Opombe ob izdaji LibreOffice 6.3

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.3 and the translation is 100% complete.  Writer

  • Funkcija seznama izjem za samopopravke »Popravi DVe VEliki ZAčetnici« je razširjena, da se upošteva tudi pri spreminjanju velikosti črk pri funkcijah »Vsako poved začni z veliko začetnico« in »Popravi slučajno uporabo tipke cAPS LOCK (vELIKE ZAČETNICE)«. To omogoča izogibanje samodejnim velikim začetnicam v besedah, kot so mRNA, iPhone, fMRI. Funkcija je preimenovana v »Popravi DVe VEliki ZAčetnici ali mALO ZAČETNICO« (tdf#121779; Mike Kaganski - Collabora).
  • Dodan ukaz UNO .uno:TableCellBackgroundColor, ki omogoča določanje barve ozadja posamičnim in več izbranim celicam tabele (tdf#82504; Jim Raykowski).
  • Dodan gumb »Pošlji oris na odložišče« v Krmar -> Kontekstni meni (desni klik »Naslovi«) (tdf#123395; Wenzhe Pei).
  • Vnosna polja spremenljivk Vstavi ▸ Polje ▸ Dodatna polja ... ▸ Spremenljivke ▸ Vnosno polje je zdaj moč urejati kar v dokumentu, na enak način kot je že možno urejati vnosna polja funkcij Vstavi ▸ Polje ▸ Dodatna polja ... ▸ Funkcije ▸ Vnosno polje (tdf#123968; Michael Stahl, CIB).
  • Posodobitev kazala vsebine/pojmov ima zdaj omogočeno funkcionalnost Razveljavi/Ponovi in nič več ne počisti sklada razveljavitev (tdf#38703; Michael Stahl, CIB).
  • Izbiranje risanih predmetov, sidranih na znak, deluje bolj konsistentno in uporabniku prijazno ter ne povzroča sesutja pri razveljavitvah (28b77c89dfcafae82cf2a6d85731b643ff9290e5; Michael Stahl, CIB).
  • Domorodno kopiranje besedilnih tabel iz programov Calc v Writer, uvedeno v LibreOffice 6.2 (glejte tdf#37223), je izboljšano: kopirajo in lepijo se le po filtriranju vidne celice (tdf#124646; László Németh, NISZ).
  Le filtrirane vrstice podatkov programa Calc se kopirajo v tabele Writerja
  • Ozadja strani (barva, preliv in tlakovci bitnih slik) zdaj pokrivajo celotno stran, ne le stran do robov strani (tdf#33041; László Németh, NISZ).
  Barvane strani brez belega roba
  • Nova smer pisanja v celicah tabele in besedilnih okvirih (od spodaj navzgor, z leve proti desni) izboljšuje združljivost s programom Word (objava na blogu 1, objava na blogu 2; Miklos Vajna, Collabora).
  Nova smer besedila btLr v programu Writer
  • Zdaj je možno uvažanje grafikonov iz skupinskih likov DOCX drawingML (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Uvoz skupinskih likov Microsoft drawingML v program Writer
  • Dodana možnost za združljivost z Wordom za končne opombe, zahvaljujoč TU-Dresden za omogočanje te izboljšave (tdf#124601; Miklos Vajna, Collabora).
  • Obravnava plavajočih tabel pri uvozu iz datotek Doc v glavi/nogi na način, kot to počne Word, zahvaljujoč TU-Dresden za omogočanje te izboljšave (tdf#124601; Miklos Vajna, Collabora).

  Medopravilni kontrolniki obrazca na osnovi besedila

  LibreOffice je doslej razmeroma dobro uvažal obrazce programa Microsoft Word, zadnja leta je na tem področju doživel veliko izboljšav. Od LibreOffice 6.3 naprej bo možno dodajati tudi kontrolnike obrazcev programa Word. Po nastavitvi možnosti Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Združljivost ▸ Reorganiziraj meni Obrazec za združljivost z MS Office se meni Obrazec v programu Writer spremeni.

  Z Microsoft Word združljiv meni za obrazce v programu Writer
  • Dodatna možna razporeditev ukazov v meniju Obrazec, podobna tisti v programu Microsoft Office (Tamás Zolnai, Collabora).
  • Implementiran uporabniški vmesnik za opuščene kontrolnike obrazca (Tamás Zolnai, Collabora).

  O teh izboljšavah z obrazci je še veliko zanimivega; glejte tudi: Form controls in LibreOffice (v angl.).

  Hitrost odpiranja/shranjevanja

  • Hitrejše delo z zaznamki. Čas izvoza je 1,5-krat hitrejši (tdf#117066; Noel Grandin, Collabora).
  • Hitrejše delo z velikimi tabelami (tdf#84635; Noel Grandin, Collabora).
  • Hitrejše delo z vdelanimi pisavami (tdf#69060; Mike Kaganski, Collabora).
  • Hitrejše odpiranje nekaterih datotek ODT (tdf#63640; Noel Grandin, Collabora).
  Hitrejše odpiranje različnih datotek s programom Writer
  • Glejte celoten seznam odpravljenih hroščev za hitrejše delovanje programa Writer tukaj.

