Poznámky k vydání LibreOffice Community 7.3

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.3 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Obecná vylepšení

  • K tvarům lze nyní připojovat hypertextové odkazy tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • S ukotveními poznámek pod čarou a vysvětlivek na konci odstavce se vzhledem k vyhledávání/nahrazování pomocí regulárních výrazů nyní zachází přesně tak, jak se s nimi zachází uprostřed odstavce, tj. odpovídají regulárnímu výrazu [\p{Control}] nebo [:control:]. To znamená, že je třeba je brát v úvahu při vyhledávání textu na konci odstavce. tdf#137737 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou nyní uvedeny v Navigátoru. tdf#144788 (Jim Raykowski)
  • Prvotní podpora úrovní seznamu ve stylech odstavce ve Writeru blogový zápisek (Miklos Vajna, Collabora)
  • Prvotní podpora znakového stylu propojeného se stylem odstavce blog post (Miklos Vajna, Collabora)

  Smazání/vložení řádku v tabulce se zapnutým sledováním změn

  Mazání a vkládání tabulek a řádků tabulek se zobrazují jako sledované změny a přidávají se do správy změn. (László Németh, NISZ)

  Základní podpora sledování změn v tabulkách (zavedená v LibreOffice 7.2, viz tdf#60382, tdf#79069) byla rozšířena o následující vylepšení:

  • Skrytí smazaných řádků a tabulek v režimu Skrýt změny místo zobrazení prázdných buněk tdf#144057
  • Zobrazení vložení tabulky a řádků tabulky azurovou barvou a smazání růžovou barvou v režimu Zobrazit změny tdf#146120
  • Ve správě změn můžete jediným kliknutím přijmout nebo odmítnout smazání/vložení tabulek nebo po sobě jdoucích řádků tabulky tdf#144270.
  • Kliknutím na řádek tabulky přijmete nebo odmítnete jeho vložení/smazání tdf#146145
  • U řádků tabulky se zapnutým sledováním změn se zobrazuje bublinová nápověda (tooltip) tdf#146144
  • Sledování vložení prázdných řádků tabulky tdf#143358
  • Sledování smazání prázdných řádků tabulky tdf#143359
  • Přijmout/odmítnout všechny změny textu/řádku vybrané tabulky nebo rozsahu buněk (nejen změny jejich první buňky) tdf#147182
  Zvýraznění sledovaných změn řádků a vylepšení dialogového okna Správa změn o nové změny v tabulce (řádku).

  Sledování přesunu textu

  Aby se urychlila kontrola změn při jejich sledování, zobrazuje se přesunutý text zelenou barvou a dvojitým přeškrtnutím nebo podtržením. Pro přesun textu byly ve správě změn přidány nové popisky a ikony akcí. Díky tomu lze lépe rozpoznat přeskupené prvky seznamu nebo změněné pořadí odstavců či vět. Sledování přesunu je detekováno při přesunu příkazy Přesunout nahoru/dolů, při přetažení myší, při vyjmutí a vložení a při smazání a opětovném napsání, také při importu ODT a DOCX (včetně dokumentů vytvořených v editorech, které nemají podporu pro sledování přesunu textu, jako jsou Dokumenty Google nebo webová verze Microsoft Office). tdf#145233 tdf#145718 tdf#145719 tdf#145721 (László Németh, NISZ)

  Sledovaná položka seznamu přesunutá pomocí příkazu Přesunout dolů s novým popiskem a ikonami v okně Spravovat změny

  Další vylepšení sledování změn

  Souvisí se změnami formátování odstavců atd. (László Németh, NISZ).

