skabeloner?

Typografi-skabeloner bruges til at få forskellig tekst til straks at have hver sin formatering.

When using styles, we talk about indirect or "soft" formatting.

This means that you don't apply the formatting to the text, but define it in the styles and then apply it to the text.

With the help of styles, it is shown how the protocol is quickly put into the best possible form.

Advantages of formatting with styles in Writer

With the help of styles you can quickly create good-looking documents.

In a style/paragraph style you can adjust several properties for your needs at the same time.

For example, font, font size, font color, and much more.

If you apply styles to all paragraphs, they will inherit the properties defined in the paragraph style.

Now, at a later time, you remember that you want to change the text color.

Then you change the text color in the assigned paragraph style and all paragraphs immediately adopt the new color.

- To the top -

Åbn filen

Du kan bruge den eksisterende protokol "Protocol model school". Åbn nu filen.
På værktøjslinjen "Formatering" vises formateringstypografien "Standardtypografi":
201906 LOHBEN Toolbar Formatting.png
"Standardtypografi" betyder, at teksten har typografien "Standard". Det skal nu ændre.
Dertil opretter du først nye formateringsskabeloner.

Now open the File.

- To the top -

Where can I find the styles?

In the "Formatting" toolbar

There in the ″Formatting″ toolbar is showing the style "Default Style":

201906 LOHBEN Toolbar Formatting.png

"Default Style" means that the text has the "Default" style.

In the Menu

Sidepanel
(Sidepanel tændes/slukkes med Ctrl + F5)

In the sidebar

Sidebar ( on / off with Ctrl + F5 )

All styles can be found in the sidebar, which can be turned on or off via menu View ▸ Sidebar or Ctrl + F5.

Bemærk: Til de følgende opgaver (Del 1 til 7)
har du brug for et overblik over typografi-skabelonerne på sidepanelet, som du får ved hjælp af

Menu: Vis>Sidepanel eller Ctrl + F5.

- To the top -

Opret, modificer og tildel typografi-skabeloner

To do this, you first create the new styles.

You change styles.

Then you assign the styles to the Text and Headings.

- To the top -

Del 1 — opret typografien P-Header

Til formatering af protokollens sidehoved, skal du oprette en den nye typografi "P-Header". Højreklik på typografien "Sidehoved". Klik så på Ny og derefter på "Administration" og indtast navnet "P-Header". Giv den nye typografi de egenskaber sidehovedet skal have:

Right-click on the style "Heading". Click then on New, then on tab "Organiser" and enter name P-Header.

Give the new style the properties the header should receive:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 14 pt
Skriftstil: bold
Skriftfarve: black
Afstand: Over afsnit 0,0 cm og Under afsnit 0,3 cm.
Klik på OK

Fontsize: 14 pt

Fontstyle: bold

Font colour: black

Spacing: Above paragraph 0,0 cm and Below paragraph 0,3 cm.

Click on OK

- To the top -

Del 2 — opret typografien P-IA

Opret den nye typografi "P-IA" (højreklik på "Sidehoved", så på fanebladet "Administration" og tast navnet P-IA). Under Skrifttype specificerer du de egenskaber, dagsordenspunkt skal have:

In style, specify the properties to be obtained for the item of the agenda:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 14 pt
Skriftstil: Normal
Skriftfarve: Lyseblå 2
Afstand: Over afsnit 0,4 cm og Under afsnit 0,2 cm.
Klik så på OK

Fontsize: 14 pt

Fontstyle: regular

Font colour: Light Blue 2

Spacing: Above paragraph 0,4 cm and Below paragraph 0,2 cm.

Then click on OK

- To the top -

Del 3 — opret typografien P-Tekst

Nu opretter du ud fra typografien "Brødtekst" den nye typografi "P-Text" med højremuseknap og vælger Ny, og på fanebladet "Administration" taster du navnet P-Text. Giv den nye typografi de egenskaber, teksten skal have:

Click on "Text Body" with the right mouse button and choose New, then on tab ″Organiser″ and enter name P-Text.