  Calc

  • Dodan API UNO API za umerjanje na celico zasidrane grafike s celico (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#124329).
  • Dodan nov simbol za rusko valuto rubelj. Prikaže tudi znak (U+20BD) namesto руб. ali drugih lokaliziranih inačic (Eike Rathke, Red Hat; tdf#96711).
  • Namesto starega orodja Vsota v vrstico za formulo dodan nov spustni gradnik (Gagandeep Singh; tdf#120697).
  Nov spustni gradnik v vrstici za formulo
  • Uporabnik lahko onemogoči dodatno pogovorno okno za rezultate iskanja. Za aktivacijo tega pogovornega okna uporabite možnost Pokaži povzetek zamenjanih celic v pogovornem oknu Orodja ▸ Možnosti ▸ Calc ▸ Pogled ▸ Okno(tdf#87965; Heiko Tietze).
  Rezultati iskanja
  • V pogovorno okno Podatki ▸ Statistika ▸ Drseče povprečje je dodano potrditveno polje, ki omogoča porezavo vhodnega obsega na dejanske podatke pred izračunom drsečega povprečja. To potrditveno polje je privzeto omogočeno. Prav tako je odpravljena težava izvajanja tudi za primer, ko je to potrditveno polje onemogočeno (Dennis Francis, Collabora; tdf#99938).
  Pogovorno okno Drseče povprečje z novim potrditvenim poljem »Poreži vhodni obseg«.
  • Pojavni samodejni filter nič več ne utripa na sistemih Windows brez podpore OpenGL (tdf#101086; Miklos Vajna, Collabora).
  • Zdaj je možno razvrstiti obseg, ki vsebuje vrstico zaščitenih oznak (tdf#119804; Martin van Zijl).

  Predelano pogovorno okno Podatki ▸ Statistika ▸ Vzorčenje

  Vse je postoril Eike Rathke (objava).

  • Dodano potrditveno polje »Z zamenjavo«:
   • potrjeno: WR (z zamenjavo, postavi nazaj po risanju), povečana velikost vzorca kot je možna populacijska velikost;
    • medsebojno izključujoča z »Ohrani zaporedje«;
   • nepotrjeno: WOR (brez zamenjave, ne postavi nazaj po risanju), velikost vzorca je omejena na populacijsko velikost;
    • samodejno nepotrjeno za »periodične« vzorce.
  • Dodano potrditveno polje »Ohrani zaporedje«:
   • potrjeno: vzorci se izrišejo v zaporedju populacijskih podatkov;
    • metoda WOR (ohrani zaporedje) je medsebojno izključujoča z »Z zamenjavo«;
    • samodejno potrjeno za »periodične« vzorce
   • nepotrjeno: vzorci se izrišejo v naključnem zaporedju.
  Pogovorno okno Vzorčenje z novima potrditvenima poljema »Z zamenjavo« in »Ohrani zaporedje«.
  • Vnosni polji »Velikost vzorca« in »Obdobje« sta omejeni na velikost populacije za vse metode WOR;
   • pri omejevanju povečaj »Velikost vzorca« in »Obdobje« na njihovo zadnjo znano vrednost pri povečevanju velikosti populacije.

  Prej ni bilo polje »Obdobje« za »periodične« vzorce nikoli omejeno, kar za manjše populacije ni smiselno.

  Nova nedavna implementacija »Naključno« z izključenima »Ohrani zaporedje« in »Z zamenjavo« (WOR) striktno zahteva omejitev »Velikosti vzorca« na velikost populacije.

  Nove funkcije preglednice

  Funkcija FOURIER()

  FOURIER(Matrika, ZdruženoPoStolpcih, Inverzno, Polarno, NajmanjšaMagnituda) je matrična formula, ki izračuna diskretno Fourierovo transformacijo [DFT] vhodne matrike (prvi argument) z uporabo več algoritmov hitre Fourierove transformacije. Vse funkcionalnosti te formule bodo na voljo tudi grafično prek pogovornega okna Podatki ▸ Statistika ▸ Fourierova analiza (tdf#74664; zapis na blogu; Dennis Francis, Collabora).

  Podatki v vhodnem polju (prvi argument) so lahko:

  • združeni po stolpcih (kar nakazuje zastavica ZdruženoPoStolpcih = TRUE). V tem primeru lahko matrika vsebuje 1 ali 2 stolpca, kjer prvi stolpec vsebuje realni del vhodnega zaporedja in drugi stolpec, če obstaja, vsebuje imaginarni del števil vhodnega zaporedja. Če je na voljo le en stolpec, je vhodno zaporedje obravnavano kot v celoti iz realnih števil.
  • združeni po vrsticah (kar nakazuje zastavica ZdruženoPoStolpcih = FALSE). V tem primeru lahko matrika vsebuje 1 ali 2 vrstici, kjer prva vrstica vsebuje realni del vhodnega zaporedja in druga vrstica, če obstaja, vsebuje imaginarni del števil vhodnega zaporedja. Če je na voljo le ena vrstica, je vhodno zaporedje obravnavano kot v celoti iz realnih števil.