  • Opraven výpočet vzorce v tabulce během sledování změn tdf#39828
  • Sledování změn: opraveno smazání tabulky vedoucí ke spojení odstavců tdf#144058
  • Sledování změn: zachování formátu. Pokud je při zapnutém sledování změn v textu nastaveno formátování znaků víckrát, po zamítnutí změny se správně obnoví pouze jedno z předchozích nastavení. tdf#144173
  • Sledování změn formátu aktuálního slova. Pokud není vybrán žádný text, použije se formátování znaků na slovo pod textovým kurzorem, nyní se uloží původní přímé formátování znaků, které lze případně použít při odmítnutí sledované změny formátování. tdf#143939
  • Zobrazení změny odrážek a číslování u přesunuté položky seznamu, nikoli u další položky. tdf#145068
  Položka seznamu přesunutá příkazem Přesunout dolů: změny se zobrazí u dvou položek, nikoli u čtyřech.
  • Oprava pořadí sledovaných smazání na shodné pozici. tdf#107292

  Výkon

  • Rychlejší export některých složitých dokumentů do PDF tdf#125892 (Noel Grandin, Collabora)
  • Rychlejší načítání velkých dokumentů psaných zprava doleva (RTL) tdf#64991 (Noel Grandin, Collabora)
  • Rychlejší vykreslování u některých složitých dokumentů 71429b93,d13b63a9 (Luboš Luňák, Collabora)

  Calc

  Obecná vylepšení

  • Dialogové okno "Odkaz na externí data" (List ▸ Odkaz na externí data) nyní zobrazuje tabulky HTML v pořadí, ve kterém se zobrazují ve zdroji. tdf#142600 (Andreas Heinisch)
  Seznam tabulek v dialogovém okně "Odkaz na externí data". LibreOffice 7.3 (vpravo) nyní zobrazuje seznam tabulek v pořadí, jak se zobrazují ve zdroji. (LibreOffice 7.2 vlevo.)
  • Ve vzorcích buněk se nyní zachovají prázdné znaky konce řádku a tabulátoru a v dokumentu zůstanou při přechodu mezi formáty souborů OOXML a ODF. Tabulátory však nelze zadávat v uživatelském rozhraní pro zadávání buněk, a jsou proto převedeny na jeden znak mezery. tdf#76310 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Import/export CSV podporuje nastavení oddělovače polí sep=; a "sep=;". Při čtení CSV se oddělovač bere z úvodního pole sep=; nebo "sep=;", pokud se jedná o jediný obsah řádku. Oddělovač v uvozovkách je zachován (bez uvozovek) jako obsah buňky, oddělovač bez uvozovek se neuloží, protože na řádku skutečně pole odděluje. Pokud je při zápisu CSV v levé horní buňce hodnota sep=; a jedná se o jedinou buňku na řádku, tato hodnota se uloží ve tvaru s uvozovkami "sep=;" (pokud nejsou uvozovky / oddělovače textu nastaveny prázdné...); vždy se použije znak ASCII " (dvojité uvozovky). Pokud se řádek obsahující sep=; nemá importovat jako data (při importu v podobě dat se nezachová při opětovném uložení), pak musí být číslo Od řádku v dialogovém okně nastaveno na 2. tdf#117868 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Nová možnost Vyhodnotit vzorce v dialogových oknech Importovat CSV, Vložit jinak a Text do sloupců určuje, zda se mají výrazy vzorců začínající znakem rovnítka = vyhodnotit jako vzorce, nebo se mají importovat jako textová data. V řetězci s možnostmi CSV filtru používaném při programování jde o 13. parametr (token 12) s hodnotou buď false, nebo true. tdf#114878 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Pro vstup v Calcu bylo implementováno automatické doplňování podobné doplňování v Bashi. tdf#145198 (Dennis Francis, Collabora)
  Uvažujme příklad následujících dat ve sloupci:
  ABCD123xyz
  ABCD345qwel
  ABCD123pqr
  ABCD123xyz
  PQR
  