Give the new style the properties the text should receive:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 11 pt
Skriftstil: Normal
Skriftfarve: Sort
Afstand: Over afsnit 0.0 cm og Under afsnit 0.2 cm.
Klik på OK

Fontsize: 11 pt

Fontstyle: regular

Fontcolour: black

Spacing: Above paragraph 0.0 cm and Below paragraph 0.2 cm.

Click on OK

- To the top -

Del 4 — modificer typografien P-IA

Typografien "P-IA" skal forsynes med numre: Højreklik på typografien "P-IA". Vælg så Ændr.... Derefter vælger du i dialogboksen "Afsnitstypograf: P_iA" fanebladet "Disposition og nummerering".
Under nummerering/nummereringtypografi vælger du: "Nummerering 123".
Så snart du trykker på OK, ændres alle elementer på dagsordenen.

 • Right-click on the style "P-IA".
 • Then select Modify.... Then in the Dialog box ″Paragraph Style: P_IA″ choose the tab ″Outline & Numbering“.

For Numbering/Numbering style, select: Numbering 123.

As soon as you press OK, all items of the agenda change.

- To the top -

Del 5 — Fjern alle hårde linjeskift

Fjern alle hårde linjeskift eller vognreturer, da de ikke er nødvendige som mellemrum mellem afsnittene.

- To the top -

Del 6 — Ryd direkte formattering

På Menuen klikker du på Rediger ▸ Marker alt. Klikket på menuen Formater ▸ Ryd direkte formatering eller med tasterneCtrl + M.

The click in the Menu Format ▸ Clear Direct Formatting or with the keys Ctrl + M.

- To the top -

Del 7 - Tilknyt formateringsskabeloner

Nu får sidehovedet, dagsordenspunkterne og teksten tilknyttet hver sin typografiskabelon, som følger: du flytter markøren til sidehovedet eller afsnittet (hvis sidehovedet ikke er synligt, åbner du det med Ctrl + F5) og dobbeltklikker på den ønskede typografi.

Move the cursor to the header or paragraph (if the sidebar is not visible, open it with Ctrl + F5 and double-click on the desired style.

= Del 7.1 — P_Header tilknyttes til sidehovedet

Marker sidehovedet. Dobbeltklik på skabelonen "P_Header".

Double-click on the style ″P_Header″.

Del 7.2 — P_IA tildeles til dagsordenspunkterne

Marker hver enkelt af dagsordenspunkterne. Dobbeltklik på skabelonen "P_IA".

= Del 7.4 — P_Text tilknyttes til teksten

Marker hver enkelt tekst. Dobbeltklik på skabelonen "P_Text".

Øv dig på egen hånd

Prøv at bruge andre værdier i skabelonerne. Særligt i typografier med "Indrykning" og "Afstand" - Afstand "Over afsnit" henholdsvis "Under afsnit".

Especially for styles with Indents and Spacing - Spacing Above paragraph respectively Below paragraph.

Bemærk: Denne øvelse er omhyggeligt valgt til denne proces. I dagligt brug kan du spare nogle trin ved at formatere hele teksten med typografien "P-Text". Og derefter forme protokolsidehovedet og dagsordenspunkterne til den korrekte form.

- To the top -

Flere oplysninger

Anvendte arbejdsdokumenter

- To the top -

Related topics

Professional text composition with Writer

Inheritance in paragraph styles in Writer

Document templates Letter template in Writer

Transfer Styles

- To the top -

Documentation / Manuals

Here you will find the Documentation / Manuals:

Documentation / Manuals

Any questions?

For questions on this topic go to:

Ask.LibreOffice

Get Involved

Join us today and help us to make it even better!

Get Involved

LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

If you like the software, please consider a Donation.

- To the top -