  Tretji argument, »Inverzno«, je logična vrednost, ki določa, ali je potrebno izračunati inverzno DFT. Argument ni obvezen in privzeta vrednost je FALSE.

  Četrti argument, Polarno, je logična vrednost, ki določa, ali naj bo končna vrednost v polarnih koordinatah. Ta argument ni obvezen, privzeta vrednost je FALSE.

  Rezultat DFT sestavljata stolpca - prvi stolpec vsebuje realne dele (ali magnitude, če je Polarno=TRUE), drugi stolpec pa imaginarne dele števil (ali faze, če je Polarno=TRUE).

  Na voljo je še neobvezni peti parameter, NajmanjšaMagnituda. Ta se uporablja, ko je Polarno=TRUE. Vse komponente frekvenc z magnitudo, manjšo od NajmanjšaMagnituda, bodo odpravljeni z ničelnim vnosom magnitude-faze. To je zelo uporabno pri opazovanju spektra magnitude-faze signala, saj vedno obstaja majhen delež napake zaokrožanja pri delu z algoritmi FFT in rezultati v nepravilni ne-ničelni fazi za neobstoječe frekvence. Z zagotavljanjem ustrezne vrednosti za ta parameter lahko te neobstoječe komponente frekvence odpravimo. Vrednost tega 5. parametra je privzeto 0,0, torej se privzeto *ne* odpravijo.

  Orodje za Fourierovo analizo na delu

  Hitrost delovanja

  • Pohitritev nalaganja datotek XLSX (tdf#67629, tdf#89522, tdf#121094; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nalaganja datotek ODS (tdf#120445; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nalaganja in upodabljanja datotek programa Calc z VLOOKUP (tdf#121052; Serge Krot, CIB / Eike Rathke, Red Hat).
  • Pohitritev shranjevanja datotek v zapisu XLS (tdf#85470; Noel Grandin, Collabora).
  • Medpomnjenje položajev MDDS za pohitritev delovanja pri delu z velikimi nabori podatkov (tdf#112383; Luboš Luňák, Collabora).
  Izboljšano delovanje Calca
  • Glejte polni seznam odpravljenih hroščev za hitrejše delovanje programa Calc v tej izdaji tukaj.

  Spremenjene funkcije preglednice

  Impress in Draw

  • Zdaj lahko povlečete in spustite več animacij Impress, da jih prerazporedite (Brian Fraser; objava).
  • Vpeljana je strokovna možnost 'WriteLayerStateAsConfigItem' s privzeto vrednostjo 'true'. Če jo nastavite na 'false', bo vidno/natisljivo/zaklenjeno stanje plasti zapisano le skladno z ODF v del styles.xml, sicer tudi v settings.xml. Morda potrebujete nastaviti možnost na 'false', da se izognete nedoslednosti, če plasti obravnavate z makri (Regina Henschel; objava).
  • Prednastavljeni liki OOXML, kot jih uporabljata PowerPoint in SoftMaker, so imeli nekaj napak pri premikanju ročic, ko ste želeli like spreminjati v LibreOffice. Oris lika se je gibal v nasprotno smer od smeri ročice, ročica je skočila na drugo mesto, ko ste se je dotaknili, ali pa ročice sploh ni bilo mogoče premikati. To je zdaj popravljeno za večino likov (Regina Henschel;tdf#115813, tdf#125126, tdf#125181, tdf#125445).
  • Razne izboljšave uvoza SmartArt iz datotek PPTX (objava na blogu 1, objava na blogu 2, objava na blogu 3, objava na blogu 4; Miklos Vajna, Collabora).
  S pisarniškim paketom Microsoft združljiv meni v programu Writer

  Base

  Vključuje 13 razrešenih težav, med njimi:

  • 5 za podporo Firebird sdbc;
  • 2 za podporo MySQL/Mariadb;
  • 1 za podporo zapisa datotek dBase;
  • 2 splošni izboljšavi up. vmesnika.

  Chart

  • Implementirana je funkcionalnost onemogočanja vnosa legende za podatkovne nize (tdf#51671; Markus Mohrhard).
  • Možnosti privzetih barv grafikona dodan izbor palete (tdf#105225; Jim Raykowski).

  Math

  • Vpeljan atributa harpune in široke harpune za alternative predstavljanje vektorjev, kar združuje ime spremenljivke s simbolom harpune (U+20D1 ⃑ ) tako kot atributa vect in widevec (tdf#120047; Takeshi Abe).