  Když uživatel zadá A, zobrazí se částečný návrh BCD.
  Uživatel může návrh přijmout klávesou pomocí šipky doprava, poté se kurzor umístí za písmeno D a čeká se na další zadání. Uživatel se může rozhodnout, že návrh nepřijme, a to buď dalším zadáním vlastního textu, nebo ukončením režimu úprav stisknutím klávesy Esc.
  Pokud uživatel přijme navržené BCD pomocí šipky doprava a zadá 1, zobrazí se částečný návrh 23. Uživatel jej může přijmout stisknutím klávesy se šipkou doprava.
  Pokud uživatel návrh ve 3. kroku přijme a zadá x, zobrazí se konečný návrh yz. Uživatel se opět může rozhodnout, zda návrh přijme, nebo odmítne, jak bylo uvedeno v 1. kroku.
  • Kurzor buňky nyní používá pro zlepšení viditelnosti systémovou barvu zvýraznění namísto výchozí barvy písma. tdf#142121 (Natalia Gavrilova)
  Kurzor v buňce C4 nyní používá barvu zvýraznění namísto výchozí barvy písma.
  • Podpora filtrování podle barev v dialogovém okně "Standardní filtr" tdf#143103 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  Standardní filtr podporuje filtrování dle barev
  • Dotazy a filtry využívající některé textové operace, jako je „obsahuje“, nyní správně fungují i ​​s číselnými daty 0d1971a8 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Rychlé hledání nyní bude hledat hodnoty místo vzorců (dialogové okno hledání nabízí obě možnosti). tdf#102506 (Julien Nabet)
  • K dispozici od verze 7.3.1
   : Opravena chyba, která způsobovala nesprávné umístění buněk tabulky při vkládání obsahu tabulky HTML. tdf#74577, tdf#92960 (Eike Rathke)
  • Úhlopříčné ohraničení je nyní přístupné z "Nástrojové lišty > Ohraničení" tdf#143919 (Bayram Çiçek)
  Diagonální a křížové ohraničení j dostupné z "Nástrojová lišta > Ohraničení"
  • Záhlaví a zápatí lze nyní nastavit nezávisle mezi první stránkou a zbytkem, což zlepšuje konzistenci s aplikací Writer a interoperabilitu s Microsoft Office. Nastavení "Stejný obsah na první stránce" lze nalézt na příslušných kartách v Formát ▸ Styl stránky. (Daniel Arato, NISZ) tdf#142763

  Změněné funkce v sešitech

  • Možnost "Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky" byla opravena tak, aby vyhledávací funkce správně fungovaly v případě, že je vypnutá (tdf#139612). Pro lepší výkon se doporučuje ponechat tuto volbu zapnutou, pokud není vyžadována shoda pouze s částí buňky. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Ve funkci IF() se nyní vždy propaguje případná chybová hodnota v podmínce. Dříve se v případě chyby prováděl výraz pro ELSE (protože podmínka při chybě nikdy není TRUE) a pokud se v něm nacházela chyba vyhodnocená funkcí IFERROR(), ISERROR() nebo jinou funkcí typu IS...(), chyba z podmínky nebyla propagována do celkového výsledku vzorce.
   Toto nekompatibilně mění nedokumentovaný vedlejší efekt, takže může změnit chování existujících výrazů, které na něj (zřejmě nechtěně) spoléhají. tdf#146377 (Eike Rathke, Red Hat)

  Výkon

  • Zrychleno otevírání některých souborů XLSM tdf#95549 (Noel Grandin, Collabora)
  • Zrychleno vkládání velkých grafů (přes 800000 buněk) tdf#144052 (Noel Grandin, Collabora)
  • Zrychleno otevírání některých souborů XLSX tdf#130795 (Noel Grandin, Collabora)
  • V některých případech byla zrychlena funkce LOOKUP tdf#139444,tdf#144249 (Luboš Luňák, Collabora)
  • V některých případech bylo zrychleno filtrování v automatickém filtru tdf#133835, tdf#133867, tdf#133996 (Noel Grandin, Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšeno použití vláken pro výpočty Calcu a0e27322, 871d5fe3 (Luboš Luňák, Collabora)

