ཡིག་ཚགས།

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation and the translation is 56% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  རིན་མེད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་རུ་ཁག་ནས་ཨིན་ཡིག་ཐོག་གི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་རྩོམ་སྒྲིག་དང་རྒྱ་སྐྱེད་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་ཡི་ཡོད། མདུན་ངོས་འདི་ནི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་དེ་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སའི་འཇུག་སྒོ་ཞིག་ཡིན།

  To join the team and help out, start here.

  ཡིག་ཆ་ལྟ་ཀློག་དང་ཕབ་ལེན་གནོངས།

  གཞུང་འབྲེལ་དཔེ་དེབ།

  གཞུང་གིས་པར་འགྲེམ་ཞུས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་དེབ་རིགས་རྣམས་འདིར་ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོད།

  གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་མི་རྙེད་ན། ཝི་ཀི་ཡིག་མཛོད་ནང་གཟིགས།

  དྲྭ་ཐོག་རོགས་སྐྱོར། (བྱ་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།)

  ཝི་ཀིའི་ནང་།

  འདིར་མཐུད་སྦྲེལ་མ་བྱས་པའི་ཤོག་ངོས་ཁག་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད་ Category:Documentation ལ་གཟིགས།

  ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་བཟོ་བར་རོགས་སྐྱོར་གནོངས།

  རོགས་སྐྱོར་བའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ། (ཁ་སྐོང་བྱེད་མུས།)

  རོགས་སྐྱོར་བའི་ལམ་སྟོན་ཡི་གེ་ནི། རིན་མེད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཁ་གསབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཞིག་རེད།

  ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་ལེའུ་ཚན་ཁག་ཚུད་ཡོད།

  1. འགོ་བརྗོད།
  2. ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ།(ཁ་སྐོང་བྱེད་མུས།)
  3. རིན་མེད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་བཟོ་བ། (ཁ་གསབ་བྱེད་མུས།)
  4. རིན་མེད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གནང་སྟངས། (ཁ་གསབ་བྱེད་མུས།)
  5. མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་འབྲི་མཁན་གྱི་ཆེད་དཔེ་དེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ། (བརྡ་ཆད་ལྷན།) (ཁ་གསབ་ཞུས་མུས་ཡིན།)
  6. ལེའུའི་དཔེ་སྒྲོམ་གྱི་བེད་སྤྱོད། (དུམ་ཚན་ཐོ་གཞུང་དང་། ཡི་གེའི་བཟོ་རྣམ་དང་། ཡིག་རྟགས་ཀྱི་དཔེ་དབྱིབས་རེའུ་མིག་དང་། དེ་དག་ནམ་ཞིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཆ་འཕྲིན་གཞན་བཅས་ཚུད་ཡོད།) (ཁ་གསབ་བྱེད་མུས་ཡིན།)

  གནས་ཚུལ་གཞན།

  LibreOffice Guides Translation

  རིན་མེད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་རོགས་རམ་དཀར་ཆག

  རོགས་རམ་དཀར་ཆག

  OpenOffice.org སྐོར་ལ། ཤེས་རྟོགས་དང་། གསར་རྩོམ་དང་། རྩོམ་སྒྲིག་གི་རོགས་སྐྱོར། (དཔེ་དེབ།)

  This resource was originally written for OpenOffice.org, so a lot of its contents are obsolete. However, sections like the Help File XML reference are still relevant and updated.

  དམིགས་བསལ་མཛད་རིམ།: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ Docs གུ་གོལ་དུས་ཚིགས།