  BASIC

  Osrčje/splošno

  • Modul TWAIN v LibreOffice na sistemih Windows je na novo implementiran kot ločena 32-bitna izvajalna datoteka (twain32shim.exe). To omogoča 32-bitnemu in 64-bitnemu LibreOffice uporabljati 32-bitno komponento TWAIN sistema Windows. Zdaj lahko LibreOffice x64 za Windows končno uporablja optični bralnik (tdf#114635; Mike Kaganski, Collabora).
  • Število shranjenih iskanj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj lahko nastavite prek strokovnih prilagoditev Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno: org::openoffice::Office::Common::Misc::FindReplaceRememberedSearches (tdf#122322; Heiko Tietze).
  • Nov ukaz .uno:InsertNarrowNobreakSpace, povezan s kombinacijo tipk dvigalka + izmenjalka + preslednica, vstavi neprelomni ozki presledek (U+202F) (tdf#121596; Heiko Tietze).
  • Zdaj je možno ustvariti in spremeniti lastnosti kontrolnika mreže UNO in kontrolnika hiperpovezav UNO v okviru urejevalnika pogovornih oken, tako kot za druge kontrolnike, npr. drevesni kontrolnik (tdf#53524,i#119731; Shubham Goyal, Samuel Mehrbrodt).
  • Pogovorno okno Namig dneva prikaže uporabne informacije ob vsakodnevnem zagonu pisarniškega paketa (tdf#124238; Heiko Tietze).
  Namig dneva
  • Vrstica z obvestili Kaj je novega ob prvem zagonu nove različice usmerja uporabnika na opombe ob izdaji (tdf#69042; Heiko Tietze).
  Vrstica z obvestili Kaj je novega?
  • Izbor stavka (troklik) je zdaj na voljo pri prilagoditvah tipkovnice (brez privzeto dodeljene bližnjice) (tdf#124552; Heiko Tietze).
  • Če odprete nespremenjen dokument predloge v obstoječem oknu, ne bo več prepisan z novim dokumentom. Namesto tega se bo odprlo novo okno (tdf#83722; Katarina Behrens, CIB).
  • Postavitev Apple Advanced Typography (AAT) je zdaj podprta na vseh platformah (5de0472e; Khaled Hosny).
  • Dodana zmožnost branja in po potrebi izdelave datotek zaklepa MSO. Zdaj lahko LibreOffice poroča, kdo izmed uporabnikov MS Office je zaklenil dokument, tako da prebere datoteke zaklepa, ki jih ustvari MS Office; če je potrjena možnost "Ustvari datoteko zaklepa MSO" v Orodja ▸ Možnosti ▸ Nalaganje/shranjevanje ▸ Microsoft Office, LibreOffice tvori sam tovrstne datoteke poleg lastnih datotek zaklepa, kar omogoča uporabnikom MS Office, da prav tako vedo, kdo je zaklenil dokumente (tdf#34171, 41dc917b; Mike Kaganski, Collabora / Tamás Zolnai, Collabora).

  Novost: prikritje podatkov v besedilu

  Zdaj lahko v dokumentih z LibreOffice prikrijete podatke, tako da odstranite/skrijete občutljive informacije (objava na blogu; Muhammet Kara, Collabora).

  Orodje za prekrivanje podatkov v LibreOffice

  Kaj?

  Prekrivanje podatkov (angl. redaction) je počrnitev ali brisanje besedila v dokumentih ali rezultat takega početja. Namenjeno je selektivnemu razkritju informacij iz dokumenta, pri čemer se druge dele dokumenta ohranja tajne. Običajno je rezultat dokument, primeren za objavo ali razširjanje drugim izven kroga občinstva, ki mu je namenjen izvorni dokument. Primer: ko se dokument uporablja kot dokaz na sodišču, se podatki, ki niso relevantni za primer, pogosto prikrijejo. Več: Prekrivanje podatkov v Wikipediji (v angl.)

  Čeprav je na tržišču na voljo blagovno zaščiteno programje za ta namen, ima slednje svoje omejitve, kot je pomanjkanje podpore za odprte/proste zapise dokumentov. Zahvaljujoč obsežni podpori najrazličnejših zapisov datotek v LibreOffice in našemu nedavnemu delu pri implementaciji te nove funkcionalnosti je zdaj mogoče prekrivati podatke v večini vaših dokumentov, ne da bi zapustili udobja svojega najljubšega pisarniškega paketa.

  Kako?

  • Odprite svoj dokument v LibreOffice.
  • V glavnem meniju izberite ukaz (Orodja ▸ Prekrij podatke, v beta različici je ukaz preveden kot Redakcija) in počakajte, da se vaš dokument pripravi za prekrivanje podatkov (pretvori v interni meta-zapis ter prenese v program Draw).
  • Prekrijte podatke z uporabo orodij »Pravokotno prekrivanje podatkov« in »Prostoročno prekrivanje podatkov« v orodni vrstici »Prekrivanje podatkov«.
  • Kopije dokumenta s prekritimi podatki shranite in delite z drugimi po želji: v zapisu za urejanje (odg) ali nespremenljivem zapisu (pdf).
  • Ko ste pripravljeni, da zaključite s prekrivanjem podatkov, kliknite želeno možnost v orodju »Izvoz s prekritimi podatki« v orodni vrstici Prekrivanje podatkov.