  Impress a Draw

  Obecná vylepšení

  • Do nastavení Snímek ▸ Vlastnosti snímku ▸ Snímek ▸ Formát papíru byly doplněny velikosti obrazovky kompatibilní s PowerPointem tdf#116374 (Jun Nogata). V aktuálním PowerPointu se používá možnost "Širokoúhlá obrazovka", předchozí verze PowerPointu a Google Slides používají možnosti "Prezentace na obrazovce" (viz zde). Pokud vytvoříte soubor s některou z těchto velikostí, v exportovaném souboru bude změněna z uživatelské velikosti na přednastavenou. Ke změně na přednastavenou velikost dojde také při importu. tdf#142286, tdf#142288 (Jun Nogata)
  • Před vložením se zruší sdílení vlastností tvaru pro stejný typ (blogový zápisek, Miklos Vajna, Collabora)
  • Drátový model - Matný - Plastický - Kovový
   Pokud zapnete u tvaru plastičnost, otevře se dialogové okno "3D nastavení". Toto okno obsahuje rozbalovací seznam "Povrch" s položkami "Drátový model", "Matný", "Plastický" a "Kovový". Ve staré verzi položky "Matný", "Plastický" a "Kovový" neměly význam, těleso se vždy vykreslovalo jako plastické. Nyní se zobrazují různé povrchy. "Matný" je skutečně matný. "Kovový" je podobný plastickému, je ale kontrastnější. tdf#140321 (Regina Henschel)
  Staré verze bohužel zapisovaly do souboru nesprávné a neplatné hodnoty. Takové hodnoty by nyní mohly vést k nežádoucímu vykreslování. Chcete-li takové tvary opravit, označte je, nejprve přepněte na položku "Matný" a poté na "Plastický", respektive "Kovový".

  Base

  Grafy

  Math

  Jádro / Obecné

  • V LibreOffice lze nyní generovat kromě QR kódů také jednorozměrné čárové kódy. tdf#141193 (Akshit Kushwaha)
  Dialog QR a čárového kódu vedle vloženého čárového kódu na stránce.
  • Nové WebDAV/HTTP UCP založené na libcurl (Michael Stahl, allotropia)
   • V systémech Windows a MacOS se používá nativní TLS stack operačního systému, takže na těchto platformách mohou uživatelé spravovat důvěryhodnost certifikačních autorit (CA) pomocí uživatelského rozhraní operačního systému.
  • V celém LibreOffice byly sjednoceny šířky čar ohraničení. tdf#48622 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Nové výchozí hodnoty jsou:
    • Vlasová čára (0,05 bodů)
    • Velmi tenká (0,5 bodů)
    • Tenká (0,75 bodů)
    • Střední (1,5 bodů)
    • Tlustá (2,25 bodů)
    • Velmi tlustá (4,5 bodů)
    • Vlastní hodnoty jsou stále možné.
  Nové výchozí hodnoty šířky čar
  • Grafické testy VCL lze spustit z Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Zobrazit ▸ Spustit grafické testy. Blog post (Akshit Kushwaha, GSoC contributor)

  Výkon

  • Opravena chyba, která způsobovala, že se postupně zpomalovalo vykreslování asijského (CJK) textu 5b38b574 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Různá vylepšení vykreslování v backendu založeném na technologii Skia (Luboš Luňák, Collabora)
  • Oficiální binární balíčky jsou nyní sestavovány pomocí Link-Time OptimizationWikipedia logo v3.svg, což by obecně mělo zvýšit výkon (Luboš Luňák, Collabora)

  Nápověda LibreOffice

  • Stránky nápovědy pro novinky v knihovně maker ScriptForge (J.P. Ledure, A. Romedenne, R. Lima)
  • Výsledky vyhledávání se týkají aktuálního uživatelem zvoleného modulu tdf#123506 (Ross Johnson)
  • Pro vyhledávání v rejstříku použit FlexSearch místo Fuzzysortu [commit] (I. Lauhakangas)
  • Nabídky pro navigaci se zavřou, pokud uživatel klikne mimo ně [commit] (I. Lauhakangas)

  Filtry

  Vylepšení importního/exportního filtru DOC

  Vylepšení importního/exportního filtru DOCX

  • Import DOCX: výrazné vylepšení importu seznamů/číslování tdf#141964 tdf#141966 (Justin Luth, SIL)
  • Nyní se importují/exportují hypertextové odkazy připojené ke tvarům tdf#123626 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Import DOCX: oprava oprávnění pro úpravy tdf#89383 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Export/import DOCX: sledování změn stylu odstavce tdf#144272 (László Németh, NISZ)
  • Import DOCX: oprava podpory uživatelského rejstříku a rejstříkové položky definované kódem pole \f. Jedná se o přepracování dřívější opravy. Nyní import používá pole rejstříku a položky rejstříku com.sun.star.text.UserIndex a com.sun.star.text.UserIndexMark, která podporují požadovaný uživatelský rejstřík nejen při převodu mezi formáty DOCX a OpenDocument, ale i jeho funkčnost za běhu, více uživatelsky definovaných rejstříků. tdf#77051 (László Németh, NISZ)
  • Import DOCX: podpora pro pořadí objektů grafu v ose Z tdf#144798 (Miklos Vajna, Collabora)

  Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

  • Import XLSX: zmenšena výška řádku pro soubory XLSX vytvořené v MS Office tdf#144642 (Attila Szűcs, NISZ)
  • Export XLSX: odsazení buňky se nyní nezvětšuje s každým uložením tdf#130104 (Kevin Suo)
  • Import XLSX: oprava oprávnění pro úpravy tdf#115933 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Import/export XLSX: oprava oprávnění pro úpravy. Heslo pro editaci nebylo požadováno, také nebylo exportováno v dokumentech XLSX. tdf#118938 (Tünde Tóth, NISZ). Nyní se exportuje v Calcu pomocí následujících kroků, ověřeno také před úpravou:
   • V nabídce Soubor->Uložit jako vyberte formát Excel 2007-365 (.xlsx);
   • zaškrtněte políčko "Uložit s heslem" a klikněte na tlačítko Uložit;
   • v dialogovém okně "Nastavit heslo" klikněte na "Možnosti", zaškrtněte pole "Otevřít soubor pouze pro čtení" a zadejte heslo pro úpravy (tj. vynechejte heslo pro otevření).
  • Tlačítka s makry v Calcu: lepší podpora XLSX blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Import/export grafu OOXML: Popisky grafu z oblasti buněk tdf#143942 (Dennis Francis, Collabora)
  • Import/export grafu OOXML: Vylepšená podpora pro formátování, změnu velikosti, výběr rozsahu (minimum/maximum) a přírůstky. f547cf17 (Dennis Francis, Collabora)

  Vylepšení importního/exportního filtru PPTX

  • Export PPTX: opraveny interakce a hypertextové odkazy u obrázků tdf#124232 (Tibor Nagy, NISZ)
  • Import PPTX: Impress nyní v souboru PPTX nevypouští heslo pouze pro čtení tdf#144943 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Import PPTX: oprava hypertextových odkazů u tvarů tdf#144616 (Tibor Nagy, NISZ)
  • Import PPTX: oprava hypertextových odkazů u obrázků tdf#141704 (Tibor Nagy, NISZ)
  • Oprava nesprávného importu zápatí snímků z PPTX tdf#142221 (Sarper Akdemir, Collabora)
  • Exportování zápatí snímků do formátu PPTX tdf#59323 (Sarper Akdemir, Collabora)

  Ostatní

  • Přípona TXT již není přiřazena formátu T602, což v některých případech vedlo k chybným detekcím. (Jan Holešovský, Collabora)

  Uživatelské rozhraní

  Obecné

  • Byly vylepšeny vlnovky označující pravopisné nebo gramatické chyby, aby byly lépe rozeznatelné na obrazovkách s vysokým rozlišením. Nyní se přizpůsobí úrovni zvětšení dokumentu, místo aby zůstaly za všech okolností tenké. tdf#70519 (Heiko Tietze, TDF)

  Motiv ikon

  • Úpravy ikon Colibre týkající se grafiky, ukládání, formátování a příkazů zpět/znovu. (Rizal Muttaqin)

  Lokalizace

  Note pin.svg

  Jestliže mluvíte některým z ohrožených jazyků a chcete nám pomoci naplňovat cíl poskytovat svobodné nástroje každému na planetě, zapojte se do překládání našeho softwaru.

  Nové jazyky/národní prostředí

  K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro národní prostředí.

  • Angličtina (Izrael) {en-IL}. tdf#145173 (Eike Rathke, Red Hat)

  Další jazyky v seznamu jazyků

  Dostupné jako atribut textu.