  Opombe:

  • Rezultat je pikselizirana različica dokumenta s prekritimi podatki v zapisu PDF. V njem ne morete izbirati besedila, prekrita vsebina pa ne obstaja.
  • Med prekrivanjem besedila so liki prekrivanja prosojni in v sivini, tako da uporabnik lahko vidi, katero besedilo prekriva.
  Orodna vrstica Prekrivanje podatkov
  • V orodni vrstici Prekrivanje podatkov so štiri orodja (z leve proti desni): Pravokotno prekrivanje podatkov, Prostoročno prekrivanje podatkov, Izvoz s prekritimi podatki, Neposredni izvoz v PDF.
  • Orodje Pravokotno prekrivanje podatkov omogoča označevanje vsebine za prekrivanje z risanjem prosojnih pravokotnikov, ki zakrivajo vsebino.
  • Orodje Prostoročno prekrivanje podatkov omogoča označevanje vsebine za prekrivanje z risanje prostoročnih črt/večkotnikov, ki zakrivajo vsebino (npr. debele črne črte, ki spominja na črni flomaster).
  • Gumbno polje »Izvoz s prekritimi podatki« ima dve možnosti: »Izvoz s prekritimi podatki (črna)« in »Izvoz s prekritimi podatki (bela)«. Ko ga kliknete, bo vaš dokument dokončan (s pretvorbo prosojnih sivih prekrivnih likov v prekrivne črne ali bele like) in izvožen v pikselizirano datoteko PDF. »Bela« možnost ima morda prednost, saj pri tiskanju prihrani črnilo.
  • Gumb Neposredni izvoz v PDF omogoča izdelavo kopije dokumenta v postopku prekrivanja v zapisu PDF, ki ga lahko deli z drugimi kot zveste kopije za pregled.

  Pomoč za LibreOffice

  • Dodane strani pomoči o programiranju makrov v Pythonu (Alain Romedenne, Olivier Hallot).
  • Dodane strani o nedokumentiranih predmetih in funkcijah BASIC-a (Alain Romedenne, Olivier Hallot).
  • Odlomki kode v Pythonu in BASIC-u se bolje izpišejo na straneh pomoči (Olivier Hallot).

  Bascode rendering.png

  • Odlomke kode v Pythonu in Basicu je zdaj mogoče za kasnejšo rabo kopirati na odložišče s klikom miške (tdf#122548; Olivier Hallot).
  • Documentation/Proposed_Extensions_for_XHP Razširitev slovarja XML (DTD) za poenostavitev označevalnega jezika, ki ga uporabljajo strani pomoči (Olivier Hallot).
  • Spletni urejevalnik pomoči - Online Help Editor (Olivier Hallot, Mike Saunders).
  • Predelava ikon programa Math v SVG (Mark Robbinson, Olivier Hallot).
  • Predelava imen datotek pomoči za Draw (Ilmari Lauhakangas).
  • Čiščenje kode in odpravljanje tipografskih napak (Sophia Schröder, Andrea Gelmini).
  • Dokumentirane so funkcije programa Calc CONCAT, TEXTJOIN, IFS in SWITCH (Olivier Hallot, Wilfried Donkers).
  • Funkcije Calc zdaj nakazujejo izdajo LibreOffice, ko so bile implementirane (Olivier Hallot, Mike Kaganski).

  Filtri

  Izboljšave uvoznega filtra EMF+

  • dodana prava podpora sukanju za elipso, lok in krožni izsek (tdf#122498; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za sukanje in striženje slik (tdf#122557; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora prosojnosti pri risanju črt (tdf#122559; Bartosz Kosiorek);
  • pravilna debelina črte (tdf#122646; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za prosojnost pri linearnih prelivih (tdf#124424; Bartosz Kosiorek).

  Izboljšave izvoznega filtra PDF

  • Dodana podpora za izvoz PDF/A-2, uporabniški vmesnik privzeto uporablja slednjega namesto PDF/A-1 (tdf#62728; Thorsten Behrens, CIB).
  • Odpravljene številne težave potrjevanja PDF za PDF/A, sporočenih prek veraPDF (tdf#113448; Thorsten Behrens, CIB).

  Izboljšave filtrov OOXML

  • Dodana podpora za izvoz v datoteko predloge preglednice .xltx (tdf#99438; Vasily Melenchuk).
  • Dodana podpora za izvoz v datoteko predloge dokumenta .dotx (objava; Vasily Melenchuk).
  • Izboljšana medopravilnost vrtilnih tabel XLSX (objava 1, objava 2, objava 3, objava 4, objava 5, objava 6, objava 7, objava 8; Mike Kaganski, Collabora).
  • Ohranjevanje SmartArts pri izvozu datotek PPTX, kar omogoča urejanje s programom PowerPoint (objava; Grzegorz Araminowicz, Collabora).
  • Pravilen uvoz sukanja kamere po besedilu z uvozom Powerpoint PPTX (tdf#126060; Gülşah Köse, Collabora).

  Izboljšave izvoza označenih dokumentov PDF

  Izvoz označenih PDF je doživel več izboljšav, ki izboljšujejo dostopnost izdelanih dokumentov in njihovo skladnost s standardom PDF, še posebej:

  • boljše označevanje oznak in oštevilčenih seznamov;
  • izvoz naslova in opisa slik (nadomestno besedilo);
  • slike ozadja prosojnice/strani se zdaj izvozijo kot artefakti, torej jih zaslonski bralnik prezre.

  Razvoj so sponzorirali pri Blackboard Ally (Armin Le Grand, Katarina Behrens, CIB).

  Uporabniški vmesnik

  Zloženka

  • Vmesnik z novo strnjeno zloženko v zavihkih je pripravljen za izdajo! Programi Writer, Calc, Impress in Draw imajo celovite različice uporabniškega vmesnika s strnjeno zloženko v zavihkih. Preizkusite jih prek ukaza Pogled ▸ Uporabniški vmesnik (Andreas Kainz).
  Nova strnjena zloženka v zavihkih.
  • Nova enojna orodna vrstica iz konteksta v programih Writer in Draw je pripravljena za izdajo! Preizkusite jo prek ukaza Pogled ▸ Uporabniški vmesnik (Andreas Kainz).
  Nova enojna vrstica iz konteksta v programih Writer in Draw.

  Splošne izboljšave

  Klasične orodne vrstice

  • Orodna vrstica Dodatni kontrolniki je izbrisana in vsa orodja iz te vrstice so prestavljena v orodno vrstico Kontrolniki obrazca. Na voljo je za vse module paketa LibreOffice (tdf#112411; Roman Kuznetsov).

  Teme ikon

  • Tema ikon Sifr je v veliki meri posodobljena (Andreas Kainz).
  Primerjava med ikonami Sifr v LibreOffice 6.2 (zgoraj) in LibreOffice 6.3 (spodaj).
  • Tema ikon Karasa Jaga je predelana iz velikosti 22*22 sl.t. na 24*24 sl.t. (tdf#124808; Rizal Muttaqin).
  Zgoraj so velike ikone Karasa Jaga v izdaji 6.2, spodaj - v izdaji 6.3
  • Tema ikon Karasa Jaga ima različico SVG (Scalable Vector Graphics) (tdf#125368; Rizal Muttaqin).

  Pogovorna okna

  • Spremenjene pisave v namestitvenem pogovornem oknu LibreOffice v okoljih Windows iz Tahoma 8 v Segoe UI 9 ter spremenjena širina pogovornih oken (tdf#99891; Roman Kuznetsov).
  Zgoraj - staro pogovorno okno, spodaj - novo

  Stranska vrstica

  Spremenjena imena slogov oznak v razdelku Slog v stranski vrstici. Na levi - prej, na desni - potem.

  Zavihki Calc/Draw

  • Zavihki v Calc in Draw so spremenjeni za boljšo vidljivost in uporabnost (tdf#124572; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  Na levi zavihki v Calcu 6.2, na desni - v izdaji 6.3
  Na levi zavihki v Drawu 6.2, na desni - v izdaji 6.3

  Vrstica za formule v Calcu

  • Spustni kontrolnik v vrstici za formule programa Calc je predelan, razrešene so nekateri vizualne težave (tdf#101443; Thorsten Wagner).
  Zgoraj - prej, spodaj - potem

  Razno

  Dodana podpora za Amazon Corretto.

  Spletni LibreOffice

  Skrbništvo

  • Izboljšano ravnanje s podatki o neuspelem nalaganju shrambe pri gostovanju/razvoju (Szymon Kłos, Collabora).
  • Izboljšano beleženje (Tor Lillqvist, Michael Meeks, Collabora).

  Integracija

  • Mesto sprotne pomoči je zdaj možno nastaviti (Andras Timar, Ashod Nakashian, Collabora).
  • Možno je nastaviti, da tiskanje za uporabnika ni na voljo (Ashod Nakashian, Collabora).
  • Obveščanje tistih, ki se ukvarjajo z integracijo izdelka, o tem, ali njihova spletna izdaja podpira (nove) funkcionalnosti (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Omogočeno je skrivanje seznama uporabnikov (Szymon Kłos, Collabora).

  Prilagajanje

  Dodane so naslednje metode PostMessage za omogočanje prilagoditev uporabniškega vmesnika (Samuel Mehrbodt, CIB):

  • Hide_Menubar/Show_Menubar – za skrivanje/prikaz menijske vrstice;
  • Remove_Button za odstranitev gumba iz orodne vrstice;
  • Insert_Button določitev položaja vstavljanja, kot tudi ukaz UNO, ki se izvede ob kliku.

  Hitrost delovanja

  • Hitrejše ravnanje s spletnimi dokumenti (Michael Meeks, Ashod Nakashian, Collabora).
  • Hitrejše nalaganje strani (Henry Castro, Collabora).

  HiDPI

  • Pravilen prikaz kontrolnikov na skupinski ravni na zaslonih HiDPI (Marco Cecchetti, Collabora).