  • Klingonština, tlhIngan Hol {tlh}. tdf#143946 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Mezislovanština (latinka) {art-Latn-x-interslv} a mezislovanština (cyrilice) {art-Cyrl-x-interslv}. tdf#145853 (Eike Rathke, Red Hat)

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazyková podpora

  • Položky s jazykem, které se zobrazují v seznamech jazyků a které byly vytvořeny slovníky pro kontrolou pravopisu či dělení slov nebo rozšířeními podporujícími jazyky bez předdefinované položky v seznamech, se nyní zobrazují pomocí případně přeloženého názvu jazyka / národního prostředí získaného z knihovny ICU (International Components for Unicode). Dříve se takové položky zobrazovaly jako zkratka jazyka a národního prostředí ve složených závorkách, například {en-SG}. (Eike Rathke, Red Hat)
  • Staromaďarské písmo získalo podporu pro plný textový přepis: Nástroje ▸ Automatické opravy ▸ Použít a Nástroje ▸ Automatické opravy ▸ Použít a upravit změny převede maďarský text psaný zprava doleva na staromaďarský (pouze pokud je styl odstavce textu Výchozí styl odstavce). tdf#143176 (László Németh). Další informace viz Release Notes 7.0
  • Přidán slovník synonym pro brazilskou portugalštinu (pt-BR) (Olivier Hallot)

  Skriptování

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny vystavují celkem 23 služeb, z nichž každá má řadu metod a vlastností.

  Nově v LibreOffice 7.3:

  • Nová služba Chart (graf) pro definici grafů uložených na listech Calcu. Pomocí skriptu lze nastavit většinu parametrů dostupných v uživatelském rozhraní.
  • Nová služba PopupMenu (vyskakovací nabídka) pro popis nabídky, která se zobrazí po události vyvolané myší (typicky kliknutí pravým tlačítkem myši). Nabídka může obsahovat běžné položky, zaškrtávací pole nebo přepínače. Položky mohou být doplněny ikonami a popisky.
  • Správa tiskáren: seznam písem a tiskáren, možnosti tiskárny, tisk dokumentů.
  • Export dokumentů do PDF a správa možností PDF.
  • Dialogová okna mohou obsahovat ovládací prvek s tabulkou. Poskytuje tabulková data, spolu s daty je zobrazeno záhlaví a tlačítka řazení. Vybraný řádek je vrácen pomocí vlastnosti Value.
  • Nadpisy, bublinové nápovědy, seznamy nebo rozbalovací seznamy a popisky dialogových oken lze překládat za běhu pomocí nástrojů poskytovaných ve službě L10N.
  • Služba Calc byla vylepšena o možnost identifikovat rozsahy buněk, pokud není známa jejich velikost, např. po importu dat, a použít na ně vzorce s absolutními a relativními odkazy.
  • Celá sada služeb je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

  BASIC

  • Až do verze LibreOffice 7.2 včetně se chybějící volitelné argumenty procedury považovaly za objekt typu Error s kódem chyby '448', který se ve výrazech v závislosti na kontextu výrazu mohl změnit např. na číselnou hodnotu '448' nebo logickou hodnotu True. Místo toho nyní nastane chyba, jak se očekávalo tdf#144353. Zejména výrazy typu "if IsMissing(FOO) nebo FOO" dříve "náhodou" fungovaly, ale nyní již ne.

  Python

  Změny VBA

  Kompatibilita platforem

  Mac

  • LibreOffice 7.3 vyžaduje ke spuštění macOS 10.12 nebo novější.
  Vzhledem k politice společnosti Apple týkající se funkcí standardní knihovny C++ bude minimální požadavek na verzi systému macOS v budoucnu zvýšen takto:
  • vydání v srpnu 2022 → 10.13 High Sierra
  • vydání v únoru 2023 → 10.14 Mojave
  • vydání v srpnu 2023 → 10.15 Catalina
  • Vykreslovací backend založený na knihovně Skia se nyní používá i v systému macOS. [1] (Luboš Luňák, Collabora)

  Windows

  • Byla implementována rozhraní IAccessibleTable2 a IAccessibleTableCell interfaces ze specifikace IAccessible2 (839dbf9e, 97a88e30) (Michael Weghorn)