  Podpisovanje dokumentov

  • Podpisovanje, izvoz in nalaganje na strežnik dokumentov PDF, ODT in DOCX je zdaj možno izvesti v enem skupnem koraku (Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Izboljšave pri prikazu identitete trenutno prijavljenega uporabnika v orodni vrstici za podpisovanje (Tomaž Vajngerl, Collabora).
  • Pogovorno okno podpisovanja Vereign je izboljšano, prav tako orodna vrstica (Tomaž Vajngerl, Jan Holesovsky, Miklos Vajna, Collabora).
  • Dodani nastavitveni elementi za orodno vrstico Vereign (Andras Timar, Collabora).

  Grafikoni

  • Izboljšana vleka za izseke tortnih grafikonov (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Izboljšano izbiranje elementov grafikona (Marco Cecchetti, Collabora).
  Na voljo so dodatne funkcionalnosti modula Chart

  Interakcija z uporabniki

  • Izboljšave pri obravnavi pogovornih oken spletne izdaje (Szymon Kłos, Collabora).
  • Enostavnejša uporabniška izkušnja pri lepljenju vsebine (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Ko uporabnik klikne povezavo, se prikaže obvestilo, katero spletišče bodo obiskali in povpraša, če je to v redu (Jan Holesovsky, Szymon Kłos, Collabora).
  Vprašanje za uporabnika pred odpiranjem hiperpovezave
  • Izboljšano ravnanje za tipki Izbriši in Vstavi (Iván Sánchez Ortega, Collabora).
  • Izboljšani kontekstni meniji na sistemih iOS Safari (Henry Castro, Collabora).
  • Uporabnik lahko zdaj prilepi besedilo v polja v pogovornih oknih (Henry Castro, Collabora).
  • Številne izboljšave in dodatki v menijih (Ashod Nakashian, Collabora).
  • Izboljšan izbor in vnos v besedilna polja (Henry Castro, Collabora).
  • Vrstica stanja zdaj prikaže, če je dokument spremenjen (Henry Castro, Collabora).
  • Na voljo so dodatna imena ukazov orodne vrstice (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Povečava pogovornega okna Vstavi hiperpovezava je popravljena (Szymon Kłos, Collabora).
  • Izboljšana širina pojavnih oken O programu in Pomoč na ozkih in širokih zaslonih (Andras Timar, Collabora).

  Drugo

  • Izboljšano izbiranje in sukanje slik (Marco Cecchetti, Collabora).
  Sukanje slik je zdaj enostavnejše
  • Ko avatar ni na voljo, se prikažejo uporabnikove barve (Szymon Kłos, Collabora).
  • Poenoteni in obarvani avatarji (Szymon Kłos, Collabora).
  • V programu se zdaj odpirajo tudi datoteke Microsoft Visio (samo za branje) (Tor Lillqvist, Collabora).
  LibreOffice Online odpira datoteke Microsoft Visio
  • Gumbi za skupno rabo in tiskanje so omogočeni tudi v načinu samo za branje (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Jezikovna podpora: dodanih je več možnosti za podporo jezikom/krajevnim nastavitvam (Henry Castro, Ashod Nakashian, Collabora).
  • Pri ustvarjanju dokumenta prek spleta lahko uporabnik odslej izbere med (nameščenimi) predlogami (Mert Tümer, Collabora).
  Podprte so predloge po meri
  • Uporabnik ima zdaj možnost lepljenja v kontekstnem meniju (Henry Castro, Collabora).
  • Posodobljen slovenski prevod (Andras Timar, Collabora).

  Calc

  • Uporabnik ima zdaj popoln dostop do pogovornih oken pogojnega oblikovanja (Henry Castro, Jan Holesovsky, Collabora).
  Pogojno oblikovanje v Calcu
  • Izboljšano vstavljanje vrstic s kontekstnim menijem (Marco Cecchetti, Collabora).
  • V Calcu so zdaj uporabnikom dostopni tudi naslednji menijski ukazi (Mert Tumer, Collabora):
   • Vstavi ▸ Glave in noge,
   • Orodja ▸ Iskanje cilja,
   • Oblika ▸ Stran,
   • Oblika ▸ Pogojno ▸ Upravljaj
  • Zmanjšana višina orodne vrstice samo za branje v Calcu (Szymon Kłos, Collabora).

  Impress

  • Uporabniki lahko zdaj uporabljajo Vstavi ▸ Glava in noga (Miklos Vajna, Collabora).
  • Orodna vrstica Impressa je dobila gumb Vstavi besedilno polje, ki neposredno vstavi slednjega na položaju kazalke (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Krepko izboljšano posodabljanje predogleda v spletni različici Impressa, ko pride do spremembe v izboru ali z urejanjem (Ashod Nakashian, Collabora).
  • V programu Impress so na voljo pogovorna okna za oblikovanje znakov, odstavkov in strani (Jan Holesovsky, Collabora).
  Vstavi > Grafikon je na voljo v Writerju
  • Gumb orodne vrstice Vstavi grafikon ... je zdaj na voljo tudi v Impressu (Jan Holesovsky, Collabora).

  Writer

  • Izboljšano prikazovanje komentarjev, tako da se slednji iz različnih virov ne prekrivajo (Marco Cecchetti, Collabora).
  • V programu Writer lahko uporabniki zdaj dodajajo in spreminjajo vodne žige prek pogovornega okna (Mert Tümer, Collabora).
  Dodajanje in urejanje vodnega žiga v spletnem Writerju
  • V Writerju lahko uporabniki zdaj dostopajo do menijskih ukazov (Miklos Vajna, Collabora):
   • Vstavi ▸ Odsek
   • Oblika ▸ Odsek in
   • Vstavi ▸ Kazala ▸ Vnos v kazalo ali .... ▸ Bibliografski vnos
  • Ukaz Vstavi ▸ Grafikon ... je zdaj na voljo tudi v Writerju (Jan Holesovsky, Collabora).
  Vstavi grafikon v Writerju

  Jezikovno prilagajanje

  Vključitev drugih jezikov

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  podrobnosti sprememb so na voljo na naslovu: [1]

  • afrikaanski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • bretonski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • danski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • angleški (VB): posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • galicijski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • srbski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • slovenski: posodobljen slovar sopomenk;
  • španski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • tajski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja.

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Java

  Podpora za Javo 5 je odstranjena. Najstarejša podprta izdaja je Java 6 (Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Splošno

  Opustitev podpore za GStreamer 0.10

  Podpora za GStreamer 0.10 je opuščena in ne bo več na voljo v sledeči izdaji LibreOffice 6.4 (6b911ae9eb9484bebbdc1323210020486f5ef33f). GStreamer 1.0 je še naprej podprt.

  Uporabniški vmesnik

  Vstavek KDE4 VCL

  KDE4 ni nič več v povojih, vse od novembra 2014. Vstavek LibreOffice KDE4 VCL je odstranjen in dvojiške izdaje TDF so preklopile na KDE5 kot uradno hrbtenico (410bf59de02192c2daf1158b9de76ec0ebab4c56).

  Vstavek GTK+2 VCL

  Ozadje GTK+2 VCL je opuščeno in bo odstranjeno z naslednjo osrednjo izdajo.

  Personalizacija

  Funkcionalnost iskanja in uveljavljanja Person Firefox je odstranjena iz pogovornega okna personalizacije (Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Personalizacija) po odločitvi ekip ESC in oblikovanja zaradi obsežnih sprememb na strani Mozille, zaradi katerih je v tem kontekstu nemogoče uporabljati njihov opuščeni vmesnik (API) in podatke tem. Na privzete persone to ne vpliva in še vedno delujejo. Ekipa oblikovanja načrtuje bodoče izboljšave in dodatne funkcije, zdaj ko smo na čistem, brez bremen sledenja zunanjemu vmesniku (API). Teme Firefox Persona so mrtve; naj živijo teme LibreOffice! :) (tdf#123831; Muhammet Kara, Collabora).

  Upoštevajte, da - čeprav lahko uporabniki še naprej uporabljajo že nameščene persone, vse dokler ne preklopijo na privzeto persono; ko je enkrat vključena privzeta persona, se ni mogoče vrniti na temo po meri po navadni poti.

  Združljivost s platformami

  Mac

  • Vrstica stanja prikazuje Vstavi v navadnem načinu na sistemih macOS (poleg Prepiši), da pritegne pozornost na kontekstni meni (tdf#107918; Heiko Tietze).

  Windows

  Linux

  KDE 5 in Qt5

  Vstavek KDE5/Qt5 VCL je doživel obsežne izboljšave od svojega nastanka v izdaji LibreOffice 6.2, vključno z, a ne omejujoč se na:

  (Jan-Marek Glogowski, Katarina Behrens (CIB), Michael Weghorn (LHM), Aleksei Nikiforov (BaseAlt), Michael Stahl (CIB))

  Celoten seznam odpravljenih hroščev v 6.3, povezanih s KDE5, najdete tukaj. Nadaljnji hrošči in manjkajoče funkcionalnosti se vodijo v meta hrošči KDE tdf#102495.

  Umik 32-bitnih gradenj

  Binarne izdaje Linux x86 (32-bitne) bodo opuščene. Po 6.2 TDF ne bo več izdeloval gradenj Linux x86. To ne pomeni, da bo odstranjena tudi združljivost z Linux x86. Če želite 32-bitno gradnjo, preverite pri svoji distribuciji Linuxa.

  Spremembe API-ja

  Spremembe UNO API

  • Registracija XMouseListener/XKeyListener na okno XWindow zdaj pošlje dogodke miške/tipk, čeprav so se dogodki zgodili v gradniku v tem oknu - to je bilo povrnjeno v izdaji LibreOffice 6.3.4 zaradi različnih regresij, glejte tdf#127921 (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#122920).

  Dodano v UNO API

  Spremembe prilagoditev

  Spremembe SDK

  Pregledovalnik za Android

  Nove funkcionalnosti