  Změny API

  • U funkcí C rtl_str_toFloat, rtl_str_toDouble, rtl_ustr_toFloat a rtl_ustr_toDouble a metod C++ rtl::OString::toFloat, rtl::OString::toDouble, rtl::OUString::toFloat a rtl::OUString::toDouble již nelze při parsování zápisu „Not a Number“ ve stylu XML schématu XML použít před “NaN” znaménko “+” nebo “-” sign . (Stále je ale možné použít volitelné znaménko “+” nebo “-” před zastaralým zápisem “1.#NAN”.) 9d27a44e
  • Zastaralé osl_demultiplexSocketEvents a jeho podpůrné funkce byly odstraněny z UNO C/C++ API. db392a8a

  Změny UNO API

  • Odstranění com.sun.star.resource.XLocale. a74d15ad
  • V com.sun.star.i18n byly přejmenovány různé výčty (aby nepoužívaly vyhrazené identifikátory): 04af4e4f
   • v com.sun.star.i18n.TransliterationModules:
    • z ignoreTraditionalKanji_ja_JP na IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
    • z ignoreTraditionalKana_ja_JP na IgnoreTraditionalKana_ja_JP
    • z ignoreMinusSign_ja_JP na IgnoreMinusSign_ja_JP
    • z ignoreIterationMark_ja_JP na IgnoreIterationMark_ja_JP
    • z ignoreSeparator_ja_JP na IgnoreSeparator_ja_JP
    • z ignoreZiZu_ja_JP na IgnoreZiZu_ja_JP
    • z ignoreBaFa_ja_JP na IgnoreBaFa_ja_JP
    • z ignoreTiJi_ja_JP na IgnoreTiJi_ja_JP
    • z ignoreHyuByu_ja_JP na IgnoreHyuByu_ja_JP
    • z ignoreSeZe_ja_JP na IgnoreSeZe_ja_JP
    • z ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP na IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
    • z ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP na IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
    • z ignoreSize_ja_JP na IgnoreSize_ja_JP
    • z ignoreProlongedSoundMark_ja_JP na IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
    • z ignoreMiddleDot_ja_JP na IgnoreMiddleDot_ja_JP
    • z ignoreSpace_ja_JP na IgnoreSpace_ja_JP
    • z smallToLarge_ja_JP na SmallToLarge_ja_JP
    • z largeToSmall_ja_JP na LargeToSmall_ja_JP
   • v com.sun.star.i18n.TransliterationModulesNew:
    • z ignoreTraditionalKanji_ja_JP na IgnoreTraditionalKanji_ja_JP
    • z ignoreTraditionalKana_ja_JP na IgnoreTraditionalKana_ja_JP
    • z ignoreMinusSign_ja_JP na IgnoreMinusSign_ja_JP
    • z ignoreIterationMark_ja_JP na IgnoreIterationMark_ja_JP
    • z ignoreSeparator_ja_JP na IgnoreSeparator_ja_JP
    • z ignoreZiZu_ja_JP na IgnoreZiZu_ja_JP
    • z ignoreBaFa_ja_JP na IgnoreBaFa_ja_JP
    • z ignoreTiJi_ja_JP na IgnoreTiJi_ja_JP
    • z ignoreHyuByu_ja_JP na IgnoreHyuByu_ja_JP
    • z ignoreSeZe_ja_JP na IgnoreSeZe_ja_JP
    • z ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP na IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP
    • z ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP na IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP
    • z ignoreSize_ja_JP na IgnoreSize_ja_JP
    • z ignoreProlongedSoundMark_ja_JP na IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP
    • z ignoreMiddleDot_ja_JP na IgnoreMiddleDot_ja_JP
    • z ignoreSpace_ja_JP na IgnoreSpace_ja_JP
    • z smallToLarge_ja_JP na SmallToLarge_ja_JP
    • z largeToSmall_ja_JP na LargeToSmall_ja_JP
   • v com.sun.star.i18n.UnicodeScript:
    • z k_CJKUnifiedIdeographsExtensionA na kCJKUnifiedIdeographsExtensionA

  Změny konfigurace

  Změny SDK